Страхова справа (2002)

3. Визначення тарифів за новими видами страхування

Для нових видів страхування тарифна ставка теж складається з нетто-ставки та навантаження (ризикової надбавки). Але, на відміну від діючих видів страхування, в яких основою нетто-ставки є збитковість зі 100 грн. страхової суми, основою нетто-ставки за новими видами страхування є очікувана частота страхового випадку та ймовірне співвідношення середньої очікуваної виплати на відшкодування збитків і середньої очікуваної страхової суми. А ризикова надбавка встановлюється на основі використання коефіцієнта вибірки.

Очікувана частота страхового випадку-за новим видом страхування визначається як відношення числа потенційних об'єктів страхування, що будуть потребувати страхового відшкодування внаслідок настання страхової події, до загальної кількості очікуваних застрахованих об'єктів, тобтоде Ч"св — очікуваначастота страхових випадків за новим видом страхування;

Ксв оч — кількість очікуваних страхових подій (виплат страхового відшкодування або страхових сум за певний проміжок часу);

К0 — загальна кількість очікуваних (потенційних) об'єктів страхування.

Для підрахунку нетто-ставки за новими видами страхування слід враховувати коефіцієнт поправки. Він визначається за формулоюде Кп — коефіцієнтпоправки;

Св оч — очікувана середня виплата на один договір (об'єкт) страхування;

Сс оч — очікувана середня страхова сума на один договір (об'єкт) страхування.

Величина ризикової надбавки розраховується за допомогою коефіцієнта вибірки, що дає змогу враховувати вплив рівня розвитку даного виду страхування на рівень збитковості страхової суми. Зв'язок між ними обернено пропорційний, тобто зі зростанням рівня розвитку (страхове поле розширюється) рівень збитковості знижується. Це пояснюється тим, що у сферу даного виду страхування залучається все більше страхувальників, які менше підлягають ризику. Коефіцієнт вибірки має такий вигляд:де Квиб — коефіцієнт вибірки;

Кв — коефіцієнт відставання відносного зниження (зростання) суми виплат порівняно зі зниженням (зростанням) рівня розвитку страхування;

К — коефіцієнт очікуваного рівня розвитку страхування.

Коефіцієнт очікуваного рівня розвитку страхування визначається за формулою

Кр = Ур / 100%

де У — очікуваний рівень розвитку страхування, %; 0 < К < 1. Іншими словами, коефіцієнт розвитку не може бути більшим від 1 та меншим від 0. Чим ближчий коефіцієнт рівня розвитку страхування до 0, тим вища вибірка страхування. Якщо К прямує до 1, вибірка зменшується.

Така ж нерівність властива коефіцієнту відставання, тобто 0 < Кв < 1. Кв показує міру зменшення виплат страхувальником зі зменшенням рівня розвитку на 1%.

Наприклад, якщо Кв = 0,5, а рівень розвитку страхування зменшився на 20%, то це призведе до зменшення виплат страхувальникам на 10%.

(0,5*20)100% / 100 = 10%

Отже, має місце відставання зменшення суми виплат порівняно зі зниженням рівня розвитку. Якщо Кв прямує до нуля, то вибірка страхування збільшується. Якщо Кв прямує до 1, вибірка страхування зменшується.

Нетто-ставка за новим видом страхування визначається шляхом множення трьох уже розглянутих коефіцієнтів. Оскільки тарифна ставка, як правило, розраховується зі страхової суми 100 грн, то добуток трьох коефіцієнтів слід помножити на 100. Отже, тарифна нетто-ставка матиме вигляд:

Тн = Чсв*Кр*Квиб*100

До обчисленої за уже наведеною методикою основної частини нетто-ставки додається ризикова надбавка за кожним ризиковим видом страхування. Отриманий результат є певною часткою тарифної брутто-ставки, з якої формується фонд виплат за даним видом страхування.

На основі встановленого нормативу нетто-ставки в брутто-ставці визначається розмір брутто-ставки, а потім — окремих часток навантаження (в гривнях із 100 грн страхової суми). Формула, за якою визначають брутто-ставку має вигляд:де Тб — тарифна брутто-ставка, грн;

Тв — тарифна нетто-ставка, грн;

Приклад нормативної структури тарифної ставки, %:

Нетто-ставка на формування фонду виплат (з відрахуванням на формування запасного.фонду) — 75%;

Навантаження: всього — 25%, у тому числі:

а)витрати на ведення страхової справи — 20%;

б)формування прибутку — 5%.

3.Тарифна брутто-ставка:Вона становить: 75 + 25 = 100%. Складові навантаження: