Охорона праці

5.6.2.Технічні захисні заходи, що знижують ступінь враження людини при дотику до струмоведучих частин

Основними такими заходами є: використання малих напруг, занулення, захисне заземлення, відключення, застосування електрозахисних засобів.

Використання малих напруг.

Пропонується використовувати для живлення електричних споживачів малої потужності (ручна дрель, інструмент), для місцевого освітлення у небезпечних та особливо небезпечних приміщеннях.

Малою вважається напруга для змінного струму не більш 42B та 110В. для постійного. Джерелом малих напруг можуть бути: акумулятори, знижувальні трансфоформатори напруги, блоки живлення постійного струму. Не дозволяється використовувати у якості джерел малої напруги автотрансформатори, активні, індуктивні та ємносні опори, які знімають напругу за рахунок спадання на них напруги, незабеспечив гальваничної розвязки ланцюга. На рисунку 5.18 показані принципові схеми дотику людини до джерела малої напруги виконаного за допомогою трансформатору (а) та автотрансформатору (б)

Занулення.

Є одним з основних заходів захисту у трьофазних чотирьох - проводових мережах напругою до 1000В від дотику людини до металевих частин електрообладнання,які можуть опинитись під напругою.

Занулення - намірене з'єднання неструмоведучих металевих частин електричного обладнання, які можуть опинитись під напругою, з заземленою точкою джерела живлення через нульовий провід (див рис. 5.19).

Принцип дії занулення заснован на тому, що замикання фази на корпус при зануленні перетворюється у однофазне коротке замикання, що забезпечує спрацьовивання максимально струмогого захисту М.С.З (у даному випадку виконана у вигляді плавких запобігачів) та автоматично відключає установку від мережі живлення.

Максимальний струмовий захист може бути виконаний у

вигляді плавких запобігачів або автоматичних вимикачів. Швидкість відключення установки від електромережі, що жив складаї 5-7 с при захисту плавкими запобігачами та 1-2 с при захисту автоматами. В момент замикання корпусу як пошкодженої, так і непошкоджених електроустановок, під'їднаних до нульового проводу мережі, опиняться під напругою. У випадку обриву нульового проводу ця напруга буде дорівнювати фазній напрузі. Для забезпечення безпеки занулення повинне задовольняти ряду вимог.

Вимоги до занулення.

Для зменшення небезпеки у випадку обриву нульового проводу та зниження напруги на корпусі у момент короткого замикання виконують повторне заземлення нульового проводу. Повторне заземлення нульового проводу виконується на кінцях повітряних ліній (або відгалужень) довжиною більш 200 м, а також на введеннях від повітряних ліній до електроустановок, яких підлягають зануленню.

Опір заземлення нейтралі джерела живлення та повторного заземлення нормурується ДСТ 12.1.030-81 залежно від значення напруги джерела струмів. Так для трихфазної мережі напругою 380 В загальний опір нейтралі трансформатору R0 не повинне пеpевищувати 4 Ом, а для повторного заземлення Rп - 10 Ом, для мережі напругою 220 В відповідно 8 Ом та 20 Ом.

Загальний опір занулення повинен обран таким, щоб виконувалась умова для напруги дотику:

Uдот  Uгр.доп

де Uгр.доп - гранично припустимий рівень напруги.

З метою забезпечення надійного автоматичного відключення пошкодженої установки струм замыкання повинен пеpевищувати номінальний струм струмового захисту:

Iз  k * Iном

де

Iном - номінальний струм М.С.З.; k - коефіціїнти

кратності струму:

k = 3 для плавких вставок;

k = 1,4 для автоматів з номінальним струмом до 100А;

k = 1,25 для автоматів з номінальним струмом більш 100А.

В ланцюзі нульових захисних проводів не допускається включення запобігачів та інших роз'єднуючих пристосувань.

Недопустимо застосування вимикачів, які вимикають одночасно нульовий та фазний провід. Прикладом є використання трьох контактових вилок та розеток. Приєднання нульового проводу з обладнанням виконується зварюванням або з’єднанням за допомогою болтів.

Захисне заземление

також як і занулення усуває небезпеку поразки людей електричним струмом при появі напруги на конструктивних частинах електрообладнання, тобто при замиканні на корпус. Є обов'язкови заходом захисту у мережах напругою до 1000 В з ізольованої нейтраллю та у мережах з заземленою нейтраллю при напрузі змінного струму 380 В та вище, при напругах більш 42 В - у приміщеннях з підвищеної небезпекою, особливо небезпечних, а також зовнішніх електроустановках. У вибухонебезпечних приміщеннях заземлення електроустановок виконується при будь-якій напрузі живлення.

