Економіка підприємства (2002)

Передмова

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту (називатимемо його „підприємством") надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у декількох значеннях:

по-перше, як сукупність відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва;

по-друге, як господарство окремого району, країни;

по-третє, як наукова дисципліна, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва (капітал, фонди, праця і т. п.).

У першому значенні — економіка є об'єктом вивчення політекономії, у другому — територіального розміщення продуктивних сил. Нас цікавить третє значення цього терміну, а точніше, економіка окремо взятого підприємства.

Економіка підприємства — це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.

Предметом вивчення економіки підприємства є методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства. При цьому економічні і організаційні питання розглядаються в тісному зв'язку з технікою і технологією.

Виходячи із змісту навчальної дисципліни „Економіка підприємства", даний навчальний посібник опирається на вимоги державного освітнього стандарту України і покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу. Зміст посібника в логічній послідовності відображає структуру курсу.

Кожна тема, розглянута в навчальному посібнику, містить перелік питань, що є обов'язковими для вивчення, короткий виклад змісту цих питань, включаючи найважливіші розрахунково-аналітичні моменти. Крім того, велика кількість задач дає можливість закріпити у практичних розрахунках засвоєння теоретичного матеріалу. Наведені приклади розв'язку типових задач полегшать студентам роботу над практично-розрахунковою частиною посібника.

Поскільки дисципліна „Економіка підприємства" входить до навчальних програм підготовки фахівців усіх без винятку економічних спеціальностей, то даний навчальний посібник може бути корисним для студентів усіх економічних та суміжних факультетів вищих навчальних закладів України.

В книзі, на відміну від першого видання, представлені нові теми: "Підприємство як суб'єкт господарювання ", "Прогнозування, планування і державне регулювання діяльності підприємств", "Реструктуризація і санація підприємства ", "Банкрутство та ліквідація підприємства", що робить її структуру більш адекватною вимогам існуючої типової програми "Економіка підприємства", укладачами якої є С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С Федонін.

Безумовне, не всі теми, які зазначені в посібнику, вдалося авторам розглянути з однаковою глибиною. Це обумовлено, з одного боку тим, що посібник носить конспективний характер, а з другого—й досі існує різний рівень розробки тих чи інших проблем прикладної економіки, її понять та категорій, недостатній рівень узагальнення конкретних ситуаций з усіх основних аспектів економіки підприємства в контексті ринкових процесів, що відбуваються в Україні.

Крім того, в кожному розділі, після переліку питань для теоретичної підготовки, в прямокутнику подано список уживаних ключових термінів і понять, які має засвоїти студент.

Особливістю посібника є те, що в ньому майже в кожній темі містяться структурно-логічні схеми, графіки, таблиці, виділення курсивом найважливіших теоретичних положень, тести для самоконтролю, що полегшує студентам засвоїти учбовий матеріал. В кінці книги містяться словник основних термінів та понять і список літератури з "Економіки підприємства", що вийшли у світ протягом 1990-х років українською і російською мовами. Отже, навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. В ньому використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний.

Основною метою книги є — допомогти студентам усіх фахових спрямувань набути: ґрунтовних знань з основних розділів прикладної економіки, вміння, спрямовані на отримання заздалегідь намічених результатів господарювання шляхом оптимального використання трудових, матеріальних, фінансово-кредитних та інших ресурсів підприємства, практичних навичок прийняття науково-обгрунтованих господарсько-управлінських рішень в умовах ринкової економіки.

Співавторами та авторами окремих розділів книги є: канд. екон. наук, доцент І. М. Бойчик — теми 1—3, 5—16; канд. екон. наук, доцент 17. С. Харів — теми 1—2 разом з І. М. Бойчик; канд. екон. наук, доцент М. І. Хопчан — теми 4, 17—18; аспірант Ю. В. Піча — передмова (разом з 1. М. Бойчик), укладання словника основних термінів та понять, списку підручників та посібників з "Економіки підприємства", розробка структурно-логічних схем, унаочнення матеріалу.

Будемо вдячні всім, хто висловить свої критичні зауваження і побажання щодо поліпшення змісту і структури навчального посібника.← prev content next →