Основи економічних знань (2001)

3. Ефективність інвестицій

Фактори впливу на ефективність. Ефективність інвестицій має два основних виміри: 1) як суто економічний показник, що характеризує співвідношення отриманого результату та витрат, здійснених відповідно до інвестиційного проекту; 2) як соціально-економічний показник, що крім економічного ефекту має соціальний — поліпшення умов життя людей, навколишнього середовища, зниження рівня безробіття, розвиток особистості та ін;

Проте соціально-економічну ефективність інвестицій виміряти практично неможливо. Тому економісти акцентують увагу на визначенні економічної ефективності, передусім ефективності капіталовкладень. Для цього слід попередньо з'ясувати, які фактори впливають на рівень ефективності інвестицій.

Основними з них є розміри інвестицій, сфера реалізації інвестиційного проекту, величина відсотка за кредит, обсяг податків на прибуток підприємства та на додану вартість, рівень продуктивності праці й організації виробництва, професіоналізм менеджерів і підприємця та ін.

Показники ефективності інвестицій. У західній економічній літературі значного поширення набув бухгалтерський підхід, згідно з яким на тривалому проміжку часу основним показником є прибутковість, а на короткому — ліквідність, тобто здатність перетворення активів підприємства, його цінностей на готівкові гроші, платоспроможність фірми. Загалом інвестиційний проект є ефективним, якщо очікуваний прибуток перевищує очікувані витрати.

Точнішим критерієм загальної ефективності інвестиційного проекту є показник чистої приведеної вартості, який визначається як різниця між поточною приведеною вартістю сукупних майбутніх доходів і поточною приведеною вартістю загальних майбутніх витрат на реалізацію інвестиційного проекту та експлуатування певного об'єкта протягом усього періоду його існування.

Ще одним важливим показником ефективності інвестиційного проекту є внутрішня норма дохідності (або окупності), що визначається як розрахункова відсоткова ставка, за якої чиста приведена вартість дорівнює нулю. Іншими словами, це розрахункова відсоткова ставка, за якої доходи від інвестиційного проекту дорівнюють витратам на нього. На практиці її розраховують шляхом декількох спроб за різної відсоткової ставки, наступним пошуком внутрішньої норми між цими ставками.

Похідними показниками ефективності інвестиційного проекту є показник найменших витрат (розраховується як розміри витрат на проект за найдешевшим варіантом) і показник рентабельності (визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на проект).

Дисконтування є зворотним процесом до нарахування складного відсотка. Дисконтування витрат означає встановлення еквівалента суми, яка буде виплачуватись у майбутньому. Ця сума залежить від норми банківського відсотка і терміну дисконтування. Наприклад, ви збираєтесь через три роки купити торгівельний кіоск за 10 тис. дол. Якщо ці гроші помістити в комерційний банк, який виплачує 15% річних, то через три роки сума зросте до 15,2 тис. (1,153), або у півтора рази (остання цифра є коефіцієнтом дисконтування). Таким чином, нинішній еквівалент суми в 10 тис. дол. становитиме приблизно 6700 дол. (10 тис. : 15,2 тис).

За дотримання вимог принципів суперечності та системності інвестиції на мікрорівні — вкладення у розвиток продуктивних сил і відносин економічної власності.

Капіталовкладення — інвестиції лише в основний капітал і зумовлені цим вкладення в оборотний капітал. Якщо інвестиції розглядати як вкладення в капітал, то з урахуванням наукового розуміння сутності капіталу інвестиції можна визначити як вкладення у розвиток капіталістичних виробничих відносин на основі постійного вдосконалення системи продуктивних сил.

Основними джерелами інвестицій є власні, залучені та позичені фінансові ресурси, а також бюджетні інвестиційні асигнування. Основними формами інвестицій є матеріальні (реальні), нематеріальні та фінансові. Залежно від форм власності розрізняють приватні, колективні, державні, іноземні та змішані інвестиції.

Конкретною формою інвестицій є інвестиційний проект. Основними етапами його підготовки та реалізації є: 1) стан попереднього техніко-економічного обґрунтування; 2) етап комплексного техніко-економічного обґрунтування; 3) експертиза проекту; 4) прийняття

проекту; 5) його реалізація; 6) процес експлуатації певного об'єкта і постійний аналіз його ефективності. На кожному з цих етапів здійснюються техніко-економічний, маркетинговий, соціологічний, екологічний та економічний аналізи. 5. Основними показниками ефективності інвестицій є прибутковість на тривалому проміжку часу і ліквідність — на короткому; метод чистої приведеної вартості, внутрішня норма дохідності та ін.