Організаційний розвиток підприємства

Передмова

Суттєві зміни в середовищі господарювання підприємств, що відбулися протягом останніх років, спричинили появу і розвиток нових організаційних форм підприємницької діяльності. У процесі виготовлення продукції і надання послуг дедалі ширше використовуються сучасні інфокомунікаційні технології, підприємства все частіше розв'язують завдання власної господарської діяльності, звертаючись до практики створення стратегічних альянсів, інтеграційні процеси набули нового «сучасного» значення, а організаційні характеристики бізнес-структур визначають можливість їх ефективного розвитку. Саме організаційна складова на сучасному етапі зумовлює утримання та нарощування конкурентних переваг підприємства. Організаційний розвиток виявляється в удосконаленні структурних характеристик як усередині підприємства, коли там відбуваються реструктуризація, реінжиніринг, впроваджуються мережоподібні або віртуальні принципи функціонування, так і в його зовнішній політиці, коли йдеться про розгортання інтеграційних процесів з огляду на специфіку ринку, посилення конкурентної боротьби тощо.

Дисципліна «Організаційний розвиток підприємства» має на меті допомогти студентам усіх форм навчання опанувати широкий спектр питань, пов'язаних з організаційними особливостями функціонування сучасних підприємств та специфікою їхньої інтеграційної діяльності.

Знання особливостей та тенденцій організаційного розвитку підприємств є передумовою ефективної діяльності спеціалістів з економіки і управління. Саме організаційна складова визначатиме успіх підприємства у XXI сторіччі, а отже, для фахівців із менеджменту здобуття відповідних знань є необхідним елементом їхньої повноцінної і комплексної освіти. Це зумовлюється складністю процесів, що становлять зміст організаційного розвитку, їхньою надзвичайною актуальністю та інноваційністю для сучасного етапу функціонування вітчизняної економіки.

Зауважимо, що нині майже немає спеціалістів, що володіють комплексом потрібних знань із прикладних аспектів розвитку підприємства, пов'язаних з його реструктуризацією, реінжинірингом та інтеграційною діяльністю. Включення до навчальних планів дисципліни «Організаційний розвиток підприємства» сприятиме формуванню у студентів навичок управління організаційним розвитком підприємств, а також становленню їхнього сучасного економічного світогляду.

Дисципліна «Організаційний розвиток підприємства» викладається студентам у комплексі з іншими курсами, що забезпечують їхню підготовку відповідно до навчальних планів для бакалаврів з економіки.

Основні завдання, що постають перед студентом при вивченні навчальної дисципліни:

з'ясувати сутність та сучасні тенденції організаційного розвитку, засвоїти механізм функціонування нових організаційних форм підприємств;

оволодіти знаннями з проведення реструктуризації суб'єктів господарювання та управління цим процесом, усвідомити особливості бізнес-діагностики підприємств у процесі їх реформування;

У здобути навички з управління бізнес-процесами та їх реінжинірингу;

з'ясувати особливості сучасної інтеграційної діяльності, вміти приймати рішення щодо розвитку інтеграційних характеристик підприємств.

Досягненню мети та розв'язанню завдань курсу підпорядковано логіку його викладу в цьому посібнику.

Навчальний посібник «Організаційний розвиток підприємства» підготували викладачі кафедри економіки підприємств Київського національного економічного університету: В. І. Тоцький, кандидат економічних наук, доцент (розділи 7—12), В. В. Лаврененко, кандидат економічних наук, доцент (розділи 1—6).← prev content next →