Облік видів економічної діяльності

4.2. Облік витрат будівельних організацій

Групування витрат за елементами та статтями у будівництві здійснюється, як і в інших галузях, згідно із П(С)БО 16.

Облік витрат ведеться у розрізі будівельних контрактів. П(С)БО 18 визначено, що витрати за будівельним контрактом включають:

— витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням цього контракту (прямі);

— загальновиробничі витрати, які розподіляються між об'єктами будівництва (з урахуванням специфіки робіт, що виконуються) пропорційно до прямих витрат, обсягів доходу, прямих витрат на оплату праці, відпрацьованого будівельними машинами і механізмами часу тощо.

Не включаються до складу витрат за будівельним контрактом, а відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

— адміністративні витрати;

— витрати на збут;

— інші операційні витрати;

— витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту.

До складу елементу "Інші операційні витрати" у будівництві згідно з Методичними рекомендаціями [3] включаються такі специфічні витрати:

— вартість послуг управлінь механізації та інших спеціалізованих організацій під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт;

— платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів;

— витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику об'єктів;

— витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом;

— вартість спеціального харчування працівників будівельної організації;

— виплати авторських винагород за винахідництво і раціоналізацію;

— витрати на сплату рентних платежів за використання земельних ресурсів та на сплату концесійних платежів за використання корисних копалин тощо.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат

1.Нараховано прямі витрати:

Д-т 23 К-т 661, 20, 65,13, 631, 685, 64...

2. Загальновиробничі витрати: нараховано:

Д-т 91 К-т 661, 65, 20,13, 631, 685, 64...

списано:

Д-т 23 К-т 91.

3.Інші витрати (витрати періоду): нараховано:

Д-т 92, 93, 94 К-т 66, 65, 20,13, 631, 685, 64...

списано:

Д-т 791 К-т 92,93, 94.

У кінці звітного періоду в дебет субрахунку 903 з кредиту рахунку 23 списуються тільки ті витрати, які визнані витратами звітного періоду, згідно з П(С)БО 18. Невизнані витрати залишаються на дебеті рахунку 23 і відображаються в 120-му рядку балансу "Незавершене виробництво".

При виставленні рахунку замовнику за виконані етапи робіт, їх сума відображається за дебетом субрахунку 238 "Незавершені будівельні контракти" і кредитом субрахунку 239 "Проміжні рахунки".

Після завершення будівництва робиться обернене бухгалтерське проведення: Д-т 239 К-т 238.

У П(С)БО 18 для обліку витрат будівництва запропоновано субрахунок 230, який використовуватимемо далі.

В табл. 4.1 наведено відповідні бухгалтерські проведення за таким прикладом: за перший етап будівництва нараховано прямі витрати 5300 грн., визнано — 5000 грн.; визнаний дохід становив 6500 грн. без ПДВ. Сума проміжного рахунку 7000 грн. без ПДВ.

Таблиця А. 1Увага! 1) Останнє бухгалтерське проведення не передбачено П(С)БО 18 і Інструкцією № 291, але інакше не буде відображена заборгованість з ПДВ.

2) Якщо сума проміжного рахунку менше визнаного доходу, проведення 6 робиться методом сторно.

Порядок визначення визнаних витрат і доходів за етап розглянуто далі.