Облік видів економічної діяльності

5.3.1. Облік продукції рослинництва

У сільському господарстві класифікація, оцінка та облік запасів здійснюються, як і в інших галузях, згідно з П(С)БО 9 на рахунках класу 2.

Існують певні особливості в обліку специфічних сільськогосподарських запасів — продукції сільськогосподарського виробництва (рахунок 27) і тварин на вирощуванні та відгодівлі (рахунок 21).

До рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відкриваються субрахунки:

271 "Продукція рослинництва";

272 "Продукція тваринництва";

273 "Продукція допоміжних і обслуговуючих виробництв";

274 "Продукція, закуплена у населення".

Сільськогосподарську продукцію, насіння і корми, які надходять із виробництва протягом року, оцінюють за плановою собівартістю з коригуванням у кінці року після розрахунку фактичної собівартості.

Насіння і корми виробництва попереднього року оцінюють за фактичною собівартістю попереднього року.

Оприбуткування продукції рослинництва

Оприбуткування зернової продукції здійснюється трьома методами, зокрема оформляється:

1) реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля (форма № 77);

2) путівка на вивезення продукції з поля (форма № 77а);

3) талон водія (форма № 776), талон комбайнера (форма № 77в) і талон бункериста (форма № 77г).

Підприємство обирає один з методів, виходячи з конкретних умов.

Найбільш прогресивним є третій метод, за якого комбайнер і шофер під час навантаження зерна на автомобіль обмінюються талонами.

При прийманні зерна на тік або склад його обов'язково зважують і оформляють Реєстром приймання зерна вагарем (форма № 78). При цьому шофер передає вагарю талони, отримані ним від комбайнерів.

На підставі первинних документів завідуючий током (комірник) робить записи у Книзі складського обліку (форма № 40) і Відомості руху зерна та іншої продукції (форма № 80).

Оприбуткування урожаю картоплі, цукрових буряків, овочевих, баштанних, горіхоплідних, плодово-ягідних та субтропічних культур здійснюють у Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції (форма № 81), де записують масу кожної партії продукції, дату і місце збирання (приймання).

Якщо негайне зважування ускладнено, можна застосувати раніше виміряну тару певного вмісту (відра, ящики тощо).

Для визначення маси коренеклубневих плодів, які зберігаються в буртах, допускається оприбуткування врожаю шляхом заміру буртів і визначення маси 1 м3 продукції в бурті.

Різні натуральні одиниці вимірювання плодоовочевої продукції (штуки, пучки) приводять до кілограму.

Оприбуткування кормів здійснюється Актом приймання грубих і соковитих кормів (форма № 93).

Бухгалтерські проведення:

1. Оприбутковано продукцію рослинництва: Д-т.271 К-т231.

2. Оприбуткування насіння і кормів (зерно з насіннєвих ділянок, сіно, солома, коренеплоди, силос):

Д-т208 К-т.231.

Якщо отримана продукція може бути використана на різні цілі, її оприбутковують у дебет 271 субрахунку, а потім списують за цільовим призначенням:

— Насіння і корми:

Д-т208К-т271.

— Передача продукції в переробку: Д-т23К-тп271.

— Передача продукції в торгівлю і громадське харчування:

Д-тп 28 Km 271.

Витрачання продукції рослинництва

1. Реалізація продукції, відправка в заготівельні організації оформляється товарно-транспортною накладною (форма № 1-СГ (зерно), № 1-СГ (овочі)): Д-тп 901 Ктп271.

2. Внутрішньогосподарське переміщення оформляється накладними (форма 87): Д-гп 27, 208, 28 Km 271.

3. Використання в господарстві оформляється актами (при використанні насіння і садівницького матеріалу), відомостями (при списанні кормів на годування тварин) та ін.

Д-т 231, 232, 233 К-т 27, 208.