Бізнес-планування (2006)

14.5. основні терміни в управлінні проектами

Ключові визначення і концепції методів планування, організації і контролю проектів своєю методологічною основою мають сітьове моделювання. Тому основні терміни проектного менеджменту мають бути вам знайомі з відповідного курсу.

Основним терміном в управлінні проектами є робота. Робота в плані проекту становить певну елементарну діяльність, необхідну для досягнення конкретних результатів (кінцевих продуктів нижнього рівня). Елементарною вона називається тому, що подальший її поділ на більш дрібні складові не має практичного сенсу.

Кожен із етапів реалізації ділового плану включає певну кількість таких елементарних робіт. Наприклад, етап придбання обладнання включає роботи з вибору постачальника, укладання з ним контракту, оформлення митної документації тощо. Таким чином, робота є основним елементом діяльності на найнижчому рівні деталізації, на виконання якого потрібен певний час і який може затримати початок здійснення інших робіт.

Момент закінчення роботи означає факт одержання її кінцевого продукту (результату роботи). Робота — це базове поняття, і вона є основою для організації даних у системах управління проектами.

Віха, чи подія, — це дата в ході здійснення проекту. Подія використовується для відображення стану завершення тих чи інших робіт. У контексті проекту менеджери використовують події для того, щоб позначити важливі проміжні результати, що мають бути досягнуті в процесі реалізації проекту. Послідовність подій, визначених менеджером, часто називається планом за віхами. Дати досягнення відповідних віх утворять календарний план за віхами. Важливою відмінністю подій від робіт є те, що вони не мають тривалості.

Зв'язки передування (логічні залежності) відображають природу залежностей між роботами. Більшість зв'язків у проектах належить до типу "фініш — старт", коли наступна робота може початися тільки після завершення попередньої роботи. Зв'язки передувань утворять структуру мережі. Комплекс взаємозв'язків між роботами часто також називають логічною структурою проекту, оскільки він визначає послідовність виконання окремих робіт. Встановлення зв'язків між залежними роботами проекту має велике значення під час побудови календарного плану проекту та обчислення найбільш раціональної схеми його виконання.

Мережева діаграма (мережа, граф мережі, PERT-діагра-ма) — це графічне відображення робіт проекту і їхніх взаємозв'язків. У плануванні й управлінні проектами під терміном "мережа" розуміється повний комплекс робіт і віх проекту з установленими між ними залежностями. Мережеві діаграми відображають сітьову модель у графічному вигляді як безліч вершин, що відповідають роботам, пов'язаним лініями, які визначають взаємозв'язки між роботами. Цей граф є діаграмою передувань — найбільш поширеним представленням мережі в сучасній практиці проектного менеджменту.

Методи сітьового планування — методи, основна мета яких полягає в тому, щоб скоротити до мінімуму тривалість проекту. Вони ґрунтуються на розроблених практично одночасно і незалежно методах критичного шляху (МКШ) і оцінки та перегляду планів PERT (Program Evaluation and Review Technique).

Критичний шлях — це максимальний за тривалістю повний шлях у мережі від початку і до завершення реалізації проекту. Роботи, що лежать на цьому шляху, також називаються критичними. Саме тривалість критичного шляху визначає найменшу можливу загальну тривалість робіт з проекту в цілому.

Сутність МКШ полягає не стільки у визначенні безпосередньо критичного шляху, скільки на виявленні резервів, тобто різниці між найбільш ранньою можливою датою завершення роботи і найпізнішим припустимим часом її виконання. Управлінський зміст резерву полягає в тому, що тривалість виконання усього проекту в цілому може бути скорочена за рахунок перерозподілу ресурсів з некритичних робіт на критичні.

Концепція критичного шляху забезпечує концентрацію уваги менеджера на критичних роботах, дає змогу розрахувати можливі календарні графіки виконання комплексу робіт на основі описаної логічної структури мережі та оцінок тривалості виконання кожної роботи, визначити критичний шлях проекту. Крім того, ця методологія передбачає принципову можливість оптимізації календарного плану. Методи, якими здійснюється ця оптимізація, мають назву методи стиснення тривалості, їхньою метою є обчислення плану виконання робіт у мінімально можливі терміни з визначеним рівнем витрат.

Перелічені вище тільки основні терміни, які необхідно згадати з курсу економіко-математичних методів. Повний їх перелік подано у глосаріях з проектного менеджменту. їх зміст і сутність буде розкрито при подальшому вивченні курсу.