Теорія фінансів (2000)

19.4. Податковий менеджмент

Одним із важливих підрозділів фінансового менеджменту є податковий. Його основна функція — забезпечити стійке надходження до бюджетів і централізованих фондів цільового призначення податків, зборів і відрахувань, які визначені чинним законодавством держави.

Об'єктом податкового менеджменту є процес мобілізації платежів у розпорядження виконавчої влади різних рівнів. Суб'єктом податкового менеджменту є державна податкова служба, призначення і функції якої визначаються національним законодавством держави.

Організаційні та правові засади здійснення податкової політики і функціонування податкової системи в Україні визначені в Законах "Про систему оподаткування в Україні" та "Про державну податкову адміністрацію в Україні". Ці законодавчі акти визначають систему податків в Україні, а також апарат державної виконавчої влади, що здійснює податкову політику й організовує справляння податків, зборів і платежів у розпорядження держави.

Апаратом державної виконавчої влади, на який покладені зазначені функції, є державна податкова служба. Державна податкова служба в Україні створена при Кабінеті Міністрів у складі Головної державної податкової адміністрації України і державних податкових інспекцій в Автономній Республіці Крим, в областях, районах, містах і районах у містах.

Головним завданням державної податкової адміністрації є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік усіх платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, здійснення контролю, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів.

Для забезпечення роботи щодо обчислення і стягнення податків, зборів і платежів Головна державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

здійснює безпосередньо й організовує роботу державних податкових інспекцій щодо проведення контролю за додержанням законодавства про податки та інші платежі до бюджету;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

розробляє та видає інструктивні й методичні вказівки та інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки та інші платежі до бюджету;

розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших платежів до бюджету, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;

роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів про податки й платежі до бюджету і організовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями;

організовує роботу державних податкових інспекцій;

здійснює облік, оцінку та реалізацію конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, та скарбів;

провадить перевірку правильності справляння й збереження коштів, одержаних при сплаті державного мита, а також при здійсненні касових операцій виконкомами сільських і селищних рад народних депутатів щодо коштів, які беруться від населення для сплати податкових платежів;

провадять обстеження та перевірки організації роботи державних податкових інспекцій усіх рівнів управління, за результатами яких вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень;

організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів;

здійснює заходи щодо створення інформаційної системи, автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації роботи державних податкових інспекцій.

Державні податкові інспекції в Автономній Республіці Крим, в областях і містах із районним поділом здійснюють функції головних державних податкових інспекцій. У разі, якщо зазначені державні податкові інспекції безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків або інших платежів до бюджету, вони виконують щодо цих платників ті самі функції, що й державні податкові інспекції в районах у містах і містах без районного поділу.

Державні податкові інспекції у районах, районах у містах без районного поділу виконують такі функції:

здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки та інші платежі до бюджету;

забезпечують своєчасний і повний облік платників податків та інших платежів до бюджету, а також правильність обчислення цих платежів громадянам України та інших країн, іноземним громадянам і особам без громадянства;

контролюють своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням платежів до бюджету, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення прибутку, доходу, інших об'єктів оподаткування й обчислення податків та інших платежів до бюджету;

контролюють додержання громадянами законодавства про індивідуальну трудову діяльність;

забезпечують правильність застосування та своєчасність стягнення фінансових санкцій, передбачених іншими законодавчими актами України, за порушення зобов'язань перед бюджетом, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені службовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

передають правоохоронним органам матеріали про факти порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, а також подають до арбітражів і судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за незаконними угодами, та в інших випадках одержання коштів без установлених законодавством підстав;

одержують від підприємств, установ, організацій, фінансових органів й установ банків документи про суми податків та інших платежів, які підлягають сплаті та фактично надійшли до бюджету, мають виключне право входження в будь-які інформаційні системи, пов'язані з підприємництвом;

здійснюють роботу щодо обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, і скарбів;

розглядають заяви, пропозиції та скарги громадян, підприємств, установ і організацій із питань оподаткування і скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій.

