Фінанси підприємств

14.4. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства

Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки сума власних оборотних засобів перевищує розмір заборгованості.

Якісна оцінка стану активів і платоспроможності вимагає кількісного виміру. Для цього дуже часто використовують коефіцієнт покриття:де ІІР А - другий розділ активу у балансі підприємства;

IVPIJ- четвертий розділ пасиву у балансі підприємства.

При цьому до активів не включають витрат майбутніх періодів. Критичне значення Кп дорівнює 1. При К„<1 формується неліквідний баланс. Коефіцієнт покриття від 1 до 1,5 свідчить про своєчасність погашення боргів.

Крім цієї формули, ще використовують таку:Цей показник називають ще загальним коефіцієнтом покриття.

Порад з цими показниками швидкість обігу оборотних засобів є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша швидкість обігу, тим ефективніше працює підприємство.

Коефіцієнт обіговості оборотних засобів (Кообз) - це відношення виручки (валового доходу) від реалізації продукції без врахування ПДВ та акцизного збору до суми оборотних засобів.

Термін обороту визначається відношенням кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнта оборотності:ОбА - оборотність активів.

Розрахунок оборотності проводять за таблицею 9:До чого ж приведе така зміна в оборотності поточних активів? Проведемо розрахунок за такою формулою:Таким чином, сповільнення обороту поточних активів на 6,5 дня вимагає залучення додаткових коштів в оборот на 98,28 тис. грн. А оскільки оборотність поточних активів у звітному році склала 2,509 раза, то сума додаткових залучень за весь рік коштів складе:

98,28 X 2,508 = 246,49 тис. грн.