Облік видів економічної діяльності

6.5. Особливості обліку та нарахування амортизації основних засобів

Житлово-комунальні підприємства ведуть нарахування амортизації і облік основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби". Більшість ЖКП обирають метод нарахування амортизації згідно з податковим обліком, тобто відповідний відсоток від залишкової вартості за трьома групами основних засобів. При цьому для цілей бухгалтерського обліку розраховується амортизація кожного об'єкта 03. Залишкова вартість 03 в бухгалтерському і в податковому обліку не відрізняються, що дає можливість не враховувати її при розрахунку тимчасових різниць з податку на прибуток.

Проте в ЖКП є такі об'єкти основних засобів, за якими амортизація нараховується з певними особливостями, — це житлові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою. Ці об'єкти, як правило, не є власністю ЖКП, а перебувають у них на балансі. При передачі цих об'єктів 03 на баланс ЖКП, зокрема, від органів місцевої влади, вони обліковуються як безоплатно одержані і включаються в додатковий капітал (а не в статутний, як було раніше) проведенням:

Д-т 10 К-т 424.

Ці основні засоби зношуються, як і всі 03, але сума їх зносу не включається до собівартості послуг ЖКП, щоб невиправдано не завищувати останню. В податковому обліку амортизація на житлові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою не нараховується згідно з підпунктом 8.1.4 Закону про прибуток, а в бухгалтерському обліку нараховується з 1 липня 2000 р., але, згідно з п. ЗО П(С)БО 7 одночасно з нарахуванням амортизації визнається дохід на цю суму за рахунок зменшення додаткового або статутного капіталу. Отже, фінансовий результат цієї операції дорівнюватиме нулю. Сума нарахованої амортизації не включається до собівартості послуг ЖКП, а включається в інші витрати; доцільніше використовувати рахунок 94, бо доходи при нарахуванні амортизації по безоплатно отриманих

03 відображаються на рахунку 74 за рекомендацією Мінфіну України. В кінці звітного періоду обороти по цих рахунках будуть списані на той самий субрахунок 793 рахунку 79 "Фінансові результати" (табл. 6.6).

Таблиця 6.6