Фінанси підприємств

14.7. Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів

Важливими показниками ефективності використання активів є оборотність запасів та тривалість одного обороту запасів.

Коефіцієнт оборотності запасів (К0бз) визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості запасів.

Значення К обз показує, скільки разів у середньому поповнювалися запаси підприємства протягом звітного року.

Середня тривалість одного обороту запасів визначається аналогічно до показника чисельності оборотів активів:

95.gif

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів

може свідчити про:

зростання виробничого потенціалу підприємства; прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові активи підприємства від знецінення під впливом інфляції; нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути незначною. У разі значного збільшення запасів і затрат необхідно проаналізувати, чи не відбувається це збільшення за рахунок необґрунтованого відволікання активів з виробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської заборгованості і погіршення фінансового стану підприємства.