Облік видів економічної діяльності

2.3.2. Облік надходження виробничих запасів

На підприємство виробничі запаси можуть надходити від постачальників, підзвітних осіб, від ліквідації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Первинні документи:

які надходять від постачальника:

— рахунок фактура;

— накладна, товарно-транспортна накладна;

— податкова накладна (з податку на додану вартість);

— платіжна вимога доручення;

— сертифікат якості, гарантійний талон тощо за необхідності;

які заповнюються на підприємстві при отриманні запасів:

— акт про приймання матеріалів (форма № М-7);

— прибутковий ордер (форма № М-4);

— довіреність (форма № М-2, М-26, бланк суворої звітності) — видається працівнику для отримання запасів у постачальника;

— товарно-транспортна накладна (при доставці автомобільним транспортом);

— акт про нестачі;

— комерційний акт (в разі нестачі на залізниці);

— платіжна вимога-доручення або платіжне доручення (для оплати вартості отриманих запасів).

З партією товару постачальник передає товарно-супроводжувальні документи, податкову накладну та платіжний документ (платіжну вимогу-доручення).

Оприбуткування запасів на склад оформлюють прибутковим ордером або актом про приймання. Якщо немає розбіжностей у кількості та якості отриманого товару з тим, що вказано в документах постачальника, на документах постачальника можна ставити штамп або робити напис "Оприбутковано в повному обсязі". Видані довіреності реєструють у журналі реєстрації довіреностей (форма № М-3); довіреність залишається у постачальника.

Виробничі запаси обліковують на активному рахунку 20 "Виробничі запаси", за дебетом відображають надходження запасів, за кредитом — вибуття.

Бухгалтерські проведення з обліку надходження виробничих запасів та МШП подано в табл. 2.12.

Таблиця 2.12Увага! При придбанні матеріальних активів (запасів, необоротних активів) та при оплаті робіт, послуг сторонніх організацій постачальникам сплачується, крім вартості цих активів чи послуг, податок на додану вартість (ПДВ). Цей податок встановлюється в розмірі 20 % до ціни реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг) [1].

Оприбуткування запасів здійснюється двома проведеннями.

Оприбутковано запаси:

Д-т 20, 22 К-т 631, 685 1000 грн.;

Відображено ПДВ

Д-т 641.ПДВ К-т 631, 685 200 грн.

Те саме стосується і оплати послуг транспортних організацій. Якщо транспортна організація виставила рахунок 200 грн. плюс ПДВ 40 грн., треба зробити такі проведення:

Д-т 20, 22 К-т 631, 685 200 грн. Д-т 641.ПДВ К-т 631, 685 40 грн.

Більш докладно про розрахунок, сплату та облік ПДВ йтиметься в параграфі 3.4.

Регістри синтетичного обліку з обліку надходження виробничих запасів:

— повна журнально-ордерна форма обліку — журнали-ордери 6, 7;

— скорочена журнально-ордерна форма обліку — відомості 3.3,3.2;

— спрощена форма — відомості 2-м, 3-м (або В-5, В-7).