Облік видів економічної діяльності

10.2.1. Витрати на папір і палітурні матеріали

Облік запасів підприємств видавничої діяльності ведеться аналогічно іншим видам діяльності і регулюється П(С)БО 9.

Галузеві особливості видавництв і поліграфічних підприємств зумовлюють потребу у веденні бухгалтерського обліку такої цінної сировини, як папір, картон і палітурні матеріали, за окремими правилами, властивими тільки цим підприємствами.

Функції видавництв і поліграфічних підприємств у цьому процесі різні. Вартість витраченого паперу не включається до витрат поліграфічних підприємств і не бере участі у формуванні відпускних цін на поліграфічні послуги, щоб уникнути подвійного включення до собівартості видання. Але друкарні зобов'язані звітувати перед видавництвами про кількість витраченого паперу за кожним тиражем і здійснювати контроль за зберіганням і витрачанням паперу.

У процесі друкування видань можна виділити два варіанти обліку паперу і палітурних матеріалів.

Перший варіант — облік у кількісному і вартісному вираженні, коли поліграфічні підприємства оплачують рахунки за отриманий папір і враховують його на своєму балансі в складі виробничих витрат. Матеріали відображають у синтетичному і аналітичному обліку за фактичною собівартістю, включаючи купівельну вартість і транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Облік в такому разі організовується:

— на складі — в натуральних показниках у розрізі постачальників і номенклатурних номерів (за найменуваннями, марками, форматом, сортом і щільністю);

— в бухгалтерії — в натуральному і вартісному вираженні.

Другий варіант передбачає облік паперу на складі і в бухгалтерії видавництва. Облікові дані повинні забезпечувати інформацію про номенклатурний номер, найменування, марку, формат, сорт і щільність паперу. Цей варіант застосовується за наявності значної кількості видів (груп) матеріалів, коли

є труднощі з віднесенням протягом звітного періоду ТЗВ на собівартість окремих видів (груп) матеріалів. Матеріали враховують і списують у виробництво за договірною купівельною (фактичною) вартістю, а суми ТЗВ відображають на окремих аналітичних рахунках до рахунку 20 "Виробничі запаси". У разі потреби ТЗВ враховують на окремих аналітичних рахунках до кожного з субрахунків, виділених на рахунку 20.

Аналітичний облік рулонного паперу ведеться в тоннах і квадратних метрах, листового — в аркушах і квадратних метрах.

Надходження і витрачання паперу, як власного, так і давальницького, оформляється такими документами:

— накладна на оприбуткування паперу і палітурних матеріалів;

— заявка на папір, на основі якої склад відпускає папір друкарні;

— накладна на відпуск паперу і палітурних матеріалів, яку складають на разовий відпуск паперу в друкарню;

— акт на різання рулонного паперу у разі його переробки в листовий;

— звіт про витрати паперу і палітурних матеріалів, який складають по закінченні друкування тиражу.