Теорія фінансів (2000)

13.3. Фонд соціального страхування

Для цілей соціального страхування громадян України створено Фонд соціального страхування. До нього спрямовується частка коштів від внесків на державне соціальне страхування підприємств, установ, організацій і кооперативів (крім колгоспів), розташованих на території країни, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, форм власності та господарювання, а також громадян, які працюють на умовах оренди, найму чи займаються індивідуальною трудовою діяльністю. Зазначений фонд є самостійною фінансово-банківською системою і перебуває у віданні профспілок України. Кошти фонду не підлягають оподаткуванню, грошовим, митним зборам і не входять до складу державного бюджету України.

Усі організації України, в яких працюючі підлягають державному соціальному страхуванню, а також особи, що наймають окремих громадян за трудовими договорами, відповідно до чинного законодавства зобов'язані сплачувати страхові внески, а також вносити до фонду суми:

одержувані в установленому порядку від своїх працівників за видані профспілковими організаціями путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок і туристичні подорожі;

витрат на виплат}' допомоги з тимчасової непрацездатності, спричиненої трудовими каліцтвами й професійними захворюваннями в результаті порушень адміністрацією правил захисту праці й техніки безпеки; у зв'язку з підвищеною захворюваністю з вини адміністрації, а також травмами, що виникли з вини інших організацій чи окремих осіб;

нарахованої пені у разі несплати страхових внесків у встановлений строк і штрафів, накладених технічними та правовими інспекторами праці профспілкових органів і посадових осіб організацій. Зазначені штрафи стягуються із заробітної плати цих посадових осіб адміністрацією організацій.

Усі юридичні та фізичні особи, які вносять відрахування до цього фонду, зобов'язані зареєструватися як страхувальники за місцем свого знаходження у відповідних комітетах профспілок.

Страхові внески на соціальне страхування сплачуються за тарифами, встановленими законодавством України.

Страхові внески нараховують, виходячи з установленого тарифу внесків на соціальне страхування та заробітної плати всіх працюючих, які підлягають соціальному страхуванню, в тому числі штатних, позаштатних, сезонних, тимчасових, тих. що працюють за сумісництвом чи виконують разові, випадкові та короткострокові роботи при наявності укладених із ними письмових трудових договорів.

Внески не нараховують на такі види виплат працюючих громадян:

компенсація за невикористану відпустку;

вихідна допомога при звільненні;

різні види грошової допомоги, що видається як матеріальна:

компенсаційні виплати (добові на відрядження і виплати замість добових, виплати відшкодованих збитків, завданих працівникам каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з їхньою роботою);

вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або вартість їх відшкодування;

вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, знежирюючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.

вартість раціону безкоштовного колективного харчування, наданого у випадках, передбачених законодавством;

дотації за обіди, вартість путівок на санаторно-курортне лікування та в будинки відпочинку за рахунок Фонду соціального розвитку (фонду споживання);

відшкодування витрат на проїзд, провезення майна та наймання приміщення при переведенні чи переїзді на роботу до іншої місцевості;

доплати й надбавки до заробітної плати замість добових у разі, якщо постійна робота виконується в дорозі чи має роз'їзний характер, або у зв'язку зі службовими поїздками в межах обслуговуваної дільниці;

заробітна плата за дні роботи без винагороди (суботники, недільники тощо), перерахована до відповідних бюджетів чи благодійних фондів;

заохочувальні виплати (включаючи премії) у зв'язку з ювілейними датами, днями народження, за тривалу й сумлінну працю, активну громадську діяльність та в інших аналогічних випадках, здійснені за рахунок фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці);

грошові нагороди, які присуджуються за підсумками змагань, оглядів, конкурсів;

стипендії, виплачувані підприємствами й організаціями студентам (аспірантам), направленим на навчання з відривом від виробництва;

допомога, виплачувана за рахунок підприємства, установи та організації молодим спеціалістам за час відпустки після закінчення вищого чи середнього спеціального навчального закладу;

допомога із соціального страхування і пенсій;

винагороди, що виплачуються громадянам підприємствами, установами, організаціями та кооперативами за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру.

Нараховані страхові внески, за вирахуванням витрат організації на соціальне страхування, страхувальники сплачують у формі безготівкових розрахунків — перерахуванням відповідних сум зі своїх поточних рахунків у кредитних установах на рахунок фонду в місцевому відділенні банку.

За рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюються витрати на такі цілі:

виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності й при пологах, при народженні дитини, на поховання;

організацію санаторно-курортного лікування та відпочинку трудящих, їхніх дітей, ветеранів та інвалідів.

Кошти фонду можуть витрачатися страхувальниками лише згідно з їхнім цільовим призначенням у встановленому порядку. Витрати за рахунок внесків сплачуються страхувальником із його каси або через його поточний рахунок в установі банку. Для бухгалтерії страхувальника підставою для виплати допомоги за рахунок коштів фонду є відповідні чинні законодавчі та нормативні документи. Допомогу за поточний місяць виплачують у строки, встановлені для виплати заробітної плати за другу половину місяця.

Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги навіть у тих випадках, коли суми нарахованих внесків та інших платежів у Фонд соціального страхування не покривають фактичних витрат на виплату допомоги.

У разі, якщо витрати, оплачені страхувальником за звітний квартал, перевищують нараховану за цей квартал суму внесків та інших платежів, різницю між сумою витрат і сумою внесків зараховують у рахунок оплати наступного кварталу.

Контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків та інших платежів, а також правильністю витрат коштів соціального страхування фонду здійснюють страховики, профспілкові комітети, територіальні та галузеві профспілкові органи, органи Фонду соціального страхування України, Державна податкова адміністрація, ревізійні комісії профспілкових організацій.