Бізнес-планування (2006)

3.5. програмні засоби упорядкування ділових планів

Розглядаючи порядок формування ділових планів, автори навмисно не торкалися питань методики розрахунків їх кількісних параметрів. Справа в тому, що ці методики достатньо добре алгоритмізовані у програмних продуктах, які широко представлені на ринку. їхні характеристики не дуже розрізняються між собою, а тому їх порівняння не має великого сенсу. Головне, щоб програмний продукт був максимально адаптований до національного законодавства та специфіки, а також простим у використанні.

Таким параметрам відповідає, наприклад, програмний продукт "Project Expert" відомої російської фірми "PRO-INVEST-CONSULT". Далі будуть розглядатися методичні питання формування ділових планів із застосуванням саме цього пакета.

При застосуванні програмного забезпечення треба пам'ятати про його обмеженість у складанні хорошого ділового плану.

Жодна комп'ютерна програма не зможе сформувати ділового плану. Передусім це творчий процес, який починається з зародження основної комерційної ідеї проекту і завершується формуванням моделі майбутнього бізнесу в умовах її впровадження. Але на цьому шляху неминуче доводиться виконувати багато одноманітних розрахункових операцій. Сенс програмних продуктів полягає саме у вивільненні часу на творчий процес за рахунок автоматизації рутинних операцій.

Упорядкування плану у середовищі "Project Expert" здійснюється при послідовному занесенні інформації за такими модулями:

"Проект";

"Компанія";

"Оточення";

"Інвестиційний план";

"Операційний план";

"Фінансування";

"Результати";

"Аналіз проекту";

"Актуалізація".

Як можна помітити, кількість закладок не відповідає структурі ділового плану. Це і не потрібно, тому що вони поєднують блоки за принципом одноманітності вхідної інформації для проведення планових розрахунків. У свою чергу модулі "Project Expert" включають більш дрібні блоки, перелік яких наведено у табл. З.4.Перелік модулів відкривається після заповнення форми про проект: його назви, прізвищ розробників, імені файла, термінів виконання проекту. Якщо діловий план створюється одним фахівцем, то виконання модулів проводиться послідовно. Але частіше план є колективною творчістю, в результаті якої кожний виконавець відповідальний за конкретний модуль чи модулі проекту. У такому випадку їх розробка починається паралельно.

Перші три з названих модулів вміщують загальні характеристики умов, за яких буде виконуватися проект. Найважливішими серед них є прогноз інфляції, ставка дисконтування, характеристика податкової системи. Програмою передбачено багатоваріантність та різноманітність умов реалізації проекту. Так, можна вказати не тільки єдиний прогнозований індекс інфляції, а і його значення за окремими елементами вартісних характеристик проекту, тобто окремо індекс інфляції заробітної плати, загальних витрат, витрат на придбання сировини та матеріалів, надходжень від продажу товарів (послуг) тощо. Вказані умови автоматично враховуються у планових розрахунках і можуть змінюватися на будь-якій стадії формування плану.

Дуже зручним для заповнювання та коригування виявляється блок, присвячений податкам. Вікно для опису податків включає "Назву податку", яку слід вказувати самостійно. Після створення назви відкриваються дані про базу оподаткування, ставку, та можливі її зміни за роками виконання ділового плану. Програмою передбачено такі основні бази оподаткування: обсяг продажу, обсяг продажу на експорт, прибуток, додана вартість, зарплата, майно. Якщо і цього виявиться недостатньо, є можливість самостійно сформувати базу оподаткування, використовуючи опцію "Формула".

У табл. 3.5 наведено приклад заповнювання вхідної інформації блоку "Податки".Дані таблиці описують умови виконання проекту, який починається, приміром, із січня 2003 р. Згідно зі змінами у податковому законодавстві з січня 2004 р. (13-й місяць виконання проекту) почали діяти нові ставки податків на прибуток та додану вартість — відповідно 25 та 18 %. З 18-го місяця виконання проекту, коли починається випуск продукту на ринок, фірма планує перейти на спрощену систему оподаткування та звітності. Це викликає відповідні зміни в оподаткуванні, а саме: припинення сплати податку на прибуток та соціальних виплат, що позначається наданням нульової ставки. Ставка єдиного податку з початку проекту до моменту його введення дорівнює "0", а з 18-го місяця проекту згідно з чинним законодавством становить б % від обсягу продажу.

Блоки "Інвестиційний план" та "Операційний план" упорядковуються при формуванні змістових розділів ділових планів. При вивченні процесів складання маркетингового, товарного та виробничого розділів бізнес-планів буде розглядатися техніка заповнювання форм вхідної інформації за цими блоками. Загалом тут міститься вся розрахункова інформація, зведена у кошторисах та калькуляціях. Після її введення та виконання команди на проведення розрахунку формуються вихідні форми плану, які зосереджені у блоці "Результати".

Для розробників ділових планів найбільшу цінність становлять кеш-фло та звіт про прибутки. Аналізуючи цю інформацію, розробники плану можуть побачити його основні недоліки та вузькі місця. Після цього починається друге коло формування плану. На цьому етапі проводиться коригування основної комерційної ідеї, схеми здійснення виробничого циклу, параметрів витрат та результатів. Більш детально ці дії будуть розглянуті при вивченні порядку складання фінансового розділу ділового плану.

Якщо блок "Результати" використовується для доопрацювання плану до позитивного рівня його кінцевих показників, то наступний блок "Аналіз проекту" більше цікавить інвесторів. Він включає кінцеві фінансові результати проекту, аналіз яких дає змогу прийняти рішення про фінансування проекту. Розгляду процесів проектного аналізу та використання при цьому програмного продукту "Project Expert" присвячений наступний розділ підручника.

Останній блок "Актуалізація" призначений для контролю за виконанням плану. Вводяться фактичні дані про виконання проектних робіт і порівнюються із запланованими показниками. Аналіз відхилень дає змогу обґрунтовувати та приймати ефективні управлінські рішення щодо процесу виконання плану. Ці процеси об'єднуються в окрему галузь, яка має назву "проектний менеджмент". Його принципи та методика здійснення розглядаються у розділі, присвяченому управлінню проектами.

Таким чином, програмний продукт "Project Expert" дає змогу автоматизувати розрахункові дії на всіх стадіях, починаючи від формування ділового плану і закінчуючи його безпосереднім виконанням.