Головній державній податковій адміністрації України, державним податковим інспекціям Автономної Республіки Крим, в областях, районах у містах надається право:

здійснювати у будь-яких суб'єктах підприємництва, розташованих на території республіки, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, одержувати необхідні пояснення, довідки й відомості з питань, що виникають при перевірках;

одержувати необхідні для цілей оподаткування відомості, довідки, документи і копії з них про діяльність підприємств, установ, організацій і громадян, що перевіряються (включаючи банки та інші фінансово-кредитні установи);

при здійсненні своїх повноважень обстежувати (з додержанням відповідних правил) будь-які виробничі, складські, торгові та інші приміщення підприємств, установ, організацій і громадян, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця їхнього знаходження. У разі відмови керівників підприємств, установ, організацій, а також громадян допустити службових осіб державних податкових інспекцій до обстеження зазначених приміщень державні податкові інспекції мають право визначати оподатковуваний дохід таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про одержання ними доходів, а щодо громадян — з урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю;

вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки та інші обов'язкові платежі до бюджету і законодавства про індивідуальну трудову діяльність та контролювати виконання їх;

припиняти операції підприємств, установ і організацій за розрахунковими, іншими рахунками у банках та інших фінансово кредитних установах у разі відмови в проведенні документальної перевірки чи допуску працівників інспекцій для обстеження приміщень, які використовуються для одержання доходів, неподання (або відмови подати) державним податковим інспекціям та їхнім службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів,

пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету;

вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) прибутку (доходу) або інших об'єктів від оподаткування, а у громадян, які порушують порядок щодо індивідуальної трудової діяльності, — патенти або реєстраційні посвідчення з наступною передачею матеріалів про порушення виконавчим комітетам рад народних депутатів, що видали дозвіл на зазначену діяльність;

застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення:

а) усієї суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) або суми податку за інший прихований (необчислений) об'єкт оподаткування і штрафу у двократному розмірі тієї самої суми, а при повторному порушенні протягом року — штрафу в п'ятикратному розмірі;

б) 50 % належних сум податків або інших обов'язкових платежів за відсутність обліку прибутку (доходу) або ведення цього обліку з порушенням установленого порядку, а також за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, потрібних для обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету;

вилучати до бюджету недоїмки за податками та іншими обов'язковими платежами, а також суми штрафів та інших санкцій із підприємств, установ і організацій у безспірному, а з громадян — у судовому порядку або через нотаріальні контори за виконавчими надписами;

подавати до арбітражів та судів позови до підприємств, установ, організацій і громадян про вилучення в дохід коштів, одержаних ними за незаконними угодами, та в інших випадках одержання коштів без установлених законом підстав;

накладати адміністративні штрафи:

а) на службових осіб підприємств, установ і організацій, винних у приховуванні (заниженні) прибутку (доходу) або приховуванні (необчисленні) інших об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку або веденні його з порушенням установленого порядку і перекрученні бухгалтерських звітів, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів,

пов'язаних із обчисленням і сплатою податків та інших платежів до бюджету, в розмірі середньомісячної заробітної плати, а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі двох середньомісячних зарплат;

б) на громадян, винних у порушенні порядку заняття індивідуальною трудовою діяльністю, або тих, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона, а також на громадян, винних у відсутності обліку доходів або у веденні його з порушенням встановленого порядку, неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій про доходи перекручених даних, — у розмірі середньомісячного доходу, що підлягає оподаткуванню, а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — у розмірі двох середньомісячних доходів, що підлягають оподаткуванню.

Головній державній податковій адміністрації України надано право скасовувати рішення державних податкових інспекцій в областях та містах Київ і Севастополь у разі невідповідності їх чинному законодавству, а державним податковим інспекціям в областях, містах — рішення нижчих державних податкових інспекцій за тих самих умов.

Рішення Головної державної податкової адміністрації України може бути скасоване судом.