Бізнес-планування (2006)

19.2. управління виконанням та якістю проекту

Всі проектні роботи можна поділити на 2 великі групи: роботи для виконання та роботи для контролю. Безпосередніми виконавцями перших є члени КМП, а других — підрядники, субпідрядники, співвиконавці. Чим більші масштаби проекту, тим вища частка робіт другої групи. Тому дії КМП, спрямовані на виконання проекту, в основному полягають у здійсненні контрольних функцій.

Контроль за виконанням проектних робіт базується на загальних принципах контролю, відомих з курсу менеджменту. Але деякі особливості проекту, насамперед його унікальність і часова обмеженість, визначають певну специфіку цих процесів. Виконання робіт за проектом здебільшого зосереджене на двох напрямках:

управління змістом проекту;

управління якістю проектних робіт.

Управління змістом проекту ставить мету забезпечення складу, основних характеристик та результатів згідно з затвердженим планом. Сенс цього напрямку роботи визначається тим, що унікальність проекту породжує невизначеність порядку виконання і результатів як окремих робіт, так і проекту в цілому. Тому необхідно впровадити систему контролю за змінами і своєчасно реагувати на них відповідними управлінськими рішеннями.

Управління якістю проекту діє поряд з такою функцією, як управління витратами й часом, однією з найважливіших у проектному менеджменті.

Під якістю розуміється цілісна сукупність характеристик об'єкта, які можуть задовольняти встановлені чи передбачені потреби. Звичайно потреби формулюють за допомогою характеристик на основі встановлених критеріїв. Потреби можуть включати, наприклад, експлуатаційні характеристики, функціональну придатність, надійність, безпеку тощо.

Сучасна концепція менеджменту якості спирається на такі основні принципи:

якість — невід'ємний елемент проекту в цілому, а не окрема функція управління;

оцінювання якості здійснює споживач, а не виробник;

відповідальність за якість має бути адресною;

для реального підвищення якості потрібні нові технології;

підвищити якість можна тільки завдяки зусиллям усіх співробітників фірми;

контролювати процес завжди більш ефективно, ніж його результат (продукт);

політика в галузі якості має бути складовою загальної політики фірми.

Ці принципи є основою найбільш популярного та обґрунтованого з погляду методології напрямку в цій галузі — загального управління якістю (Total Quality Management — TQM).

Таким чином, менеджмент якості у межах управління проектом — це система методів, засобів та видів діяльності, що спрямовані на виконання вимог й очікувань клієнтів проекту, до якості самого проекту та його продукту. Якість проекту визначається ефективністю його розробки та здійснення згідно з вимогами замовників. У свою чергу якість продукту проекту визначається його кінцевими споживачами.