Фінанси підприємств

7.3. Фінансова та інша звітність акціонерного товариства про власний капітал

Основні види фінансової звітності акціонерного товариства

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

Придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінці здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченості зобов'язань підприємства;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства;

інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних потреб.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності. Інформація, яка надасться у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйняті цієї інформації. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зі ставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: *

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрата відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне з року в рік застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повніша бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватися відповідно до її сутності, а не лише за юридичною формою;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операції підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити таку інформацію та дані про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

короткий опис основної діяльності підприємства;

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

- принципів оцінки статей звітності;

- методів обліку щодо окремих статей звітності.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

облікову політику підприємства;

інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);

інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Порядок складання звіту про власний капітал

Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5. Норми цього П(С)БО стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Особливості! складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим Положенням (стандартом).

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до П(С)БО 5.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів

Усі підприємства повинні розкривати у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;

загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата у порівнянні із передбаченими величинами;

загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями;

кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

номінальна вартість акції;

зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити також дані про:

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підтягає розкриттю у примітках до фінансової звітності, включає:

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу мого офісу);

короткий опис основної діяльності і підприємства;

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

На підставі вже прийнятих П(С)БО та їх основи — МСБО — керівництву підприємства під час підготовки приміток до фінансових звітів необхідно пам'ятати таке:

якщо до фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представниці в, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства, то це повинно бути розкрите у примітках;

якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого П(С)БО І. то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності;

якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу;

якщо необхідна інформація подасться в основній частині звітів, немає погреби повторювати її в примітках до фінансових звітів. Інформація в примітках є основним засобом розкриття невизнаних елементів фінансових звітів;

розкриття інформації може поєднувати коментарі та конкретні кількісно визначені дані, які відповідають характеру елементів фінансових звітів і їх відносному значенню для підприємства;

визначення рівня докладності розкриття інформації про конкретні елементи фінансових звітів с питанням професійного судження керівництва підприємства з урахуванням їх відносної суттєвості.

Інша звітність акціонерного товариства

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України встановлює перелік документів, терміни подання, а також форму подання інформації акціонерними товариствами.

Відкриті акціонерні товариства та підприємства емітенти облігацій, у яких сумарна номінальна вартість кожного виду випущених пінних паперів не більша від встановленої суми кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (затверджених Кабінетом Міністрів), встановлених на дату реєстрації останнього випуску, повинні подавані у територіальні відділ, копія Комісії річний звіт, у яких сумарна вартість більша віл цієї суми у центральний апарат Комісії річний і а піврічний звіти згідно з вимог.

Примірник друкованого органу з інформацією, що була опублікована емітентом, надасться у Комісію разом і відповідним звітом.

Річний звіт подається емітентом до Комісії до 30 квітня року, наступного за звітним. І піврічний звіт подасться емітентом до Комісії не пізніше ніж 1 листопада звітного року. При підготовці звіту емітент заповнює відповідні таблиці, затверджені Комісією, а також надає іншу інформацію відповідно до вимог.

При наявності інформації про результати господарювання за останні гри роки вона може додаватися до звіту.

У річному та піврічному звіті повинні міститися такі дані:

Основні відомості про емітента.

Інформація про одержані дозволи і ліцензії на окремі види діяльності а терміни закінчення їх дії.

Інформація про результати господарювання за попередній рік:

а) інформація про основні види продукції або послуги, що їх виробляє чи надає емітент.

б) інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, що можуть тнути на його показники; ступінь залежності від сезонних змін: інформація про конкуренцію в галузі виробництва чи надання послуг, в якій емітент здійснює свою діяльність (за наявності інформації);

в) інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду;

г) прогнози та плани щодо майбутньої діяльності емітента, розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану; ґ) інформація про факти виплати штрафів та компенсацій а порушення чинного законодавства.

Довідки про фінансовий стан вміщу*

а) інформацію про основні фонди, що перебуваючи у власності чи користуванні (термін та умови користування) емітента, ступінь зносу, ступінь використання, а також інформацію про обмеження па використання майна емітента.

б) інформацію про фінансовий стан і його зміни за звітний період, а також всі істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому;

в) іншу інформацію, що може бути важливою дія оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

До звіту подаються також "Баланс підприємства і а "Звіт про фінансові результати" за звітний період. Річна бухгалтерська звітність мас бути завірена аудитором.

Звіт повинен вміщувати відомості про пінні папери емітента:

а) інформацію про всі випуски пінних паперів емітента (у тому чисті здійснених у звітному періоді);

б) інформацію про осіб, що володіють понад 5% акцій емітента.

Крім вищевказаної фінансової інформації, в Комісію подасться інформація про посадових осіб емітента та про зміни у їхньому складі, зокрема інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

До звіту додається копія протоколу загальних зборів акціонерів (учасників, засновників).

Перелік усіх документів, що подані емітентом до Комісії, повинен бути представлений на окремому аркуші, який містить підписи керівника та бухгалтера.

При необхідності надається особлива інформація про емітента. Емітент зобов'язаний протягом двох днів надіслані до Комісії інформацію про зміни, що відбулися в його господарській діяльності і впливають чи можуть вплинути на вартість цінних паперів або розмір доходу по них, а саме:

а) зміни прав на цінні папери;

б) зміни у персональному складі посадових осіб;

в) арени банківських рахунків емітента;

г) початок дій із санації (здійснення відповідною комплексу заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану емітента);

ґ) реорганізацію, зупинення або припинення діяльності емітента;

д) знищення не менш як 10° о майна емітента внаслідок надзвичайних обставин; є) пред'явлення позову до емітента у розмірі, що перевищує 10% статутного фонду, або суми вар і ос п основних і оборотних коштів емітента; с) одержання кредиту або емісію цінних паперів у розмірі, що перевищує 50% статутною фонду або суми вартості основних і оборотних коштів емітента.

Емітент у зв'язку з опублікуванням недостовірних відомостей про нього, які можуть вплинути на вартість цінних паперів або розміру доходу за ними, зобов'язаний протягом двох робочих днів вжити заходів щодо виправлення цих відомостей.