Облік видів економічної діяльності

2.4.4. Облік вибуття основних засобів

Причини вибуття ОЗ: продаж, безоплатна передача, ліквідація, обмін.

Первинний документ — "Акт на списання ОЗ" (форма № ОЗ-З)

Увага! При вибутті основних засобів, залишкова вартість яких більша від нуля, недоамортизована частина не відноситься до валових витрат у податковому обліку і на неї виникає податкове зобов'язання з ПДВ при ліквідації та безоплатній передачі ОЗ.

При вибутті основних засобів їх недоамортизована частина і витрати, пов'язані з вибуттям, списуються в дебет рахунку 97 "Інші витрати", а доходи від вибуття відображаються за кредитом рахунку 74 "Інші доходи".

Бухгалтерські проведенні розглянемо на прикладах.

Реалізація основних засобів

У таблиці 2.17 наведено бухгалтерські проведення з реалізації ОЗ на прикладі: реалізовано за 15 000 грн. (без ПДВ; відповідно, ПДВ — 3000 грн.) основні засоби, первісна вартість яких 12 000 грн., нарахований знос 2000 грн.; витрати, пов'язані з реалізацією (оплата послуг сторонніх організацій, заробітна плата тощо) — 650 грн.

Таблиця 2.17

Фінансовий результат становить 4350 грн.

У проведеннях 1, 2 списується в повній сумі первісна вартість ОЗ та їх знос з рахунків 10 і 131.

У проведенні 3 відображено дохід разом з ПДВ за кредитом субрахунку 742 і відразу (проведення 4) ПДВ списано з дебету рахунку 742.

На цьому субрахунку залишився дохід 15 000 грн., який списується в кінці звітного періоду на субрахунок 793. Ще раз зверніть увагу — при вибутті основних засобів доходи і витрати відображають не по рахунках 70 і 90, а відносять до інших доходів і витрат.

Ліквідація основних засобів

Бухгалтерські проведення з ліквідації ОЗ розглянемо на прикладі (табл. 2.18): ліквідовано 03, первісна вартість яких 10 000 грн., нарахований знос — 9000 грн., витрати, пов'язані з ліквідацією — 150 грн., оприбутковано матеріали від ліквідації (деталі, запасні частини, цегла тощо) — на суму 80 грн.

Таблиця 2.18Податкове зобов'язання з ПДВ нараховується від залишкової вартості виробничих 03.

Безоплатна передача основних засобів

Первісна вартість 15000 грн., знос 7000 грн.

Списано знос:

Д-т 131 К-т 10 7000 грн.

Списано залишкову вартість:

Д-т 976 К-т 10 8000 грн.

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ:

Д-т 976 К-т 641.ПДВ 1600 грн.