Облік видів економічної діяльності

2.3.3. Облік зберігання та витрачання запасів

Регістр аналітичного обліку з обліку запасів на складах: картка складського обліку матеріалів (форма № М-12).

Якщо кількість різних матеріалів на складі незначна, можна вести їх облік у книзі.

Картки відкриваються для кожного номенклатурного номера запасів; у картці вказують залишок на початок місяця, відображають кожне надходження і вибуття запасу згідно з первинними документами, визначають залишок на кінець місяця. Картки ведуться комірником. Комірник є матеріально відповідальною особою.

Первинні прибутково-видаткові документи комірник передає в бухгалтерію з реєстром. Реєстр документів складається в двох примірниках, другий примірник з підписом бухгалтера залишається у комірника.

У бухгалтерії складається сальдова відомість або книга залишків матеріалів. Бухгалтер періодично звіряє дані бухгалтерського та складського обліку матеріалів.

Інвентаризація запасів перед складанням річної звітності проводиться не раніше 1 жовтня. Перед проведенням інвентаризації в бухгалтерії складається інвентаризаційний опис (форма № М-21), результати інвентаризації оформлюються порівняльною відомістю (форма інв.-19). Надлишки оприбутковуються в інший операційний дохід підприємства, пересортиця переноситься з одного регістру аналітичного обліку до іншого в межах одного синтетичного рахунку запасів:

виявлено надлишки: Д-т 20, 22, 25 К-т 719; зроблено залік пересортиці Д-т 20 К-т 20.

Нестачі відносять на субрахунок 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей". До прийняття рішення про те, на які рахунки списувати нестачі, їх відносять також на позабалансовий субрахунок 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". Нестачі запасів можуть списуватись:

— на винних осіб (субрахунок 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків");

— у межах норм природних втрат — на собівартість;

— на інші витрати операційної діяльності (субрахунок 947), якщо винні не встановлені або нестача виникла внаслідок стихійного лиха, пограбування тощо.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України [2] підприємства повинні відшкодовувати нестачі цінностей у двократному розмірі за формулою:

Р3 = [(Бв - А) /інф + ПДВ + Акцизний збір\ • 2,

де Р3 — розмір збитків;

Бв — балансова вартість активу;

А — сума нарахованої амортизації (для необоротних активів);

/ІНф — індекс інфляції.

Бухгалтерські проведення з обліку нестач подано у табл. 2.13.

Таблиця 2.13Вибуття запасів зі складу оформлюється такими первинними документами:

— накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11);

— видаткова накладна (на відпуск готової продукції та інших запасів стороннім організаціям);

— лімітно-забірна картка (форми № М-8, М-9) — документ на кілька відпусків матеріалів зі складу в цех у межах ліміту; якщо ліміт вичерпано і відбувається понадлімітний відпуск, лімітно-забірна картка перекреслюється по діагоналі червоною лінією.

У комірника на видному місці повинні бути зразки підписів осіб, які мають право підпису документів на відпуск матеріалів зі складу.

Синтетичний облік вибуття запасів подано у табл. 2.14.

Таблиця 2.14