Облік видів економічної діяльності

2.7.1. Облік статутного, додаткового, вилученого і неоплаченого капіталу

Власний капітал — це частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. Він включає статутний, додатковий, пайовий, резервний, вилучений, не-оплачений капітал, нерозподілені прибутки (непокриті збитки), цільові надходження, які обліковуються на рахунках класу 4.

Статутний капітал — основне джерело активів підприємства. Він має визначений порядок утворення і використання. На державних підприємствах статутний капітал формується державою, на недержавних — засновниками, якими можуть бути фізичні або юридичні особи. Якщо засновників кілька, розмір внеску коленого обумовлюється окремо. Мінімальний розмір статутного капіталу для підприємств різних організаційно-правових форм встановлюється законодавчо.

До статутного капіталу можуть вноситись: грошові кошти; цінні папери; основні засоби; матеріали, МШП (обмежено); нематеріальні активи.

При створенні підприємства не менш ЗО % оголошеного статутного капіталу повинно бути внесено у вигляді грошових коштів на тимчасовий поточний рахунок. Частина статутного капіталу може бути внесена пізніше протягом року; розмір і строки відкладеного внеску повинні бути обумовлені в статутних документах.

Для обліку статутного капіталу призначено пасивний рахунок 40 "Статутний капітал". До нього можуть відкриватись субрахунки, наприклад, в ТОВ — субрахунки за кожним засновником, в акціонерних товариствах — за видами акцій.

При формуванні статутного капіталу дебетується контрпасив-ний рахунок 46 "Неоплачений капітал"; при здійсненні внеску неоплачений капітал зменшується (рахунок 40 не кредитується). В балансі підсумок капіталу визначається як різниця між оголошеним та сформованим статутним капіталом (К-т 40 Д-т 46).

Приклад 1

Формується статутний капітал у розмірі 100 тис. грн., з них грошові кошти — 50 тис. грн.; валютні кошти — 7 тис. дол. (35 тис. грн.); основні засоби — 10 тис. грн.; нематеріальні активи — 5 тис. грн.

1. Оголошено статутний капітал: Д-т 46 К-т 40 100 тис. грн.

2. Внесено грошові кошти до статутного капіталу: Д-т 311 К-т 46 50 тис. грн.

3. Внесено валютні кошти до статутного капіталу: Д-т 312 К-т 46 35 тис. грн.

4. Внесено ОЗ:

Д-т 10 К-т 46 10 тис. грн.

5. Внесено нематеріальні активи: Д-т 12 К-т 46 5 тис. грн.

Статутний капітал (кредит рахунку 40) повинен дорівнювати визначеному в статутних документах.

І Приклад 2

1. Сформовано статутний капітал:

і Д-т 46 К-т 40 50 тис.грн.;

Д-т 311 К-т 46 50 тис. грн.

2. Отримано з поточного рахунку в касу: Д-т ЗО К-т 311 6 тис. грн.

3.Видано під звіт на закупівлю канцелярських товарів: Д-т 372 К-т ЗО 6 тис.грн.

4.Списано закуплені канцелярські товари на адміністративні витрати:

Д-т 92 К-т 372 6 тис. грн.

5. Списано в кінці місяця витрати:

Д-т 791 К-т 92 6 тис. грн.;

Д-т 442 К-т 791 6 тис. грн.

Як бачимо, підприємство витратило гроші, отримало збитки в розмірі витрачених коштів, валюта балансу зменшується на цю суму, а статутний капітал не змінюється.

Зміни статутного капіталу можливі в разі:

— зміни номінальної вартості акцій;

— прийняття чи вибуття учасників;

— зарахування частини прибутку або резервного капіталу до статутного капіталу;

— анулювання викуплених акцій.

Для зміни статутного капіталу необхідно: рішення учасників; перереєстрація статутного капіталу; протягом 3 днів повідомити податкову інспекцію. В "Примітках до фінансових звітів" необхідно зазначити розмір і причини змін у статутному капіталі.

Крім того, статутний капітал може зменшуватись у підприємств, які нараховують амортизацію на житлові будинки, об'єкти зовнішнього благоустрою і автодороги загального користування; вони роблять нарахування амортизації на ці об'єкти з одночасним зменшенням додаткового або статутного капіталу:

Д-т 949 К-т 13; Д-т 42, 40 К-т 745.

Облік акціонерного капіталу

Акції можуть випускатися з номінальною вартістю і без номіналу.

В акціях без номіналу ціна може бути оголошена чи неого-лошена. Все, що оголошено, зараховується в статутний капітал; все , що вище — в додатковий капітал. Якщо вартість не-оголошена, то всі отримані кошти перераховуються до статутного капіталу.

При випуску акцій з номіналом статутний капітал визначається в розмірі номінальної вартості акцій, сума перевищення зараховується в додатковий капітал, субрахунок 421 "Емісійний дохід".

Приклад З

Номінал акцій — 10 грн. Кількість акцій — 1000 шт. Емісійна вартість — 13 грн.:

Д-т 46 К-т 40 10 000; Д-т 311 К-т 46 10 000; Д-т 311 К-т 421 3000.

Акції нижче від номіналу продавати не можна, хоча теоретично це може мати місце.

Викуп власних акцій

1. Випущено 1000 акцій, номінал — 100 грн., емісійна вартість — 110 грн.:

Д-т 46 К-т 40 100 000; Д-т 311 К-т 46 100 000; Д-т 311 К-т 421 10 000.

2. 100 акцій викуплено за ціною 112 грн.: Д-т 451 К-т 311 11 200.

3. 10 акцій повторно випущено в обіг по 112 грн.: Д-т 311 К-т 451 11 200.

4. 10 акцій повторно випущено по 130 грн.: Д-т 311 К-т 451 1120;

Д-т 311 К-т 421 (субрахунок внаслідок викупу акцій) 180.

5.10 акцій повторно випущено по 98 грн.: Д-т 311 К-т 451 980;

Д-т 421 (субрахунок внаслідок викупу акцій) К-т 451 140.

6.10 акцій повторно випущено по 105 грн.: Д-т 311 К-т 451 1050;

Д-т 421 (субрахунок внаслідок викупу акцій) К-т 451 40; Д-т 952 К-т 451 30.