Облік видів економічної діяльності

3.5. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі

Якщо підприємства роздрібної торгівлі ведуть облік товарів за цінами продажу, на товари при їх оприбуткуванні встановлюється торгова націнка. Відсоток торгових націнок на різні товари підприємство встановлює самостійно. Протягом місяця товари реалізують за роздрібними цінами, а в кінці місяця визначають середній відсоток і розмір торгових націнок на реалізовані товари, після чого визначається купівельна вартість реалізованих товарів. Можна робити це частіше, якщо дозволяють технічні можливості.

Наприклад: реалізовано за місяць товарів на 150 000 грн. (за цінами продажу); середній відсоток торгових націнок становить 30 % ; сума торгових націнок на реалізовані товари становить 45 000 грн (150 000 • ЗО : 100), а купівельна вартість реалізованих товарів — 105 000 грн (150 000 - 45 000).

Спочатку розглянемо бухгалтерські проведення з надходження та реалізації товарів у роздрібній торгівлі (табл. 3.4) на спрощеному прикладі, виходячи з припущення, що вся партія закуплених товарів реалізована, тому розмір торгової націнки відомий. Для зручності розглянемо приклад з тими самими сумами, що і в оптовій торгівлі:

— купівельна ціна 1000 грн., ПДВ — 200 грн.;

— торгова націнка 560 грн.,

— тобто ціна з ПДВ 1560 грн., ПДВ — 260 грн.

Увага! Розмір торгової націнки повинен бути таким, щоб не тільки окупити витрати обігу і забезпечити прибуток торгівлі, а й включати в себе ще і ПДВ, тобто в роздрібній торгівлі:

Купівельна ціна + Торгова націнка = = Ціна реалізації + ПДВ.

Як бачимо із проведень 7 і 3, списання реалізованих торгових націнок здійснюється так само проведенням, як і їх встановлення, але методом червоного сторно, або оберненим проведенням.

Згідно з методичними рекомендаціями [7] на практиці проведення 6 і 7 можуть бути іншими —протягом місяця товари списують у дебет субрахунку 902 за цінами продажу (щоб за матеріально відповідальною особою не рахувалися фактично реалізовані товари), а в кінці місяця сторнуючий запис робляться за дебетом субрахунку 902 і кредитом субрахунку 285:

Д-т 902 К-т 282 1560; Д-т 902 К-т 285 560.

Розрахунок реалізованих торгових націнок

Згідно з п. 22 П(С)БО 9 "Запаси" сума торгових націнок (ТН) на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів на середній відсоток торгових націнок (сер. % ТН).Середній відсоток торгової націнки на реалізовані товари:

(230+240) / (450 + 600) * 100% = 44.76% Сума торгової націнки на реалізовані товари:

Собівартість (купівельна ціна) реалізованих товарів:

550-246,18 = 303,82. Торгова націнка на залишок товарів:

230 + 240 - 246,18 = 223,82. Купівельна вартість на кінець періоду: 220 + 360 - 303,82 = 276,18 або 500 - 223,82 = 276,18.

Бухгалтерські проведення за розглянутим прикладом подано в табл. 3.6.

Таблиця 3.6