Основи економічних знань (2001)

3. Ринкова ціна (ціна рівноваги)

Ринкова ціна - ціна, за якої рівні пропозиції та попиту урівноважуються.

Щоб знайти таку ціну, об'єднаємо табл. 2 і 3 в одну і додамо графу, яка показує, наскільки попит перевищує пропозицію і навпаки (табл. 4).На підставі даних табл. 4 побудуємо графік (мал.4).З нього видно, що криві попиту і пропозиції перетинаються лише в одній точці, яка є ціною рівноваги (ринковою ціною). Водночас у цій точці збігаються індивідуальні та суспільно необхідні витрати виробництва. При встановленні ціни на рівні, який перевищує ринкову ціну, пропозиція переважає попит, і з'являється надлишок продукту; якщо ціна нижча за ринкову, попит перевищує пропозицію, і виникає дефіцит.

У стані рівноваги попиту і пропозиції ринок вважається збалансованим, цей стан зумовлює конкуренція.

Ціна рівноваги виконує такі функції:

інформує товаровиробників про шляхи раціонального розподілу економічних ресурсів (підвищення ціни свідчить про доцільність збільшення обсягів виробництва і навпаки, а отже про необхідність перерозподілу виробничих ресурсів);

разом із конкуренцією, процесом взаємодії попиту і пропозиції формує механізм ринкового співвідношення між індивідуальними і суспільно необхідними витратами.

Проте наведений вище механізм діє лише за умов вільної конкуренції — одного із типів ринку, який, як уже зазначалося, домінував на нижчій стадії капіталізму.

§4. Еластичність попиту і пропозиції

Важливу роль* у виробничій діяльності товаровиробників, раціональному розподілі економічних ресурсів відіграє еластичність попиту і пропозиції. Адже інформації про відхилення ціни на товар під впливом певних факторів ще недостатньо для прийняття виважених рішень підприємцем, важливо знати міру такого відхилення. У цьому разі економічна наука пропонує категорію еластичності.

Еластичність — міра чутливості попиту і пропозиції до зміни чинників, що їх визначають, і насамперед від вартості товарів.

В кількісному виразі еластичність означає ступінь або міру реагування однієї змінної величини внаслідок одновідсоткової зміни другої змінної величини. Найважливішу роль в еластичності попиту і пропозиції відіграють зміни величини попиту залежно від ціни.

Основні чинники, які впливають на цінову еластичність попиту:

наявність якісних взаємозамінних товарів та рівень цін на них (чим більше таких замінників і чим нижчі ціни на них, тим еластичнішим буде попит);

частка продукту в доходах споживача (чим важливіше місце посідає певний продукт у бюджеті споживача, тим вищою буде еластичність попиту на нього за незмінних усіх інших умов);

тривалість періоду для здійснення вибору (чим довший період часу для прийняття рішень, тим еластичніший попит на товар);

тип товарів, зокрема їх поділ на предмети розкоші та товари широкого вжитку (попит на предмети розкоші, як правило, еластичний, на товари широкого вжитку — нееластичний).

Еластичність за зміни ціни показує, яка зміна попиту у відсотках відбувається із зростанням ціни, скажімо, на 1%. Найпростіша формула цінової еластичності:

Еластичність попиту залежно від зростання ціни, як правило, є від'ємною величиною. Це означає, що із зростанням ціни попит на товар зменшується.

Аналогічно вимірюється еластичність пропозиції.

Еластичність пропозиції — відсоткова зміна пропонованої кількості товарів внаслідок одновідсоткового зростання ціни.

Як правило, таке значення еластичності позитивне, оскільки вища ціна — стимул для виробників до збільшення випуску товарів.

Особливість ринкового механізму в цьому разі полягає в тому, що попит еластичніший за ціну протягом тривалого, а не короткого проміжку часу. Адже люди не одразу змінюють свої звички у споживанні товарів, до того ж попит на один товар може бути пов'язаний із запасом іншого товару у споживачів, який змінюється повільніше. Так, різке підвищення ціни на бензин, хоч і скорочує попит на нього, але меншою мірою, ніж росте ціна. Водночас на тривалому проміжку часу споживачі намагатимуться купувати малолітражні та більш економні автомобілі.

