Політична економія (1999)

3. Фонди сфери матеріального виробництва і сфери послуг

Процес відтворення сукупного суспільного продукту передбачає наявність та відновлення фондів сфери матеріального виробництва і сфери послуг. У ході відтворення фондів відновлюються і розвиваються їх складові елементи як за натуральною формою, так і за вартістю.

При нормальному функціонуванні суспільного виробництва фонди у своєму русі проходять три стадії і відповідно виступають у трьох функціональних формах - грошовій, продуктивній і товарній Послідовне проходження фондів через три стадії і відповідне їх перетворення з однієї форми в іншу прийнято називати кругооборотом фондів.

На першій стадії фонди виступають у грошовій формі і використовуються для купівлі засобів виробництва та оплати праці працівників, зайнятих у виробництві.

На другій стадії фонди виступають у продуктивній формі, оскільки засоби виробництва, будучи поєднані з робочою силою, перетворюються в готові вироби, товарні фонди. Створені вироби за натуральною формою і вартістю відрізняються від засобів виробництва, використаних на другій стадії кругообороту. На цій стадії робітники своєю конкретною працею переносять на створюваний товар вартість спожитих засобів виробництва і створюють нову вартість, яка складається з відтвореної вартості необхідного продукту та додаткового продукту.

На третій стадії фонди виступають у товарній формі, тобто у вигляді готової продукції, призначеної для реалізації. Після реалізації фонди повертаються до своєї первісної форми - грошової, але з деяким приростом.

Розглянуті нами стадії кругообороту здійснюються одна за одною. Проте при цьому фонди водночас перебувають на всіх стадіях кругообороту і виступають у всіх трьох згаданих формах. Порушення принципу одночасовості перебування фондів у всіх функціональних формах означало б затримку кругообороту на тій чи іншій стадії.

Процес кругообороту можна виразити такою формулою:Рух фондів не припиняється із завершенням одного кругообороту. Оскільки відтворення має бути безперервним, остільки кругооборот фондів постійно повторюється. Кругооборот як періодично повторюваний процес, у якому авансована вартість повертається до своєї вихідної форми, називається оборотом фондів.

Кожне суспільство зацікавлене в прискоренні обороту фондів, оскільки чим коротший час одного обороту, тим більше оборотів здійснюють фонди на протязі року і тим більше матеріальних благ виробляє суспільство.

Час обороту фондів складається з часу виробництва і часу обігу. Час виробництва охоплює період, протягом якого фонди продуктивно використовуються. Він в свою чергу включає в себе : робочий період коли предмети праці піддаються безпосередній обробці; перерви у процесі праці, обумовлені необхідністю природного чи хімічного впливу на предмети праці; час, протягом якого фонди перебувають у виробничих запасах.

Вирішальну роль серед цих трьох частин відіграє робочий період. Тому необхідно прагнути до скорочення розриву між часом виробництва і робочим періодом.

Час обігу включає в себе час, протягом якого фонди перебувають У сфері обігу - від надходження готової продукції на склад підприємства До закупівлі нових засобів виробництва. Суспільство зацікавлене в скороченні часу обігу, оскільки в цей період не створюється новий продукт.

Різні елементи фондів підприємств беруть різну участь в обороті фондів. Частина фондів обслуговує процес виробництва і тим самим бере безпосередню участь в створенні споживної вартості і вартості. Цю частину фондів прийнято називати виробничими фондами. До виробничих фондів належать засоби виробництва. Інша частина фондів обслуговує в процесі обігу зміну форм вартості. Цю частину фондів називають фондами обігу. Фонди обігу включають в себе лишки готової продукції на складах підприємств; відвантажену, але ще не оплачену покупцями готову продукцію; грошові кошти у касі та на рахунках у банку призначені на закупівлю сировини, палива, видачі заробітної плати і ін.

Виробничі фонди в свою чергу в залежності від характеру обороту поділяються на основні та оборотні. Основні виробничі фонди це та частина виробничих фондів, яка бере участь у кількох виробничих циклах, в процесі виробництва, як правило, не міняє своєї натуральної форми і свою вартість на створюваний продукт переносить частинами, по мірі зношення (засоби праці). Основні фонди, виражені в грошовій формі, прийнято називати основними засобами.

Основні виробничі фонди зазнають фізичного та морального зношування. Фізичне зношування - це втрата фондами своєї споживної вартості. Фізичне зношування відбувається в результаті експлуатації засобів праці, а також під дією сил природи - вітру, дощу, снігу і т.п.

Поряд з фізичним зношенням, основні виробничі фонди зазнають морального зношення, яке може виникати в результаті двох причин. По-перше, в результаті того, що з підвищенням продуктивності праці виробництво нових аналогічних засобів праці обходиться дешевше, а тому застосовувані засоби праці знецінюються. По-друге, в результаті появи більш досконалих і більш економічних засобів праці.

Раніше вже говорилося, що вартість основних фондів переноситься на вироблюваний продукт поступово, протягом усього терміну їх. використання. Та частина вартості основних фондів, яка перенесена на вироблюваний продукт, становить собою фонд амортизації. Він: використовується для наступного відтворення засобів праці.

Оборотні виробничі фонди - це та частина виробничих фондів, яка бере участь в одному виробничому циклі, в процесі виробництва, як правило, міняє свою натуральну форму і свою вартість на створюваний продукт переносить відразу повністю. В кожний даний момент оборотні фонди включають в себе виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

Оборотні фонди і фонди обігу в їх сукупності у грошовому виразі становлять собою оборотні засоби. Оборотні засоби за джерелами формування можуть бути власні та позичкові, тобто створені за рахунок кредитів.

В наш час на підприємствах існують невиробничі основні фонди-Це засоби праці, які безпосередньо не беруть участі у виробничому процесі, а задовольняють побутові та культурні потреби працівників підприємства та членів їх сімей ( житлові будинки, об'єкти охорон* здоров'я, дитсадки, клуби і т.п.).

Це фактично фонди сфери послуг виробничого підприємства, але в суспільстві існує ще й окрема сфера послуг, представлена системами освіти, охорони здоров'я, побутового обслуговування, відпочинку і ін. Вона також має свої фонди, які відтворюються за рахунок коштів місцевого та центрального бюджету.

Фонди сфери матеріального виробництва і сфери послуг взаємозв'язані між собою, оскільки сприяють розвитку одні одних, а отже й забезпечують нормальні умови для відтворювального процесу.