Облік видів економічної діяльності

3.3. Облік витрат обігу

Витрати обігу [7] — це витрати матеріальних та трудових ресурсів, пов'язані з реалізацією товарів.

Витрати обігу обліковують [П(С)БО 16] на рахунках 93 і 92; окремо, як і в інших галузях, обліковують інші операційні (рахунок 94), фінансові (рахунки 95, 96) та інші витрати. Згідно з Методичними рекомендаціями [7] до складу витрат обігу включаються операційні витрати (рахунки 92, 93, 94), відсотки за кредит (субрахунок 951) та ТЗВ (субрахунок рахунку 28), які припадають на реалізовані товари. (Нагадуємо, що ТЗВ, пов'язані з придбанням товарів, включаються до вартості товарів.) В подальшому розглядатимемо, в основному, рахунки 92 і 93.

Елементи витрат в торгівлі такі самі, як і в інших галузях:

— матеріальні витрати;

— витрати на оплату праці;

— відрахування на соціальні заходи;

— амортизація необоротних активів, інші.

Статті адміністративних витрат (рахунок 92) наведено в параграфі 5 розділу 2.

Статті витрат на збут (рахунок 93) згідно із П(С)БО 16 "Витрати" такі:

— витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

— витрати на ремонт тари;

— оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

— витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

— витрати на передпродажну підготовку товарів;

— витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

— витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

— витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

— витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

— інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Згідно з методичними рекомендаціями [7] специфічними статтями інших операційних витрат є:

— вартість послуг сторонніх підприємств: страхових, посередницьких, протипожежної та сторожової охорони, з проведення рекламних заходів;

— витрати на обслуговування РРО;

— витрати на медичні огляди працівників;

— витрати на облаштування та утримання кімнат відпочинку, роздягалень, душу тощо;

— вартість транспортно-експедиційних послуг, не пов'язаних з придбанням товарних та інших запасів тощо.

Протягом звітного періоду всі витрати торгівлі списуються в дебет рахунків 92 і 93, в кінці періоду — з кредиту цих рахунків у дебет рахунку 791.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат обігу подано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2Слід ще раз підкреслити, що витрати на перевезення товарів від постачальника включають у вартість товарів, а на перевезення до покупця — відносять до витрат обігу.

Прибуток торгівлі визначають на рахунку 79 як різницю між доходом від реалізації та собівартістю реалізованих товарів і витратами обігу.