Облік видів економічної діяльності

2.4.2. Амортизація основних засобів

Амортизація [1] — систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Суми нарахованої амортизації відносять до витрат підприємства.

У податковому обліку амортизація не нараховується:

— на невиробничі 03;

— об'єкти зовнішнього благоустрою;

— житлові будинки;

— автодороги загального користування;

— об'єкти на консервації;

— продуктивну худобу та багаторічні насадження в період плодоношення;

— бібліотечні та архівні фонди;

— 03, придбані для продажу.

У бухгалтерському обліку амортизація нараховується на всі основні засоби крім землі та незавершених капітальних вкладень і призупиняється на період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. На об'єкти зовнішнього благоустрою, житлові будинки та автодороги загального користування амортизація нараховується з одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації.

У податковому обліку амортизація нараховується один раз на квартал від залишкової вартості 03. Норми амортизації в податковому обліку (квартальні):

— група 1—2 % ;

— група 2—10%;

— група 3—6 % ;

— група 4—15 % .

По групі 1 амортизація нараховується за кожним об'єктом до досягнення ним балансової вартості 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; по групах 2, 3 і 4 — в цілому по групі до досягнення групою балансової вартості 0 грн.

У бухгалтерському обліку нарахування амортизації здійснюється щомісячно за кожним об'єктом протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів (в податковому обліку — відповідно, з наступного кварталу).

Методи нарахування амортизації за окремими об'єктами ОЗ підприємство обирає самостійно, з розкриттям інформації про обрані методи в наказі про облікову політику та в примітках до фінансових звітів.

Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку:

1) прямолінійний;

2) зменшення залишкової вартості;

3) кумулятивний;

4) прискореного зменшення залишкової вартості; 5)виробничий.

Також можна обрати норми і методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством.

Розглянемо порядок розрахунку амортизаційних відрахувань (АВ) за кожним з методів.

Прямолінійний метод

Річну суму амортизації визначають діленням вартості об'єкта за вирахуванням ліквідаційної вартості на очікуваний строк корисного використання.

Приклад 1. Вартість 6000 грн., ліквідаційна вартість дорівнює нулю, строк використання 5 років; річна норма амортизації 20 % або 1200 грн. (6000 : 5).

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Наприклад, придбано ОЗ вартістю 2000 грн., визначено очікуваний термін корисного використання — 5 років. Ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює нулю. Річна норма амортизації становитиме: 2000 : 5 = 400 грн. Відповідно, щомісячна норма — 400 : 12 = 33,33 грн. або 33,33 : 2000 х 100 = 0,1667 % на місяць.

Метод зменшення залишкової вартості

Амортизація нараховується множенням річного відсотка амортизації на залишкову вартість об'єкта. Річний відсоток амортизації визначають за формулоюде п — кількість років корисного використання об'єкта.

Одержаний результат необхідно помножити на 100.

Наприклад, строк корисного використання — 2 роки, первісна вартість об'єкта — 300 грн., ліквідаційна вартість — 5 грн. (в цьому методі вона не може дорівнювати нулю). Річний відсоток амортизації становитиме 87,09 % , щомісячний — 7,27 % . Помісячну амортизацію необхідно нараховувати на залишкову вартість об'єкта на початок року.

Кумулятивний метод

Суми амортизації визначають множенням первісної вартості об'єкта (за вирахуванням ліквідаційної вартості) на кумулятивний коефіцієнт, який розраховується за формулоюЗначення знаменника у формулі визначають таким чином: якщо, наприклад, строк служби об'єкта дорівнює 10 рокам, то сума років експлуатації — 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + + 4 + 3 + 2 + + 1 = 55.

За даними прикладу 1 амортизація становитиме:

1-й рік — 5 : 15 • 6000 = 2000; н: 2-й рік — 4 : 15 • 6000 = 1600; -.;; 3-й рік — 3 : 15 • 6000 = 1200 і т. д.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Річну суму амортизації визначають множенням залишкової вартості об'єкта ОЗ на річну норму амортизації, яку обчислюють виходячи зі строку корисного використання об'єкта і подвоюють.

За даними прикладу 1 подвоєна норма амортизації становитиме 40 % (20 % • 2), амортизація відповідно:

1-й рік — 6000 • 0,4 = 2400;

2-й рік — (6000 — 2400) • 0,4 = 1440 і т. д.

