Бізнес-планування (2006)

6.7. порядок заповнення регістрів виробничого плану у середовищі "Project Expert"

Програмний продукт, який розглядається, дає змогу значною мірою скоротити рутинні операції підрахунків показників виробничого розділу ділового плану та формує умови щодо проведення багатоваріантних розрахунків моделей організації майбутнього бізнесу. Після заповнення всіх необхідних регістрів можна легко коригувати один чи кілька з них та, активізуючи функцію "Перерахунок", за лічені секунди отримати кінцеві результати ефективності плану. Крім того, алгоритмом програми передбачено повідомлення про деякі важливі логічні помилки, наприклад, невідповідність дати початку продажу виробничому циклу, нестачі обсягу виробництва та запасів для забезпечення планового обсягу продажу тощо.

Базова інформація щодо виробничого розділу міститься у блоках "Інвестиційний план" та "Операційний план". Регістри цих блоків не пов'язані один з одним, що допускає паралельне їх заповнювання.

Блок "Інвестиційний план" включає такі розділи:

"Календарний план";

"Список активів";

"Ресурси";

"Текстовий опис".

У розділі "Календарний план" зосереджується вся інформація, яка стосується придбання та умов експлуатації матеріальних і нематеріальних активів, що створюються під час виконання ділового плану. їх викладення у вигляді календарного графіка робіт визначається тим, що така форма дає змогу привести плани зі здійснення інвестицій у відповідність до планів виробництва та продажу. Тобто якщо у розробленому плані- графіку виконання робіт з придбання та підготовки до експлуатації основних фондів визначено, що весь їхній комплекс буде проведено до 20 березня, то виробництво ніяк не може початися, наприклад, 1 березня.

При активізації клавіші "Календарний план" на екрані з'являється пуста форма графіка робіт, що складається з двох частин. Перша містить характеристики етапу, відображені у таких графах:

"Номер етапу";

"Найменування етапу";

"Тривалість етапу в днях";

"Дата початку етапу";

"Дата завершення етапу";

"Відповідальний";

"Вартість у гривнях";

"Вартість у доларах США".

Друга частина графіка складається з граф відповідних періодів, починаючи від дати початку реалізації проекту до його завершення. Ці дати визначаються у модулі "Проект", порядок формування якого було розкрито раніше.

Щоб занести новий етап до графіка, треба натиснути на клавішу з відповідною назвою. В результаті з'являється вікно з назвою "Редагування етапу проекту" з показниками, які визначені вище.

При заповненні регістрів особливу увагу слід приділити встановленню реальних термінів початку та тривалості етапів робіт, а також їх логічної послідовності. Наприклад, монтаж обладнання не може початися раніше, ніж обладнання надійшло від постачальника та виконанні необхідні роботи з ремонту приміщення. У табл. 6.8 наведено приклад формування вхідної інформації для побудови календарного плану робіт.Після укладання цього графіка робіт стане відома дата початку виробництва. У нашому прикладі це 21 квітня. З урахуванням припущень щодо проведення окремих робіт у плані встановлюється його початок — з травня місяця.

Крім того, вікно містить два регістри "Етап є активом" та "Статус етапу". Перший призначений для характеристики параметрів обліку та функціонування активу. Якщо не ставити відмітку біля першого регістру, це сприймається програмою як інші первісні витрати, тобто ті, які переносяться повністю на собівартість у відповідному періоді. У протилежному випадку стає доступною опція "Характеристики", а відповідні витрати сприймаються програмою як такі, що спрямовані на придбання матеріальних чи нематеріальних активів.

Ця опція призначена для амортизації та додаткових дій з основними засобами під час реалізації ділового плану, що потрібно для коректного урахування операцій з основними засобами в підрахунках прибутків та укладанні планового балансу. Порядок дій при цьому такий:

Обирається тип активу з наведеного меню: земля, будівлі та споруди, обладнання, передплачені витрати, інші активи. Ці регістри використовуються програмою для формування балансів за періодами реалізації ділового плану.

Встановлюються умови амортизації. Програмою передбачено можливість встановлення різних схем амортизації: лінійної, прискореної, амортизація за залишковою вартістю, віднесення амортизації на конкретні продукти, індивідуальна схема амортизації. З погляду коректного підрахунку податків треба зупинитися на тій схемі, яка прийнята у податковому законодавстві. Чинне в Україні законодавство щодо оподаткування прибутку припускає лінійну схему нарахування амортизації, яка відома з курсу бухгалтерського обліку. У нашому випадку (табл. 6.8) етапи 2, 3, 4, 5 належать до першої групи з річною нормою амортизації 5 %, а етапи 1 та 6 — до третьої з річною нормою амортизації 15 %. Щоб задати програмі порядок розрахунку амортизаційних відрахувань, треба провести зворотний розрахунок терміну ліквідації. Для основних фондів 1-ї групи він становить 240 місяців (1 : 0,05 • 12), а 3-ї — 80 місяців.

