Облік видів економічної діяльності

2.4.6. Оренда основних засобів

Згідно з П(С)БО 14 оренда [4] — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Операційна оренда — оренда інша, ніж фінансова.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом.

Ознаки фінансової оренди:

— орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

— орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

— строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

— теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.

При фінансовій оренді не виникає податкового зобов'язання з ПДВ; основні засоби зараховуються на баланс орендаря, інвентарні картки зберігаються в орендаря. Орендар сплачує орендодавцю вартість 03, взятих в оренду, та орендну плату.

При операційній оренді виникає податкове зобов'язання з ПДВ (при сплаті орендної плати, а не в момент передачі 03 в оренду); інвентарні картки зберігаються в орендодавця, він же нараховує амортизацію. Орендар обліковує взяті в оренду 03 на забалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи".

Вартість орендної послуги при оперативній оренді складається:

— з амортизаційних відрахувань (собівартість орендної послуги);

— прибутку на користь орендодавця;

— податку на додану вартість.

Орендар усю суму орендної плати (без ПДВ) відносить на витрати. В орендодавця доходи від операційної оренди 03 відображаються як інші операційні доходи на субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів".

Бухгалтерські проведення розглянемо на прикладі (табл. 2.20): орендна плата становить 120 грн. без ПДВ, ПДВ — 24 грн., амортизація — 100 грн.

Таблиця 2.20Якщо орендар здійснив ремонт взятих в оперативну оренду ОЗ, він може суму витрат на ремонт додати до вартості відповідної групи власних ОЗ (або створити нову групу) для подальшої амортизації (згідно із Законом про прибуток).