Облік видів економічної діяльності

6.4. Облік витрат комунальних і житлових підприємств

Облік та групування витрат житлово-комунальні підприємства здійснюють згідно з П(С)БО 16 "Витрати" з урахуванням специфіки підгалузей відповідно до Методичних рекомендацій [9].

Зупинимось на специфічних статтях витрат і калькуляційних одиницях в підгалузях ЖКГ.

Теплове господарство: калькуляційна одиниця — 1 гігакалорія тепла, специфічні статті витрат — утримання територій санітарних зон, використання води на технологічні цілі (заповнення теплових мереж, промивка фільтрів тощо), витрати на

енергоносії, на ремонт, промивку, наладку котлоагрегатів, теплових мереж тощо, на обстеження технічного стану теплових мереж, обладнання приладів обліку теплової енергії тощо.

Водопровідно-каналізаційне господарство: калькуляційна одиниця — 1 кубометр води, 1 кубометр стічних вод. Витрати групуються за видами послуг (водопостачання та водовідведення) і стадіями технологічного процесу: підйом води, її очищення, доставка споживачам, водовід ведення, очищення стоків. Специфічні статті витрат — витрати на воду для власних потреб, на утримання територій санітарних зон, на аварійно-відновлювальні роботи, за винятком аварій, що відносяться до надзвичайних ситуацій.

Підгалузь санітарної очистки міст: калькуляційна одиниця — 1 м3 сміття, статті витрат — витрати на вивезення сміття, захоронения, знищення.

Калькуляційною одиницею у житловому господарстві є один квадратний метр (м2) загальної площі житлових будинків.

Склад витрат ЖО, які включаються до квартирної плати, затверджено Постановою [6] і містить такі витрати:

а) на утримання обслуговуючого персоналу (стаття II у Журналі-ордері № 05-ЖГ) — оплата праці двірників, прибиральниць та ін., праця яких пов'язана з утриманням внутрішньо-будинкових приміщень і прибудинкової території, та відрахування на соціальні потреби від цих витрат;

б) на експлуатацію будинкового господарства (стаття III) — освітлення та утримання місць загального користування, вивезення сміття, снігу, дезинфекція, озеленення, протипожежні заходи (в основному ці витрати сплачуються відповідним стороннім організаціям);

в) на амортизацію основних засобів, крім житлового фонду (стаття V);

г) на капітальний ремонт основних засобів, крім житлового фонду,

д) на поточний ремонт житлового фонду (стаття IV). Ці витрати включаються до валових витрат житлових організацій;

є) на експлуатацію ліфтів (звичайно враховуються в статті III Журналу-ордера № 05-ЖГ), їх утримання та обслуговування, крім капітального ремонту;

є) на утримання апарату управління (стаття І).

ж) інші витрати (стаття VI) — банківське та касове обслуговування, спортивна та культурно-масова робота тощо, а також витрати на сплату відповідних податків та зборів.

У табл. 6.3 наведено бухгалтерські проведення з обліку витрат комунального підприємства згідно з умовним прикладом:

грн.

Прямі витрати на оплату праці 200 000; Відрахування на соціальні заходи

(38 % , заокруглено) 79 000;

Прямі матеріальні витрати 50 000;

Амортизація виробничого обладнання 70 000;

Інші прямі витрати 20 000;

Загальновиробничі витрати 60 000;

в тому числі матеріали 22 000;

Адміністративні витрати 60 000.

Таблиця 6.3

Загальновиробничі витрати списано в дебет рахунку 23 в повному обсязі тому, що нормативні обсяги робіт виконано. Із загальної суми загальновиробничих витрат до валових витрат не включено вартість використаних матеріалів.

Валові витрати в прикладі становили 487 000 грн. Прибуток до оподаткування визначається як різниця між валовим доходом (табл. 6.1), валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями:

567 000 - 487 000 - 70 000 = 10 000 грн.

Податок на прибуток — 2500 грн.

Бухгалтерські проведення зі списання витрат і доходів на рахунок фінансових результатів подано в табл. 6.4.

Витрати житлових організацій наведено на прикладі заповнення Журналу-ордеру № 05-ЖХ (табл. 6.5). За принципом побудови його витратна частина не відрізняється від розділу IIIЖурналу 5, затвердженого наказом № 356, але в боковику витрати згруповано за статтями витрат житлових організацій. У житлових організаціях витрати поділяються на адміністративні (статті І і VI журналу) і прямі — всі інші статті (рахунок 23). Вважаємо, що віднесення витрат на культмасову роботу до прямих також не буде помилкою.

За наведеними даними, найбільшу частку становлять витрати на оплату послуг підприємств із санітарної очистки міст, з обслуговування ліфтів тощо (стаття III). Заборгованість за вивезення сміття становить, наприклад, у різних регіонах України від 3 до 8 місячних обсягів робіт цих підприємств. Такий стан речей зумовлений недостатністю діючого тарифу квартирної плати, великою заборгованістю квартиронаймачів з оплати житла та заборгованістю бюджету з дотацій, субсидій та відшкодування пільг.