Бухгалтерський облік (1998)

Б.4.4.6. Методика визначення та обліку валового прибуткуВаловий прибуток (збиток) — це різниця між чистим доходом від продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг).

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) — це їх виробнича собівартість, тобто реалізованої готової продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Для визначення валового прибутку у бухгалтерському обліку потрібно залишати таке проведення в системі рахунків

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, наданих послуг, виконаних робіт)».

Але для визначення валового прибутку попередньо потрібно визначити та відобразити в обліку собівартість проданої готової продукції, надання послуг або проданих товарів.

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) складається з:

прямих матеріальних затрат;

прямих затрат на оплату праці;

інших прямих затрат;

виробничих накладних витрат.

Інші витрати включаються до собівартості виробничих запасів, якщо вони мали характер:

доставки запасів до їх місця знаходження; приведення запасів у стан виробничої готовності. Після визначення в бухгалтерському обліку робиться запис: Дебет рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції» Кредит рахунка «Готова продукція на складі». На підприємствах торгівлі собівартість реалізованих товарів складається з затрат на їх придбання, які включають:

ціну придбання (купівлі);

витрати на транспортування, навантаження та розвантаження;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів та послуг;

ввізне мито;

різні податки (крім тих, що згодом відшкодовуються підприємству податковими органами).

Собівартість проданих реалізованих товарів записують проведенням

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих товарів» Кредит рахунка «Товари на складах».