Бізнес-планування (2006)

12.1. оцінювання ефективності альтернативних проектів на основі дисконтованих критеріїв

У практиці інвестиційного проектування порівнювати ефективність альтернативних проектів прийнято на основі їх ран-жування за дисконтованими критеріями. Більш ефективним є проект, для якого всі критерії кращі, ніж у альтернативних.

Проте при ранжуванні проектів за дисконтованими критеріями можуть виникати суперечності, а отже, і рекомендації можуть виявитися різними при роботі з взаємовиключними (альтернативними) проектами. Таким чином, конфлікти між різними критеріями потребують більш докладного розгляду.

Критерії ефективності інвестиційних проектів, як і будь-якої моделі, засновані на визначених передумовах. Наприклад, критерій IRR припускає, що грошові надходження протягом функціонування проекту можуть бути реінвестовані за ставкою на рівні IRR. Водночас використання NPViPI припускає, що ці проміжні грошові надходження реінвестуються за ставкою, що дорівнює необхідній нормі прибутковості або витратам на капітал.

Конфлікти між NPV, IRR і РІ при ранжуванні взаємови-ключних інвестиційних проектів можуть виникнути через різноманітні припущення про реінвестиції і через різницю між абсолютним грошовим значенням, що вимірюються NPV, а також відносною прибутковістю на грошову одиницю дисконтованого відпливу, які вимірюються РІ. Зокрема причинами конфліктів між цими критеріями можуть бути:

Невідповідність обсягів грошового відпливу, необхідних для реалізації аналізованих взаємовиключних проектів (рис. 12.1).Невідповідність у часі грошових надходжень, що генеруються аналізованими взаємовиключними проектами (рис. 12.2).Співвідношення різних обсягів грошових потоків і різних за тривалістю життєвих циклів проекту (рис. 12.3).Необхідно підкреслити, що з метою запобігання виникненню конфлікту між NPV, IRR і РІ при прийнятті інвестиційного рішення необхідно мати два або більше взаємовиключні проекти, тому що при розгляді лише одного інвестиційного проекту з традиційною схемою грошових потоків усі три критерії будуть давати подібні результати.

Розглянемо приклади порівняння альтернативних проектів, абсолютна ефективність яких за NPV змінюється від рівня рентабельності капіталу (рис. 12.4).Які ж можна зробити висновки з цих графіків? Проект 1 домінує над проектом 2, тобто графік NPV першого проекту розташований над графіком NPV другого проекту (графік а). Отже, проект 1 буде мати більше значення NPV і РІ, ніж проект 2, незалежно від ставки відсотка (витрат на капітал); IRR проекту 1 також вище, чим проекту 2.

Графіки NPV проектів 3 і 4 дотикаються в єдиній точці, проте у всіх інших точках графік NPV проекту 4 лежить нижче графіка проекту 3 (графік б). Проект 3 має також більше значення IRR.

Таким чином, в обох випадках на графіках "а" та "б" відсутній конфлікт при ранжуванні проектів за трьома різними критеріями.

Дещо іншу картину ми маємо на графіку "в". Криві NPV проектів 5 і 6 мають одну точку перетину. NPV для проекту 5 при нульовій ставці відсотка більше, ніж NPV для проекту 6, a IRR для проекту 6 більше, ніж для проекту 5. За таких обставин виникає конфлікт між NPV і IRR, якщо витрати фірми на капітал менші, ніж та ставка відсотка, за якої графіки NPV перетинаються (перетинання Фішера). За таких самих умов може мати місце конфлікт між NPV і РІ, тільки якщо є невідповідність обсягів грошового відпливу у проектах 5 і 6. Також можливий конфлікт між РІ і IRR, тільки якщо ранжуван-ня за NPV і РІ збігається.

Таким чином, при доборі альтернативних проектів критерій чистої поточної цінності (NPV) є єдиним несупереч-ним показником, що дає змогу здійснити надійне ранжу-вання варіантів проекту відповідно до завдання максимі-зації вигод від інвестування.