Виробничий метод

Місячну суму амортизації визначають множенням фактичного місячного обсягу продукції на виробничу ставку амортизації, що обчислюється діленням вартості об'єкта ОЗ на обсяг робіт, які очікується виконати з його використанням.

Наприклад, вартість об'єкта ОЗ 2000 грн., очікується виконати 4000 од. роботи (продукції), за місяць виконано 200 од. Амортизація становитиме:

200 • (2000 : 4000) = 100 грн.

У податковому обліку балансова вартість на початок кварталу визначається як різниця між балансовою вартістю на початок попереднього кварталу та нарахованою в тому кварталі амортизацією. По групах 2—4, по яких нарахування амортизації здійснюється в цілому по групі, необхідно ще додати балансову вартість об'єктів, введених в експлуатацію в попередньому кварталі, і відняти балансову вартість виведених із експлуатації об'єктів.

Ті підприємства, які обрали для нарахування амортизації методи податкового обліку, в бухгалтерському обліку все одно повинні визначати амортизацію за кожним об'єктом. Для розрахунку місячної суми амортизації визначену квартальну суму треба поділити на три.

Бухгалтерські проведення

Нарахована амортизація щомісячно відображається за кредитом рахунку 13 "Знос необоротних активів" і за дебетом відповідних рахунків витрат.

Нараховано амортизацію виробничих 03:

Д-т 23 К-т131.

Нараховано амортизацію адміністративних 03:

Д-т 92 К-т 131.

Нараховано амортизацію виробничих необоротних матеріальних активів

Д-т 23 К-т 132.

Нараховано амортизацію 03 загальновиробничого призначення:

Д-т 91 К-т 131 тощо.

При цьому одночасно дебетується позабалансовий рахунок 09 "Амортизаційні відрахування", на якому відображається сума нарахованої амортизації необоротних активів

Д-т 23, 91... К-т 13. Д-т 09.

Використання накопиченої амортизації на капітальні інвестиції відображається за кредитом рахунку 09 при придбанні, будівництві, модернізації 03 тощо.

2.4.3. Облік надходження основних засобів

Введення в дію придбаних або збудованих основних засобів оформляється первинним документом "Акт-накладна приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма №03-1).

Регістри аналітичного обліку основних засобів:

— форма № 03-6 "Інвентарні картки";

— форма № 03-7 "Опис інвентарних карток".

Регістри синтетичного обліку:

— повна журнально-ордерна форма облік — журнал-ордер 13;

— скорочена журнально-ордерна форма обліку — журнал-ордер 4;

— спрощена форма відомість 4-м (або В-1)

Синтетичні рахунки для обліку надходження ОЗ:

10 "Основні засоби" — активний;

15 "Капітальні інвестиції", активний.

Витрати на придбання або будівництво основних засобів відображаються за дебетом рахунку 15 (субрахунки 151 або 152), а при введенні об'єкта ОЗ в експлуатацію списуються в дебет рахунку 10. Безоплатно отримані 03 зараховуються до складу додаткового капіталу (субрахунок 424 "Безоплатно одержані необоротні активи").

Бухгалтерські проведення

1. Купівля або будівництво ОЗ

Відображено заборгованість перед постачальником (підрядником):

Д-т 151,152 К-т 63 1000 грн. Одночасно К-т 09.

Відображено податковий кредит з ПДВ:

Д-т 641 ЛДВ Km 63 200 грн.

Введено в дію основні засоби:

Д-т 10 Km 151,152 1000 грн.

Оплачено рахунки постачальника (підрядника):

Д-т 63 Km 311 1200 грн.

2. Внесок ОЗ до статутного капіталу:

Д-т 46 К-т 40 (при формуванні статутного капіталу); Д-т 10 К-т 46 (при внесенні 03).

3. Безоплатне одержання ОЗ: Д-т 10 К-т 424.

У подальшому при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані основні засоби одночасно визнається дохід у сумі нарахованої амортизації за рахунок зменшення додаткового капіталу:

Д-т 424 К-т 745.

Інвентаризація ОЗ

Усі ОЗ закріплюються за матеріально відповідальними особами. Інвентаризація ОЗ перед річним звітом проводиться не раніше 1 листопада. Інвентаризаційний опис може складатися на три дати. Інвентаризація будівель та непорушних об'єктів може проводитися 1 раз на 3 роки.

Надлишки оприбутковуються як безоплатно отримані, їх вартість і знос визначаються комісією. Нестачі списуються на матеріально відповідальну особу або на витрати за залишковою вартістю.