Встановлюється регістр відображення витрат у кеш-фло. Якщо його не заповнювати, грошові потоки формуються таким чином, як придбання за грошові кошти у той період, що визнаний планом-графіком здійснення відповідних робіт. Разом з тим умовами виконання ділового плану можуть бути інші передбачені засоби придбань, наприклад лізинг чи відстрочка платежу на тривалий термін. У цих випадках треба встановити прапорець у віконці "Не відображати у кеш-фло", а конкретні умови розрахунків грошових потоків встановити в модулі "Фінансування", який буде розглянуто нижче.

Встановлюється порядок списання ПДВ, що врахований у вартості інвестиційних витрат. Цей регістр заповнюється згідно з вимогами чинного податкового законодавства. Якщо етапи інвестиційного плану передбачають звичайні умови придбань за грошові кошти, то треба встановити період, за який дебетове сальдо ПДВ буде враховано у розрахунках цього податку. Нині це один місяць. У разі придбань без права відшкодування ПДВ (наприклад, якщо фірма не є платником ПДВ) або виконання окремих етапів власними силами (наприклад, ремонт орендованого приміщення згідно з 3-м етапом) встановлюється порядок списання ПДВ на амортизаційні витрати.

Встановлюються додаткові умови використання та експлуатації активів у період реалізації ділового плану. Це можливий його продаж у плановому періоді та додаткові інвестиції на його підтримання у належному стані. Останнє визначається нормами використання обладнання, які можуть потребувати певних витрат на його модернізацію згідно з умовами експлуатації. Наприклад, якщо розробляється діловий план щодо створення фітнес-центру, то в технічній документації на тренажери, що будуть придбані у виробника, вказано норми їхньої безпечної експлуатації. Згідно з ними кожні два роки треба проводити модернізацію обладнання. Виробник сам здійснює ці сервісні послуги, а їхня вартість у середньому становить 15 % від первісної вартості. Залишається лише внести ці дані у вікно, яке випливає після активізації клавіші "Додаткові інвестиції".

Після виконання всіх цих дій, розроблений інвестиційний план виглядає так, як показано в табл. 6.9. Цю таблицю у вигляді діаграми Гантта можна окремо надрукувати і використовувати з метою контролю за проведенням інвестиційних етапів.

Щоб упевнитися в тому, що всі дані інвестиційного плану враховані у фінансових розрахунках, треба активізувати опцію "Перерахунок плану".

Наступним етапом проведення розрахунків ділового плану є заповнювання регістрів модуля "Операційний план".

Насамперед треба сформувати перелік матеріальних ресурсів, які будуть використовуватися при виробництві продукту. Це робиться натисканням на клавішу "Матеріали та комплектуючі". В результаті з'являється вікно з даними про номенклатуру та умови матеріально-технічного забезпечення виробництва. Тобто тут формується вхідна інформація, яка визначається при розробці виробничого циклу та інших параметрів даного розділу ділового плану. Конкретні умови постачань можна визначити щодо кожного виду матеріальних ресурсів. Наявні регістри вхідної інформації, які містяться в цьому розділі, наведено в табл. 6.10.Після формування переліку матеріалів слід розпочати формування плану виробництва. Активізуючи модуль "План виробництва" відкривається вікно, де перелічено визначені вище продукти, які власне і є продуктами ділового плану. Значок напроти конкретного товару означає, що йому відповідають дані про витрати, які будуть формуватися нижче. Ці витрати є прямими і розраховуються на одиницю продукції.

Групами прямих виробничих витрат, що враховуються в цьому модулі, є:

матеріали та комплектуючі;

відрядна зарплата;

інші витрати;

втрати.

Формування калькуляції щодо кожної групи прямих витрат можливе двома способами. Перший полягає у ручному обчисленні калькуляції та врахуванні підсумкових даних у подальших розрахунках. У цьому випадку треба активізувати опцію "Сумарні прямі витрати" та заповнити їх показник у відповідному віконці.

Другим способом є детальний підрахунок калькуляцій. Ця можливість відкривається, якщо активізувати опції "Опис матеріалів та комплектуючих щодо матеріальних витрат"; "Список операцій щодо відрядної зарплати"; "Список витрат щодо інших витрат". Формування калькуляції в частині матеріальних витрат відбувається шляхом вибору їх зі списку, що був складений раніше, та вказівкою на відповідну ним норму витрат.

Якщо план стосується виробництва відносно складного продукту, на яке використовується декілька ресурсів, а технологічний процес включає декілька стадій, більш доцільно скористатися другим способом. Якщо в ході технологічних випробувань виявиться, що в процес виготовлення продукту треба внести певні корективи, то відредагувати показники ділового плану не становитиме великих зусиль.

Останньою опцією, яку слід сформувати у виробничому розділі ділового плану, є графік виробництва. Для більшості ділових планів підходить його автоматичне формування. При цьому слід зробити активною функцію "Необмежене виробництво". Ця можливість відкривається, якщо натиснути на клавішу "Графік виробництва".

Під необмеженим виробництвом слід розуміти, що його обсяг визначається тільки обсягами продажу, які плануються, та встановленими раніше (при розробці товарної політики) нормами запасу готової продукції. Далі процес розрахунку плану відбувається автоматично.