Фінанси підприємств

5.5. Документальна перевірка як форма контролю

Державної податкової адміністрації

за станом розрахунків підприємств з бюджетом

Існують такі етапи проведення перевірок розрахунків платників із бюджетом:

попередня документальна;

документальна;

комплексна документальна;

зустрічна;

рівночасна;

тематична;

оперативна.

Документальна перевірка бухгалтерських звітів і балансів — це другий етап контролю податкових органів за правильністю обчислення і внесення до бюджету податку на прибуток (доходи). Вона здійснюється у відповідності з річними планами контрольно-економічної роботи податкових інспекцій і квартальними графіками перевірок, які складаються по кожній ділянці роботи. У плани і графіки перевірок насамперед включаються підприємства, об'єднання та організації, які отримують значні суми прибутків або допускають грубі порушення у веденні бухгалтерського обліку й податкового законодавства. Такі перевірки можуть провадитися як тільки виникає необхідність, але не рідше одного разу на два роки.

Органи державної податкової служби здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі; проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів; контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів; здійснюють, у межах своїх повноважень, контроль за законністю валютних операції!; додержанням установленого порядку розрахунків зі споживачами з використання електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

Одними з найважливіших складових частин процесу планування та підготовки проведення документальних перевірок і формування інформаційного масиву даних про платників податків є відбір об'єктів для проведення документальних перевірок додержання податкового законодавства, підготовка планів та графіків документальних перевірок на наступний період. Розгляд зазначених завдань, що поставлені перед підрозділами з організації документальних перевірок державних податкових органів, наведений в Порядку планування і підготовки документальних перевірок додержання податкового законодавства юридичними особами, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 1 червня 1998 року №149-р.

Документальна перевірка здійснюється на підставі Програми перевірки, затвердженої головою Державної податкової адміністрації або заступниками, яка складається, виходячи з головної мети проведення перевірки, ти полягає у виявленні вірогідності визначення об'єктів оподаткування, правильності обчислення податків, оцінці стану звітної дисципліни, фінансового стану ведення податкового та бухгалтерського обліку, виявлення фактів приховування та заниження сум податків платниками.

Документальні перевірки за дорученням Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади та за поданням правоохоронних органів може проводитись у будь-який час, тобто незалежно від кількості раніше проведених на цьому об'єкті перевірок.

При плануванні та проведенні документальних перевірок працівники органів державної податкової служби зобов'язані забезпечувати дотримання службової і комерційної таємниць.

Під час перевірок перевіряючі зобов'язані керуватися Конституцією України, указами Президента України, законами України, декретами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями і вказівками Державної податкової адміністрації України, інших міністерств і відомств, місцевих держадміністрацій, рад народних депутатів, виданих в межах їх юрисдикції з питань щодо стягнення платежів до бюджетів, які не суперечать чинному законодавству.

Для проведення перевірки працівники державних податкових органів повинні мати при собі посвідчення на право проведення перевірки суб'єктів підприємницької діяльності.

Форма службового посвідчення та його оформлення визначені у розпорядженні ДПА України від 20 травня 1997 року № 89-р.

Починаючи перевірку, працівники державних податкових органів повинні пред'явити свої службові посвідчення керівництву суб'єктів підприємницької діяльності, що перевіряються, а також ознайомити їх з прої рамою перевірки. У випадках, коли перевірка проводиться за межами свого району, співробітникам державних податкових органів додатково необхідно пред'явити посвідчення державного податкового органу на перевірку платників податків з вказаним найменуванням району (області), де буде здійснюватися перевірка (Лист Головної державної податкової інспекції України (надалі — ГДПІ України) від 28 березня 1996 р. № 316-111/10-2153).

Для проведення перевірки податковий інспектор повинен мати при собі розпорядження податкової інспекції, в якому вказуються назва й адреса підприємства, що підлягає перевірці, і програму перевірки, затверджену начальником податкової інспекції. Програма складається, виходячи з головної мети перевірки, яка полягає у виявленні достовірності визначення прибутку (доходу), правильності обчислення податку й виконання зобов'язань перед бюджетом, оцінці стану звітної дисципліни та ведення бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим перевірці підлягають такі питання:

1) достовірність обліку затрат на виробництво й витрат обігу, а саме:

а) правильність визначення вартості сировини, основних матеріалів, палива й запчастин, списаних на виробництво у звітному періоді;

б) дотримання порядку списування на виробництво вартості малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію;

в) правильність нарахування амортизації;

г) правильність віднесення на виробництво витрат на рекламу, орендну плату, затрат на виплату процентів за кредитами;

ґ) правильність ведення обліку загальногосподарських і загальновиробничих витрат та їх розподілу між різними видами діяльності (на основне виробництво, житлово-комунальне господарство, незавершене виробництво);

2) правильність відображення у звітності даних про фактичну реалізацію готової продукції;

3) достовірність фінансових результатів.

При проведенні документальної перевірки визначається дотримання платниками податку на прибуток таких завдань:

ведення у встановленому порядку бухгалтерського обліку і звітності про фінансово-господарську діяльність, надання податковим органам звітів та балансів, розрахунків із визначенням та сплатою податку;

пред'явлення, а в необхідних випадках подання, документів, що підтверджують право на пільги щодо податку;

сплата своєчасно і в повному обсязі належної суми податку.

Допуск працівників податкової служби для дослідження приміщення, де здійснюється діяльність, пов'язана з отриманням доходу чи з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань нарахування та сплати податку.