Облік видів економічної діяльності

9.1. Класифікація неприбуткових організацій

Неприбуткова організація — це самостійно господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи і здійснює діяльність, передбачену установчими документами, має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, печатку.

Необхідною умовою для отримання організаціями статусу неприбуткових є включення їх до Реєстру неприбуткових організацій і установ. Згідно з п. 4.1 наказу [12] при включенні неприбуткової організації в базу реєстру їй присвоюється ознака неприбуткової організації.

Для того, щоб бути внесеною до реєстру, організація має подати в податкові органи за місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1 РН, а також копії установчих документів

Згідно із Законом про прибуток [1] виділяють такі групи неприбуткових організацій:

Перша група (КВЕД: секція L):

— органи державної влади України (ознака 0001);

— органи місцевого самоврядування (ознака 0003);

— створені органами державної влади України установи та організації, що утримуються за рахунок коштів бюджету (ознака 0002);

— створені органами місцевого самоуправління установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (ознака 0004).

Друга група (КВЕД: секція М, клас 91):

— громадські організації (ознака 0006) — це зареєстровані об'єднання громадян, створені для задоволення і захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів.

Громадська організація отримує право власності на кошти та інше майно, що передане їй засновниками, учасниками чи державою, придбане за рахунок вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів та на інших засадах, що не заборонені законодавством. Громадські організації також мають право на майно і кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними госпрозрахункових установ і організацій;

— творчі спілки (ознака 0007) — це добровільні об'єднання професійних творчих робітників певного професійного напряму в галузі культури та мистецтва, які мають фіксоване членство і діють на основі статуту. Творча спілка створюється групою професійних творчих робітників певного професійного напряму (всеукраїнська — в складі не менше 100 осіб, регіональна — не менше 20). Рішення про заснування творчої спілки приймається загальними зборами;

— політичні партії (ознака 0008) — це об'єднання громадян — прибічників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, для яких головною метою є участь у розробці державної політики, формуванні органів влади, міського і регіонального самоврядування і представництво в їх складі.

Політичні партії підлягають обов'язковій реєстрації в Міністерстві юстиції України, створюються і діють лише зі всеукраїнським статусом. Заяву про реєстрацію політичної партії має бути підтримано підписами не менше однієї тисячі громадян України, які мають виборче право.

Політичні партії не мають права отримувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках і зберігати в них цінності, отримувати кошти від іноземних держав, державних органів, підприємств, створених на основі спільної форми власності, якщо частка іноземної держави чи учасника в них перевищує 20 %, анонімних пожертвувань. Політичні партії зобов'язані щорічно публікувати свої бюджети.

Політичні партії не мають права засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, і займатися господарською та іншою комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів;

— благодійні організації (ознака 0005). Благодійна діяльність — це безкорисна діяльність благодійних організацій, яка не передбачає отримання доходів від неї.

Засновниками благодійної організації можуть бути фізичні та юридичні особи. Вищим органом управління благодійною організацією є колегіальний орган, що здійснює повноваження на основі статуту. Виконавчим органом є правління (комітет).

Благодійні організації створюються і діють за територіальною ознакою і поділяються на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.

Майно і кошти благодійної організації становлять внески засновників, благодійні внески і пожертвування, кошти від проведення благодійних компаній зі збору пожертвувань, благодійних лотерей та аукціонів з реалізації пожертвувань, отриманих від благодійників, доходи від депозитних вкладів та цінних паперів тощо. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до благодійної організації, отримують за їх запитом звіт про використання вказаних цінностей. Якщо цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається благодійною організацією в обов'язковому порядку;

— науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації (ознака 0014) (КВЕД: секція М, клас 80).

Третя група (КВЕД: секція J):

— пенсійні фонди (ознака 0009) (КВЕД: код 66.02.0). Статтею 8 Закону [2] визначено, що пенсійні фонди є самостійною фінансово-банківською системою, здійснюють управління фінансами пенсійного забезпечення і створені з метою акумулювання коштів на виплату пенсій після закінчення трудової діяльності;

— кредитні спілки (ознака 0010) (КВЕД: клас 65). Кредитні спілки є громадськими організаціями, головною метою яких є фінансування і соціальний захист членів шляхом залучення їх

особистих заощаджень для взаємного кредитування. Кредитна спілка діє на основі статуту і може бути заснована у складі не менше 50 осіб.

Кредитна спілка надає своїм членам позики, здійснює пов'язані з цим фінансово-кредитні операції, приймає внески від членів спілки, розподіляє доходи на внески членів спілки пропорційно до внесених ними коштів; створює фонди спілки, зберігає кошти в установах банків; використовує кошти на потреби розвитку кредитних спілок, з благодійною метою тощо. Кредитні спілки не можуть бути засновниками суб'єктів підприємницької діяльності крім засобів масової інформації, займатися підприємницькою діяльністю, крім продажу пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою.

Дохід кредитної спілки складається з коштів, отриманих від кредитних операцій спілки, продажу пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення лекцій, інших культурно-масових заходів після покриття матеріальних витрат, сплати податків та інших платежів до бюджету.

Четверта група складається з інших, ніж представлені в другій групі, організацій, діяльність яких не передбачає отримання прибутку (ознака 0011). Діяльність більшості організацій, які включаються в цю групу, здійснюється на основі Закону [3].

До четвертої групи неприбуткових організацій належать, наприклад, гаражні кооперативи, садоводчі спілки за умови, що вони не мають на меті отримання прибутку.

П'ята група неприбуткових організацій включає в себе спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників та існуючі за рахунок внесків таких засновників, а також пасивних доходів (ознака 0012).

Шоста група включає в себе релігійні організації (КВЕД: секція М, код 91.31.0), зареєстровані в порядку, встановленому Законом [5]. До таких організацій належать релігійні товариства, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місії, духовні навчальні заклади тощо (ознака 0013).

Сьома група включає житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (КВЕД: секція К, ознака 0015).