Історія економічних учень (2005)

ПЕРЕДМОВА

В умовах прилучення України до надбань сучасного цивілізаційного процесу, розбудови соціально-орієнтованої ринкової моделі вітчизняної економіки, орієнтації на духовно-інформаційний вектор глобальної еволюції людства суттєво зростає роль фундаментальної економічної освіти, підготовки творчих, високоінтелектуальних і компетентних фахівців для всіх сфер соціально-економічної діяльності. Історія економічних учень — безцінне джерело знань та досвіду, нагромаджених людством на шляху соціального прогресу, необхідна умова опанування здобутків світової та вітчизняної економічної думки, формування економічної культури, свободи, реалізму, масштабності та альтернативності економічного мислення, збагачення економічного світогляду, розвитку творчості та нововведень.

Пропонований читачеві підручник підготовлений високопрофесійним колективом вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка із врахуванням багаторічного досвіду викладання історії економічних учень у кращих навчальних закладах країни. Позбавлений заідеологізованого та догматичного сприйняття еволюції світової економічної думки, підручник містить систематизований виклад історії розвитку економічних уявлень та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень та найсучасніших вимог до якості економічної освіти в Україні. Уможливлюючи плюралістичне та поліваріантне засвоєння наукового доробку видатних вчених економістів, підручник покликаний допомогти читачеві не заблукати на складних, часто переплутаних стежинах, дорогах і роздоріжжях історичного поступу світової економічної науки.

Структура підручника відображає внутрішню логіку курсу, підпорядковану висвітленню теоретико-методологічних засад та практичних настанов провідних напрямів, течій та шкіл світової економічної думки. Виклад матеріалу, заснований на поєднанні хронологічного підходу з проблемно-тематичним аналізом, уможливлює ґрунтовне та об'єктивне висвітлення широкої панорами наукових традицій та ідей.

Перший розділ підручника присвячений висвітленню базових концептуальних підходів до вивчення історії економічних учень, предмета, методології та завдань курсу. Другий та третій розділи відображають економічні ідеї мислителів стародавнього світу та Середньовіччя. Висвітлення матеріалу в цих розділах органічно поєднує теоретичні узагальнення та історичні подробиці, що дозволяє розкрити передумови формування економічних поглядів та ідей у їх національній та просторовій визначеності.

У четвертому та п'ятому розділах підручника знайшли відображення проблеми становлення та розвитку класичної політичної економії, перетворення економічного знання у наукову теорію, подальшого її розгалуження на окремі школи та напрями. Дослідження теоретичного доробку видатних представників класичної школи ґрунтується на аналізі великої кількості першоджерел та спеціальної літератури. Сутність та еволюція теоретичних альтернатив класичній школі розкриваються у шостому та сьомому розділах підручника. Висвітлюючи основні ідеї представників історичної школи та соціалістичних економічних учень, автори прагнули до неупередженого підходу, позбавленого світоглядної та ідеологічної заангажованості та заснованого на дбайливому ставленні до наукового доробку видатних вчених-економістів.

Дослідження теоретико-методологічних особливостей маржиналізму та провідних напрямів економічної думки XX ст. (кейнсіанства, неокласики, інституціоналізму) знайшло відображення у 8, 11 —13 розділах підручника і вирізняється оригінальним та творчим підходом до аналізу складних проблем еволюції сучасної економічної науки.

Еволюція української економічної думки розглядається у контексті розвитку світової економічної науки. Водночас новаторські здобутки вітчизняних вчених-економістів XIX — першої третини XX ст., у тому числі й видатних науковців Київського національного університету, які торували нові шляхи у розвитку економічного знання, знайшли відображення у дванадцятому і тринадцятому розділах підручника.

Автори доклали максимум зусиль для поєднання глибини змісту з оригінальним та зручним оформленням, доступним та лаконічним викладом матеріалу, інформаційною та ілюстративною насиченістю. Цьому сприяють наведені у підручнику схеми, класифікації, рисунки, графіки, таблиці, що мають полегшити розуміння та засвоєння складного матеріалу.

Біля витоків наукових традицій та шкіл стояли видатні вчені, оригінальні мислителі, а тому автори підручника намагалися представити історію економічної думки як персоніфіковану низку найважливіших поглядів та ідей. Цей підхід знайшов відображення у посиланнях на персонали, біографічних довідках, цікавих історичних фактах, які, на думку авторів, значно підвищують пізнавальний потенціал підручника.

Автори переконані, що підручник стане у нагоді студіюючій молоді та всім, хто цікавиться історією економічних учень. До послуг читачів — розширений тематичний перелік першоджерел та спеціальної літератури, знайомство з якою сприятиме кращому засвоєнню змістовної частини кожної глави; контрольні запитання та завдання, спрямовані на перевірку ступеня засвоєння матеріалу; перелік основних термінів та понять, що мають зорієнтувати в основних категоріях курсу; ґрунтовний словник історико-економічних термінів, покажчик персоналій тощо.

Водночас авторський колектив виходив із того, що підручник не має бути сукупністю готових істин. Головне своє завдання ми вбачали у стимулюванні творчої активності майбутніх фахівців, пізнавального та наукового інтересу до вивчення першоджерел, прагнення здобути істину наполегливою та вдумливою, самостійною та ініціативною працею на шляху опанування економічними знаннями з метою вирішення найскладніших проблем сучасності.← prev content next →