Охорона праці

3. 1. Вплив освiтлення на здоров'я людини та його продуктивнiсть

Близько 90% всiєї iнформацiї, що отримується людиною, приходиться на органи зору. Органiзацiя освiтленостi робочих мiсць грає велику роль у житті людини. Недостатнє та нерацiональне освiтлення веде до втомлення очей, розладу центральної нервової системи, зниженню розумової та фiзичної працездатностi, а у рядi випадкiв може бути причиною травматизму (близько 5% травм приходиться на частку нерацiонального та недостатнього освiтлення). При недостатній чи швидко змінюваній освiтленостi органам зору приходиться пристосовуватись, це можливо завдяки властивостям очей - аккомодацii, адаптацiї та конвергенцii..

Аккомодація - це здатнiсть очей пристосовуватись до ясного бачення предметiв, що знаходяться вiд нього на рiзних вiдстанях. Це вiдбувається при змiнi фокусної вiдстанi хрусталика за рахунок напруги аккомодаційних мускул. Якщо таке зміни вiдстанi буде вiдбуватись часто, то це може привести до змiни форми глазного яблука.

Адаптацiя - це привикання очей до визначеного рiвню освiтленостi при зміні умов освiтлення. Вiдбувається це за рахунок зміни отвору у райдужнiй оболонцi очей, тобто за рахунок напруги райдужних мускул.

Конвергенцiя - здiбнiсть очей при розгляді близьких предметiв приймати положення, при якому зоровi осі обох очей пересiкаються на фокусованому предметi.

Для створення оптимальних умов зорової роботи слiд кiлькiсть та якiсть освiтлення пов'язувати з кольоровим оточенням. Так, якщо интерьєр зафарбований у темнi кольори, то для створення гарної освiтленостi необхiдно використовувати бiльш потужнi джерела свiтла, оскiльки темнi поверхнi поглинають значну частину свiтлового потоку та створюють контрастнi світлотіні, що втомлюють очi. Причиною втомлюваності може служити також надмiрна блискучiсть поверхней оточуючих конструкцiй. Блискучi поверхнi створюють свiтловi блики, якi викликають тимчасове осліплення. Нерiвномiрнiсть освiтлення та рiзна блискучiсть оточуючих предметiв приводить до частої переадаптацiї очей пiд час роботи та внаслідок цього - до швидких втомлення органiв зору. Тому добре освiтленi поверхнi, що знаходяться в колi зору, краще зафарбовувати у кольори середньої освітленості.

Залежно вiд спектрального складу свiтлових потокiв випромінюваних джерелами свiтла, по рiзному сприймаються кольори поверхней оточуючих предметiв. Тому при створеннi комфортного кольорового клiмату у виробничих примiщеннях поруч з правильним рiшенням кольорового оточення велике значення має вибiр найбiльш рацiональних джерел свiтла.