Облік видів економічної діяльності

4.3. Визнання доходів і витрат за період виконання будівельного контракту

П(С)БО 18 передбачає таки види будівельних контрактів:

— контракт з фіксованою ціною — договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що випускатиметься на об'єкті будівництва;

— контракт за ціною "витрати плюс" — договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої величини).

На практиці укладаються саме такі договори; згідно з ДБН [5] ціни можуть бути твердими або динамічними.

Оскільки будівництво триває, як правило, кілька місяців або років, оплата виконаних робіт здійснюється поетапно за обсяги виконаних протягом звітного періоду робіт.

Доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений.

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за одним із методів [1]:

1) вимірювання та оцінка виконаної роботи;

2) співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;

3) співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом.

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом з фіксованою ціною може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов:

— можливості достовірного визначення суми загального доходу від виконання будівельного контракту;

— імовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;

— можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення будівельного контракту, і ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом на дату балансу;

— можливості достовірного визначення та оцінки витрат, пов'язаних з виконанням будівельного контракту для порівняння фактичних витрат за цим будівельним контрактом, з попередньою оцінкою таких витрат.

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом за ціною "витрати плюс" може бути достовірно оцінений за наявності одночасно таких умов:

— імовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;

— можливості достовірного визначення витрат, пов'язаних з виконанням будівельного контракту, незалежно від імовірності їх відшкодування замовником.

Якщо кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом не може бути оцінений достовірно, то:

— дохід визнається в сумі фактичних витрат від початку виконання будівельного контракту, щодо яких існує імовірність їх відшкодування;

— витрати за будівельним контрактом визнаються витратами того періоду, протягом якого вони були зазнані.

Далі розглянуто порядок визначення ступеня завершеності робіт за наведеними вище методами.

Метод 1 — вимірювання та оцінка виконаної роботи. Цей метод є звичним для українських будівельників. При його використанні сума доходу вже підрахована (визначена) в акті виконаних робіт (форма № КБ-2в).

Метод 2 — співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі. Цей метод доцільно використовувати при виконанні однорідних робіт, що дає змогу розрахувати обсяг виконаних робіт в натуральних одиницях. Суть його полягає в тому, що визначається частка виконаних робіт у загальному обсязі робіт за будівельним контрактом в натуральному вираженні. Потім перемножується загальна вартість робіт і частка та визначається дохід на дату балансу.

Наприклад, підрядник уклав договір із замовником на установку в житловому будинку 60 дверей вартістю 900 грн.

Загальна вартість контракту 54 000 грн. (в т. ч. ПДВ — 9 000).

На дату балансу встановлено 40 дверей. Частка виконаних робіт становить:

40/60 *100 %«66,67 %.

Дохід від виконання робіт: 54 000 • 66,67 = 36 000 грн. (в т. ч. ПДВ — 6000).

Вважаємо, що на практиці методика розрахунків за цим методом може бути простішою: коли відома вартість однієї одиниці робіт, визнаний дохід за етап може визначатися як вартість всього обсягу виконаних робіт:

40 дверей • 900 грн. = 36 000 грн.

Метод 3 — співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом — є найпоширенішим у світовій практиці. Розглянемо його застосування на прикладах.

Приклад 1

Загальна вартість робіт за контрактом становить 20 000 грн. без ПДВ.

Витрати, заплановані підрядником, — 16 000 грн. Розрахунок доходу за методом співвідношення витрат наведено у табл. 4.2.

Приклад 2

Розрахунок суми доходів за методом співвідношення витрат при відхиленні договірної ціни та планових витрат наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.2

Дані взяті з прикладу 1, але на другому етапі планова сума витрат збільшена на 500 грн., що призвело до збільшення договірної ціни на 1000 грн.

Розглянутий метод визначення доходу через співвідношення витрат аналогічний порядку визначення суми валового доходу за довгостроковими контрактами в податковому обліку.