Найважливішими чинниками, які впливають на еластичність пропозиції, крім цін є чисельність товаровиробників, очікування (цінові та ін.) різних суб'єктів економічної діяльності, розміри встановлюваних державою податків, фактор часу та ін. При цьому розрізняють:

короткотерміновий період еластичності попиту, в якому підприємство не здійснює капіталовкладень у реконструкцію виробництва, а пристосовується до попиту шляхом збільшення завантаження виробничих потужностей, інтенсивності праці тощо;

середиьотерміновий період, у якому здійснюють капіталовкладення, але при цьому пропозицію пристосовують до попиту не за їх рахунок, а шляхом звуження або розширення виробництва на існуючих виробничих потужностях);

довготерміновий період, у якому здійснюється реконструкція виробництва (заміна застарілого устаткування на нове і відповідне розширення виробництва), а також з'являються нові товаровиробники даної продукції.

Для окремих груп товарів (автомобілі, холодильники, телевізори тощо) попит еластичніший у короткотерміновий, а не довготерміновий період. Так, у США щорічно продається 7—10 млн. автомобілів. Тому із зростанням цін попит на автомобілі різко знизиться, хоча загальний парк автомобілів зменшиться ненабагато. В міру зношення машин попит на них з часом зросте.

У пізнанні механізму ринкової рівноваги важливу роль відіграє коефіцієнт еластичності.

Коефіцієнт еластичності - відношення зміни обсягу попиту чи пропозиції (зростання чи зменшення у відсотках) до зміни цін (у відсотках).

Залежно від значення коефіцієнта еластичності розрізняють такі основні види еластичності попиту і пропозиції: 1) абсолютно еластичні; 2) відносно еластичні; 3) одинично еластичні; 4) відносно нееластичні; 5) абсолютно нееластичні.

Відносно еластичний, або еластичний, попит — попит, за якого незначні зміни в ціні призводять до значних (більших) змін у кількості реалізованої продукції.

Наприклад, зниження ціни на 2% зумовлює зростання Попиту на 4%. Коефіцієнт еластичності в такому разі повинен бути більшим за одиницю, а в нашому випадку він дорівнює двом. Таким, зокрема, є попит на предмети розкоші.

Нееластичний попит - попит, за якого незначна зміна в ціні зумовлює ще меншу зміну в кількості реалізованої продукції.

Так, із зниженням ціни на 3% попит зростає лише на 1%. Коефіцієнт еластичності у цьому разі становить 1/3, тобто для нееластичного попиту характерний коефіцієнт, менший за одиницю. Таким, наприклад, є попит на хліб. Між наведеними видами еластичності попиту (еластичним та нееластичним) виникає проміжна ситуація.

Одиничний попит — попит, за якого відсоткова зміна ціни дорівнює відсотковій зміні попиту (наприклад, коли зниження ціни на 1% зумовлює зростання продажу на 1%.

Абсолютно нееластичний попит — попит, за якого зміна ціни не призводить до зміни кількості реалізованої продукції (таким, зокрема, є попит на сіль).

Цей вид попиту характеризується тим, що найменше зниження ціни спонукає покупця збільшувати закупівлі від нуля до межі своїх можливостей.

Практика, на думку західних учених, свідчить про те, що коефіцієнт цінової еластичності на хліб становить 0,15%, на яловичину — 0,64, на яйця — 2,65, на електроенергію — 0,13, на одяг і взуття — 0,20, на квитки до кінотеатру — 0,87%.

Попит, пропозиція і ціна — основні елементи будь-якого ринку. Попит — кількість продукту, який споживачі готові купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці. Пропозиція — рішення і спроможність виробника виготовити і запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту за кожну конкретну із можливих цін.

Попит і пропозиція залежать від багатьох факторів, передусім від ціни даного товару. Цю залежність виражають закон попиту і закон пропозиції. Закон попиту означає, що при незмінюваності всіх інших чинників зниження ціни зумовлює відповідне зростання величини попиту, і навпаки. Згідно із законом пропозиції, виробники пропонують більше товарів за вищими цінами і менше — за нижчими.

Залежність між ціною і кількістю товару, що купується споживачем, а пропозиції — від ціни графічно зображається відповідно кривою індивідуального попиту та кривою індивідуальної пропозиції.

За урівноваження величин попиту і пропозиції встановлюється ціна ринкової рівноваги, або ринкова ціна. Наближення цін до ринкової зумовлено, з одного боку, конкуренцією виробників, а з іншого — конкуренцією між споживачами.

Еластичність — це міра чутливості попиту і пропозиції до зміни факторів, які її визначають. Цінова еластичність попиту вимірюється відношенням відсоткової зміни кількості товарів, на які є попит, до відсоткової зміни ціни. Трьома основними видами еластичності є еластичний попит, нееластичний попит і одинична еластичність.