Облік видів економічної діяльності

2.1.3.2. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті

Підприємства можуть відкривати валютні рахунки для розрахунків з іноземними партнерами. Рахунки відкриваються в банках, які мають відповідну ліцензію НБУ.

Для обліку валютних коштів використовується активний субрахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".

Облік коштів на рахунку ведеться в двох валютах: в іноземній та в національній (за курсом НБУ на день надходження, витрачання коштів та на дату звітності).

Форми безготівкових розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності:

1) банківський переказ;

2) документарне інкассо (товарне);

3) документарний акредитив;

4) векселі;

5) чеки;

6) валютний кліринг (взаємозалік).

50 % валютної виручки підприємства повинні бути продані на міжбанківському валютному ринку. Виручка зараховується на транзитний валютний рахунок, а після обов'язкового продажу решта 50 % валюти — на поточний валютний рахунок.

Бухгалтерські проведення з обліку операцій на рахунку в іноземній валюті наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4Облік курсових різниць за операціями в іноземній валюті. Курсові різниці виникають у результаті зміни курсу валют; вони перераховуються за монетарними статтями за курсом НБУ на дату здійснення операції і на дату звітності [9].

Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Не монетарні статті — статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Наприклад, якщо підприємство отримало імпортний товар, а оплачує його через деякий час за зміненим курсом валюти, то здійснюється перерахунок курсової різниці на дату платежу. Це монетарна стаття, бо погашення заборгованості очікувалось у грошових коштах. Така курсова різниця називається операційною, оскільки виникла в результаті здійснення операцій у валюті. Якщо ж першою подією була передоплата за товар, то курсова різниця не виникає, бо погашення заборгованості очікується не в грошовій, а в товарній формі — це немонетарна стаття.

Операційні курсові різниці відображаються на субрахунках: 714 "Дохід від операційної курсової різниці"; 945 "Втрати від операційної курсової різниці".

Неопераційні курсові різниці виникають у результаті перерахунку залишків по рахунках на дату звітності (без здійснення операцій) і обліковуються на субрахунках:

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

974 "Втрати від неопераційної курсової різниці".

Курсові різниці перераховуються по рахунках: 312, 302, 314, 334, 372, 632, 685, 362, 377, не перераховуються — по субрахунках 681, 371.

Наприклад, оприбутковано імпортні товари на суму 200 дол. США за курсом 5 грн., оплачено рахунки іноземного постачальника через тиждень за курсом 5,2 грн.

Оприбутковано товари:

Д-т 28 К-т 632 200 дол. / 1000 грн.

Оплачені рахунки постачальника:

Д-т 632 К-т 312 200 дол. / 1040 грн.

Відображено негативну курсову різницю:

Д-т 945 К-т 632 40 грн.

Списано втрати від курсової різниці на рахунок фінансових результатів:

Д-т 791 К-т 945 40 грн.