Облік видів економічної діяльності

2.4.7. Облік нематеріальних активів

Нематеріальний актив [5] — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Нематеріальні активи (НА) відносяться до необоротних активів, обліковуються на рахунку 12 згідно з П(С)БО 8.

Групи нематеріальних активів (із зазначенням субрахунків):

Права користування природними ресурсами 121

Права користування майном 122

Права на знаки для товарів і послуг 123

Права на об'єкти промислової власності 124

Авторські та суміжні з ними права 125

Інші нематеріальні активи127

Визнання та оцінка нематеріальних активів аналогічні основним засобам.

Амортизація нараховується аналогічно основним засобам, методи нарахування амортизації підприємство обирає самостійно. Строк корисного використання визначається підприємством при зарахуванні нематеріального актива на баланс і не повинен перевищувати 20 років.

Бухгалтерські проведення з обліку нематеріальних активів наведено в табл. 2.21.

Таблиця 2.21Інші проведення з вибуття нематеріальних активів аналогічні проведенням з вибуття основних засобів.