Охорона праці

3.2. Основнi свiтлотехнiчнi величини та поняття

Свiтло - це видима частина спектру електромагнiтного випромiнювання з довжиною хвилi вiд 380-760 нм.. Попадаючи на сітчату оболонку очей, воно викликає зорове вiдчуття.

Свiтлотехнiчнi величини - показники, що визначають виробниче освiтлення, основане на оцiнцi вiдчуттiв, виникаючих вiд впливу свiтлового випромiнювання на очi.

Розрiзнюють кiлькiснi та якiснi показники, що характеризують освiтлення виробничих примiщень.

Основнi кiлькiснi світлотехнічні показники:

Свiтловий потiк (Ф, лм) - потужнiсть променистої енергiї, яка оцiнюється людським оком по свiтловому вiдчуттю. Свiтловий потiк визначається не тiльки як фiзична величина, а й як фiзиологiчна, оскiльки вимiрювання її засновано на зоровому сприйманнi.

Розподiл свiтлового потоку у просторi враховує сила свiтла.

Сила свiтла (I, кд) - відношення свiтлового потоку до тiлесного кута w, у межах якого вiн розповсюджується рiвномiрно.де(ст. рад) - характеризується відношенням площi поверхнi, вирізаємої на сферi конусом з вершиною у центрi сфери, до квадрата її радiуса.

Освiтленiсть (Е, лк) - густина свiтлового потоку на поверхнi, що освiтлюється.

Яскравість (L, кд/м2) - густина сили світла на поверхні, що освітлюється у заданому напрямку.де a - кут мiж напрямком свiтлових променiв та нормаллю до поверхнi.

До основноих якiсних показникiв, що визначають умови зорової роботи, вiдносяться: фон, контраст мiж фоном, видимiстю, показник осліпленість, коефiцiєнт пульсації освiтленостi та показник дискомфорту.

Фон - поверхня, безпосередньо прилегла до об'єкта розбiжностi, на якiй вiн розглядається. Характеристики фону визначаються коефiцiєнтом відбиття, що уявляє собою відношення свiтлового потоку, вiдбитого вiд поверхнi, до свiтлового потоку, падаючого на дану поверхню

Фон вважається при:

P < 0, 2 - темним;

P вiд 0, 2 до 0, 4 - середнiм;

P > 0, 4 - світлим.

Контраст об'єкта розбiжностi з фоном (К) - відношення рiзницi мiж блискучiстю об'єкта розбiжностi L0 та блискучiстю фону Lф до блискучостi фону, на якому розглядається даний об'єкт.

Контраст об'єкта розбiжностi при значеннях:

К до < 0, 2 - малий;

K від 0, 2 - 0, 5 - середнiй;

K > 0, 2- великий (об'єкт та фон рiзко вiдрiзняються по блискучостi).

Видимiсть (V) - здiбнiсть очей сприймати об'єкт при освiтленостi вiд 0, 1 до 105 лк

V = K /Kгр,

де К - контраст мiж об'єктом та фоном;

Кгр - найменший вiдрiзнюваний контраст.

Показник осліпленості (Р) - критерiй оцiнки осліплюючої дiї, що створюється освiтньою установкою, значення якого визначається по формулi

Р = (S - 1) * 1000,

де S - коефіціент ослiпленостi, дорiвнює відношенню V1 /V2;

V1 - видимiсть об'єкта спостереження при екрануванні блискучих джерел свiтла;

V2 - видимiсть об'єкта спостереження за наявнiстю блискучих джерел в полi зору.

Блискучість - пiдвищена яскравість свiтних поверхней, що погiршує видимiсть об'єктiв.

Коефiцiєнт пульсації освiтленостi (Кп) - критерiй оцiнки вiдносної глибини коливань освiтленостi у результатi зміни у часi свiтлового потоку газорозрядних ламп при живленнi їх змiнним струмом.

Коефiцiєнт нерiвномiрностi освiтлення (Z) - визначається відношенням.Робоча поверхня - поверхня столу, верстату, частини обладнання, на якiй здiйснюється робота та нормується або вимiряється освiтленiсть. Знаходиться частiше за все на висотi 0. 8 м вiд рiвня пiдлоги.

Об'єкт розрізнення - предмет, що розглядається, окрема його частина або дефект, що розрiзнюється (крапка, лiнiя, товщина шрифту лiтер i т.п.).