Захисне заземлення - навмисне з'єднання неструмоведучих металевих частин електрообладнання, які можуть опинитись під напругою, з землею або її еквівалентом для захисту людей та тварин.

З'єднання металевих струмоведучих частин обладнання з землею здійснюється за допомогою заземлюючого пристрою. Заземлюючим пристроєм називається сукупність заземлювача (металевих провідників, що знаходяться у безпосередньому співдотику з землею,) та заземлюючих провідників, що з'єднуюють заземлюючі частини електроустановки з заземлювачем.

Принцип дії захисного заземлення (рис.5.20) заснован на зниженні напруги відносно землі, зумовленої замиканням на корпус, до доустимих рівнів напруги дотику Uдот та кроку Uк:

Uдот  Uгр.доп

Uк  Uк.доп

Вимоги до заземленння

Згідно ПУЕ у електроустановках напругою до 1000 В у мережі з ізольованої нейтралю опір має бути не більш 4Ом. При потужності трансформаторів 100кВА та менше заземлюючі пристрої можуть мати опір не більш 10 Ом.

Захисне відключення

- швидкодіючий захист, що забезпечує автоматичне відключення електроустановок при виникненні в ній небезпеки поразки електричним струмом. Така небезпека може виникнути, зокрема, при замиканні фази на корпус електрообладнання, при зниженні опору ізоляції фаз відносно землі, нижче визначеної межі, дотику людини до струмоведучої частини, що знаходиться під напругою.

Захисне відключення застосовується у тих випадках, коли інші види захисту (заземлення, занулення і т.п.) не надійні, важковиконуємі або до безпеки обслуговування електроустановок пред'являються підвищені вимоги. Залежно від вхідного сигналу відомі схеми захисного відключення на напругу корпусу відносно землі, на струм замикання на землю, на напругу та струм нульової послідовності, на напругу фази відносно землі.Основними частинами пристрою захисного відключення є прилад захисного відключення та автоматичний вимикач. Прилад захисного відключення - сукупність окремих елементів які реагують на змінення будь-якого параметра електричної мережі та дають сигнал на відключення автоматичного вимикача. Автоматичний вимикач - пристрій, служачий для відключення ланцюгів, що знаходяться під навантаженням та при короткому замыканні. Він повинен автоматично відключати при надходженні сигналу від приладу захисного відключення.

Широке застосування у мережах з ізольованою та заземленою нейтраллю знаходять пристрої захисного відключення на струмі нульової послідовності (рис.5.21). Датчиком пристроя є трансформатор струму нульової послідовності (ТСНП) з магнітопроводом тороідальної форми. Первинними обмотками є фазні провідники, що проходять через вікно магнітопроводу. Повторна обмотка рівномірно розташована на магнітопроводі. (ТСНП) реагує тільки на струми витікання у зоні захисту.

До дотику людини до фази цій струм дорівнював нулю, а при дотику- значенню струму через людину.

Основні вимоги до пристрою захисного відключення - швидкодія (0,2с), надійність, селективність, чутливість.

Електрозахисні засоби

- вироби, служачі для захисту людей, працюючих з електроустановками, від враження електричним струмом, впливу елуктричної дуги та електромагнітного поля.

По призначенню електрозахисні засоби діляться на: ізолюючі, огороджуючі та допоміжні.

Ізолюючі електрозахисні засоби - служать для ізоляції людини від струмоведучих частин.

В свою чергу вони підрозділяються на:

Основні - ізоляція яких тривалий час витримує робочу

напругу та які дозволяють доторкатися до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.

Приклад: ізолюючі штанги, клещі, диелектричні рукавиці і т.п.

Додаткові - ізоляція яких не розрахована на робочу напругу,вони доповнюють основні підсилюя їх захисні властивості.

Приклад: діелектричне взуття, ізолюючі коврики.

Огороджуюючі електрозахисні засоби - служать для тимчасової огорожі струмоведучих частин, а також захисту від помилкових операцій з комутаціоною апаратурою.

Приклад: заземлюючі накладки, переносні обмеження.

Допоміжні - застосовуються для захисту від падіння з висоти , а також від світлових, теплових, механічних та хімічних впливів у електроустановках.

Приклад: захисні окуляри, протигази, когті, та ін.