Фінанси підприємств

7.2. Облік цінних паперів акціонерного товариства. Депозитарна і реєстрова діяльність

Кожне акціонерне товариство повинно вести та зберігати повні записи про осіб, що є акціонерами, незалежно від того, чи випустила вона сертифікати акцій, чи випуск акцій був у безпаперовій формі.

Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює емітент або реєстратор. Якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищує кількість, визначену Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку як максимальну для організацій самостійного ведення реєстру емітентом, емітент зобов'язаний доручити ведення реєстру реєстратору шляхом укладання відповідного договору.

Договір на ведення реєстру емітент може укласти лише з одним реєстратором. При цьому таке доручення емітента не знімає з нього відповідальності щодо виконання обов'язків, що випливають з угод щодо цінних паперів.

Рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів приймається виключно на загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерів або спостережна рада акціонерного товариства затверджують умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, визначеному статутом товариства. У разі не укладення договору протягом ЗО календарних днів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає товариству розпорядження про необхідність його укладення, а у разі невиконання зазначеного розпорядження протягом 15 календарних днів притягує посадових осіб товариства до відповідальності відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Рішення про передачу ведення тимчасового реєстру акціонерів до проведення перших загальних зборів приватизованого підприємства і до розміщення не менше 60% акцій підприємств, що перебувають у процесі приватизації, приймається правлінням підприємства, що приватизується.

Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів передбачає облік та зберігання протягом певних строків інформації про власників іменних цінних паперів та про операції, внаслідок яких виникає необхідність внесення змін до реєстру власників іменних пінних паперів.

Підставою для внесення змін до реєстру власників іменних пінних паперів с документи, згідно з якими переходить право власності на відповідні іменні ціни; папери.

Реєстратор зобов’язані на вимогу власника цінних паперів або його представника, а також номінального утримувача надати виписку з реєстру власників іменних цінних паперів. Власник або його представник чи номінальний утримувач не мають права вимагати включення до виписки інформації, що виходить за межі компетенції реєстратора, у тому числі інформації про інших власників та кількість цінних паперів, які їм належать.

Відомості про номінального утримувача підлягають внесенню у реєстр власників іменних цінних паперів на підставі відповідного доручення, якщо право зберігача або депозитарію виступати номінальним утримувачем не передбачено договором про відкриття рахунка у цінних паперах.

Внесення номінального утримувача в реєстр власників іменних цінних паперів, а також перереєстрація цінних паперів на іншого номінального утримувача не означає, що право власності на цінні папери переходить до номінального утримувача.

Операції з цінними паперами, що здійснюються між депонентами одного номінального утримувача, не відображаються у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Для підприємств, які мають реєстраційний відділ, рекомендується організаційно-функціональна структура двох варіантів.

Під процедурами реєстраційної діяльності розуміють дії, які виконують відповідальні особи реєстратора щодо виконання визначених функцій у певній організаційній структурі та системі документообігу. Враховуючи специфіку діяльності, кожне підприємство самостійно робить опис таких дій. Процедури реєстраційної діяльності можна класифікувати таким чином:

складання реєстру;

внесення змін реквізитів до системи реєстру;

внесення записів про перехід прав власності на цінні папери;

видача виписок з реєстру;

відповіді та запити зареєстрованих осіб;

облік заставоутримувачів;

відображення корпоративних операцій;

блокування цінних паперів;

нарахування доходів за цінними паперами;

підготовка загальних зборів акціонерів (включає розсилання запрошень і голосування за довіреністю).

