Фінанси підприємств

14.8. Комплексний аналіз стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів

Блок 1. Фінансовий аналіз майнового стану

Сума господарських засобів (валюта балансу).

Питома вага активної частини необоротних активів у структурі необоротних активів

Частка необоротніх активів / Підсумок балансу

Коефіцієнт зносу основних засобів

Сума зносу / Балансова вартість ОЗ

4 Коефіцієнт оновлення 03 = Балансова вартість ОЗ, що придбані за звітний період / Балансова вартість ОЗ на кінець періоду

5. Коефіцієнт вибуття О. З = балансова вартість вибулих ОЗ / Балансова вартість ОЗ на початок періоду

Блок 2. Показники ліквідності

1. Власний оборотний капітал = власний капітал - необоротні активи - поточні зобов'язання.

Власний оборотний капі гал свідчить про забезпеченість власними коштами.

Блок 4. Показники ділової активності

Виручка від реалізації.

Доходи від операційної діяльності

Доходи від звичайної діяльності.

Фінансовий результат від операційної діяльності.

Фінансовий результат від звичайної діяльності.Для того, щоб показати як оцінюється вартість акцій наведемо газетні котирування акцій компанії IBM, що перебувають в обороті на Нью-Йоркській фондовій біржі , цитуючи Зві Боді і Роберта Мертона>. У перших двох графах цього бюлетеня показані найвища і найнижча ціни акцій за останні 52 тижні. Наступні два стовпці відбивають назву акціонерної компанії й умовна позначка її акцій. Наступне значення — це сума виплачуваних дивідендів на одну акцію. Цифра 4,84 означає, що компанія в останньому кварталі виплатила акціонерам дивіденди в розмірі 4,84 дол. на одну акцію (у перерахуванні на рік). Фактичні квартальні дивіденди склали 1,21 дол.Далі зазначена дивідендна доходність (dividendyield). Вона розраховується в такий спосіб — дивіденди в річному численні, виплачувані на звичайну акцію, діляться на поточну ринкову ціну цієї акції і виражаються у відсотках. Далі випливає коефіцієнт Р/Е (price/earnings multiple) — відношення поточної ринкової ціни акції до чистого прибутку, отриманоого за останні чотири квартали (у розрахунку на одну акцію).

Наступна графа (Vol) показує денний обсяг продажів акцій на біржі. Акції звичайно продаються стандартними лотами (round lots) по сто штук. Інвестори, що продають і купують невеликі кількості акцій, використовують нестандартні лоти (odd lots), і їм звичайно доводиться платити своїм біржовим брокерам більш високі комісійні. В інших чотирьох графах зазначені найвища і найнижча ціни за результатами поточного дня, ціна закриття і різниця між цінами закриття поточного і попереднього днів.

При визначенні вартості акцій метод дисконтування грошових потоків (метод ДГП) припускає дисконтування очікуваних грошових потоків, що представляють собою дивіденди, виплачувані акціонерам, чи чисті грошові надходження від діяльності корпорації. Модель дисконтування дивідендів, чи МДД (discounted dividend model, DDM), ґрунтується на тому, що вартість акції розраховується як приведена (дисконтована) вартість очікуваних дивідендів. Застосування МДД починається з розгляду очікуваного інвестором розміру доходу від вкладення в звичайні акції, що складається з виплачуваних грошових дивідендів і курсової різниці.

Розглянемо, наприклад, річний період часу для інвестицій в акції і припустимо, що по акціях компанії ABC очікуваний розмір дивідендів на одну акцію складає 5 дол. (Z)i). а очікувана бездивідендна (ex-dividend - без права отримання оголошених дивідендів) ціна на кінець року — 110 дол..

Ринкова дисконтна ставка (market capitalization rate), чи дисконтна ставка з поправкою на ризик (risk-adjusted discount rate) — це очікувана інвестором ставка прибутковості, необхідна для того, щоб він інвестував свої кошти в придбання даних акцій. Ми приймемо її як уже задане значення *. Припустимо, що в поточному році к складає 15% у рік.

Очікувана інвестором ставка прибутковості Е(г) дорівнює сумі очікуваних дивідендів на одну акцію D, і очікуваного приросту цін акції (Р, - Р„), поділеної на поточну ринкову ціну (Р,) акції. Підставивши зазначене значення очікуваної ставки прибутковості, ми одержимо:Дане рівняння відображає найбільш важливу особливість МДД: очікувана інвестором ставка прибутковості протягом будь-якого періоду часу дорівнює ринковій дисконтній ставці (k). З цього рівняння можна вивести формулу для визначення поточної ціниакції виходячи з її прогнозу на кінець року:Інакше кажучи, поточна ціна акції дорівнює сумі приведених вартостей дивідендів, очікуваних на кінець року й очікуваної бездивідендної ціни, дисконтованих по необхідній ставці прибутковості (тобто по ринковій ставці).

Ми бачимо, що розглянута модель ціноутворення цілком залежить від передбачуваної на кінець року ціни акції (Р3). Але яким чином інвестори можуть прогнозувати цю ціну? Використовуючи той же самий логічний ланцюжок, визначимо очікувану ціну акції на початок другого року:Методом підстановки виразимо Р„ через D,J\. і Р2:Повторюючи цей ланцюжок підстановок, ми прийдемо до загальної формули, використовуваноїв моделі дисконтування дивідендів:Іншими словами, ціна акції — це приведена вартість всіх очікуваних у майбутньому дивідендів на цю акцію, дисконтованих по ринковій дисконтній ставці.

Ріст фінансової стійкості і рентабельності підприємства залежить від багатьох факторів. Однак найбільше темпи росту показників діяльності та стану підприємства залежать від темпів росту власного капіталу, який в свою чергу залежить від: рентабельності продажу; оборотності капіталу;

фінансової активності по залученню коштів; норми розподілу прибутку на інвестиційні потреби. Нехай у — коефіцієнт росту власного капіталу

Якщо виходити з критерію максимізації сукупного доходу акціонерів (R), то ефективність розподілу чистого прибутку можна оцінити за формулою

R = P + PV

Р - прибуток на виплату дивідендів;

PV - сумарна приведена вартість акцій фірми.

Визначимо її за формулою М. Гордона:

PV = P(1+g) / (r-g)

де г - прийнятна норма доходності капіталу (%); g - річний приріст прибутку (%)