Облік видів економічної діяльності

1.7. Порядок ведення обліку

Методологічне керівництво веденням бухгалтерського обліку в Україні [1] здійснює Міністерство фінансів України.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України, в бюджетних установах — Державним казначейством України.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе власник або керівництво підприємства.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві може здійснюватися:

— бухгалтерською службою;

— підприємцем без створення юридичної особи;

— централізованою бухгалтерією або аудиторською службою на договірних засадах;

— самостійно власником або керівником підприємства (крім підприємств, звітність яких повинна оприлюднюватися).

Бухгалтерський облік має вестись методом подвійного запису з використанням загальноприйнятих елементів методу бухгалтерського обліку. Звітність підприємство подає згідно із законодавством .

Підприємство самостійно:

— визначає свою облікову політику;

— обирає форму бухгалтерського обліку;

— розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

— затверджує правила документообороту, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів тощо.

Методологія обліку повинна бути незмінною протягом року. Якщо на наступний рік підприємство має намір змінити облікову політику, на початку року видається наказ про облікову політику.

Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

При визначенні облікової політики підприємство самостійно обирає:

— методи нарахування амортизації необоротних активів;

— методи оцінки запасів при їх вибутті;

— межу вартості основних засобів;

— нарахування тих чи інших забезпечень та ін.

Усі ці питання в кінці звітного року повинні бути розкриті в Примітках до фінансових звітів.

Обов'язки керівника і головного бухгалтера щодо організації та ведення бухгалтерського обліку

Керівник повинен створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку і організувати контроль діяльності всіх бухгалтерських служб.

Головний бухгалтер:

— забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

— організує контроль за повнотою і достовірністю відображення всіх господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

— організує документооборот;

— бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та її відшкодуванням;

— розподіляє обов'язки між працівниками бухгалтерії та контроль за їх виконанням;

— забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах підприємства;

— своєчасно готує проекти наказів про облікову політику, про проведення інвентаризації тощо.