Опис процедур внесення записів про перехід прав власності

Спеціаліст із ведення реєстру приймає передавальне доручення, а також супроводжувальні документи, необхідні для реєстрації переходу прав власності. Ці документи можуть бути надіслані поштою або передані безпосередньо з рук в руки. На них прославляється дата та час їх отримання. Спеціаліст із ведення реєстру перевіряє вхідні документи відповідно до встановлених вимог. Якщо документи повністю відповідають усім вимогам та немає підстав для відмови внесення запису у реєстр зареєстрованих осіб із зазначенням імені нового власника цінних паперів або номінального утримувача, запис здійснюється протягом п'яти днів після отримання передавального доручення. У випадку, коли документи не відповідають встановленим вимогам та є законна підстава для відмови внесення запису у реєстр, спеціаліст із ведення реєстру письмово повідомляє про це зацікавлені сторони протягом п'яти днів після отримання документів. До передавального доручення додаються такі документи: відповідний сертифікат цінних паперів, якщо випуск був здійснений у Паперовій формі;

документ, що підтверджує перехід права власності: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір обміну, інші;

анкета особи, якій передається право власності на цінні папери для відкриття особового рахунку (якщо вона не є зареєстрованою особою).

Якщо перехід права власності здійснює уповноважена особа, спеціаліст із ведення реєстру перевіряє, чи мас ця особа відповідні права, підтверджені дорученням. Далі перевіряється, чи дійсно кількість цінних паперів, які вказані у передавальному дорученні, відповідає кількості цінних паперів на особовому рахунку особи.

Якщо ж які-небудь документи відсутні, або не відповідають установленим вимогам, або не мають необхідних підписів, спеціаліст із ведення реєстру оформляє належним чином бланк відмови з і очним зазначенням причини.

Якщо до спеціаліста з ведення реєстру надійшли документи, що підтверджують право па спадщину або рішення суду, запис до системи реєстру здійснюється без передавального доручення.

Спеціаліст із ведення реєстру вводить інформацію щодо переходу права власності у систему реєстру. На підставі передавальною доручення та документів, що підтверджують перехід права власності, вносяться зміни у реєстрі і па особових рахунках зареєстрованих осіб.

Записи у реєстрі про нові особи здійснюються за їхньою анкетою або за анкетою їхніх уповноважених осіб не пізніше п'яти днів після отримання документації з оформлення операції переходу прав власності.

Якщо випуск цінних паперів оформлювався сертифікатами, власникам виписуються нові сертифікати цінних паперів, а старі погашаються. Якщо такий випуск не оформлявся сертифікатами, власникам надаються виписки з реєстру.

Спеціаліст із ведення реєстру вносить записи у журнал обліку, у реєстрі, де в хронологічному порядку вносяться записи про перехід прав власності на іменні цінні папери. Облік документів, які є підставою для внесення змін до реєстру (включаючи інформацію на електронних носіях), ведеться у цьому ж журналі. Спеціаліст із ведення реєстру перевіряє інформацію про зареєстрованих осіб, які володіють 10% і більше цінних паперів емітента, та осіб, яким передані такі пакети цінних паперів в довірче управління чи для здійснення операцій з ними, та готує звіт для Антимонопольного комітету не пізніше 1 місяця з моменту внесення в реєстр, якщо такі випадки трапляються.

Спеціаліст із ведення реєстру веде журнал обліку виданих, погашених, анульованих та втрачених іменних цінних паперів (сертифікатів іменних цінних паперів), що були випущені в паперовій формі. У журнал вноситься кожний факт видачі та погашення сертифікатів іменних цінних паперів при реєстрації переходу прав власності на цінні папери.

До основних вхідних форм документів належать:

анкета власника цінних паперів - фізичної особи;

анкета власника цінних паперів - юридичної особи;

анкета номінального утримувача;

анкета заставоутримувача;

передавальне1 доручення;

розпорядження застави.

До основних вихідних форм документів належать:

реєстр власників іменних цінних паперів;

виписка з реєстру;

щоденний баланс цінних паперів;

відомість нарахування доходу за цінними паперами.

Серед специфічних і таких, що раніше не використовувалися, форм вихідних документів варю виділити "Щоденний баланс цінних паперів".Баланс складається, якщо у системі реєстру були будь-які зміни.