Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)

ПЕРЕДМОВА

Сучасні економічні відносини України з зовнішнім світом знаходяться у стані переходу від старої системи організації зовнішньоекономічних зв'язків, орієнтованої, переважно, на експорт сировини, до нової, пов'язаної з пошуком шляхів ефективного інтегрування у світову спільноту, зі встановленням сталих торговельних зв'язків з іншими країнами, з підвищенням ролі міжурядових організацій у досягненні колективної безпеки і, звичайно, з забезпеченням надійного захисту своїх національних інтересів в умовах швидко змінюваного зовнішнього середовища.

Участь у міжнародному розподілі праці завжди сприяє вирішенню національних економічних проблем унаслідок удосконалення внутрішньогосподарських пропозицій, використання переваг розміщення та розвитку продуктивних сил, підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг підприємствами, що виходять із пропозицією на зовнішні ринки. Україна має великий природний, людський та науково-технічний потенціал, що приваблює до неї іноземних інвесторів та потенційних партнерів. Проте відсутність досвіду застосування всіх сучасних засобів регулювання зовнішньоекономічних відносин ще не дозволяє Україні стати рівноправною учасницею світового співтовариства. Тому останнім часом значно підвищився інтерес до теоретичного обгрунтування проблем розвитку міжнародної економічної діяльності України, зокрема до обґрунтування теоретичних засад ефективного здійснення зовнішньоекономічних відносин в умовах ринкових трансформацій, розробки дієвого механізму здійснення торговельно-економічної політики на різних ієрархічних рівнях, а також до опрацювання конкретних принципів і правил ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб'єктами господарювання.

Якщо раніше зовнішньоекономічні зв'язки здійснювались лише спеціалізованими зовріішньоекономічними організаціями, то тепер кожне підприємство в Україні одержало право самостійно виходити на зовнішній ринок. У цих умовах першочерговим завданням стає опанування вітчизняними підприємцями теоретичних аспектів та практичного світового досвіду встановлення економічних зв'язків із зарубіжними партнерами, проникнення з пропозиціями на ринки інших країн, здійснення фінансових та товарних операцій, які дотримують національних інтересів у міжнародній експортно-імпортній та інвестиційній діяльності. Разом із цим слід вирішувати проблеми обмеженості (а в деяких випадках і відсутності) необхідної інформації про можливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності, особливості її організації та механізми здійснення в інших країнах, чітко знати нормативно-правові основи її регулювання в Україні.

Підручник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» спрямований на поповнення тієї ніші, яка утворилась у навчальній літературі з цього напрямку. В ньому проаналізовано загальнотеоретичні підходи до становлення і розвитку ефективної зовнішньоекономічної діяльності у світовому співтоваристві, висвітлено особливості започаткування її в Україні та обгрунтовано перший практичний досвід функціонування підприємств на зовнішньому ринку, а також розглянуто характерні риси зовнішньоекономічної діяльності та наведено основні нормативно-правові акти щодо її організації, регулювання й управління нею в Україні.

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Зміст його відтворює специфіку сучасного економічного розвитку нашої держави та інших зарубіжних країн, з якими вона вступає у відносини. Але для того, щоб глибше усвідомити призначення підручника, слід зосередити увагу читачів на визначенні об'єкта, предмета, мети та завдань навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Об'єктом навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» є дослідження економічних відносин між суб'єктами господарювання різних країн, що виникають у процесі їх функціонування на зовнішньому ринку, зокрема у процесі формування та розподілу доходів від здійснення експортно-імпортних операцій.

Предметом курсу «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» є обгрунтування механізму організації, регулювання, планування та ефективного управління процесами ринкової трансформації зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні.

Метою дисципліни є обґрунтування, систематизація та узагальнення окремих закономірностей, умов, принципів, процесів і специфічних особливостей здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України на зовнішніх ринках і надання відповідних знань зацікавленим особам.

Основними завданнями курсу виступають:

• розгляд сучасних особливостей зовнішньоекономічної діяльності, а також факторів, що обумовлюють входження України в світовий економічний простір;

• теоретичне узагальнення інформації про форми, види, засади, методи здійснення зовнішньоекономічних зв'язків вітчизняними підприємствами;

• підготовка майбутніх спеціалістів до здійснення практичної діяльності в зовнішньоекономічній сфері у нових умовах господарювання.

Згідно з вищезазначеними аспектами навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» у підручнику особливу увагу приділено висвітленню ключових понять зовнішньоекономічної діяльності: розгляду методів організації, регулювання, аналізу, планування та ефективного управління зовнішньоекономічними процесами, здійснюваними на підприємствах; з'ясуванню особливостей техніки проведення та фінансової підтримки зовнішньоекономічних операцій, а також правильному оформленню останніх з Дотриманням вимог чинного законодавства та застосовного права у формі зовнішньоекономічного договору.

У першому роздиіі підручника «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» висвітлено особливості та передумови входження України в систему світо-господарських відносин, а також підсумовано десятирічний досвід здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємствами на різних економічних етапах розвитку нашої держави.

Другий розділ визначає характерні риси багатономенклатурпих зовнішньоекономічних операцій, групує та систематизує їх за відповідними ознаками, а також обґрунтовує практичні аспекти їх здійснення вітчизняними підприємствами. У розділі розглядаються зовнішньоторговельні, виробничі, фінансові та інвестиційні операції, пов'язані з зовнішньоекономічною сферою діяльності підприємств.

У третьому розділі охарактеризовано ефективні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в ієрархічному ринковому середовищі, зокрема визначено пріоритети їх застосування в практичній діяльності вітчизняних підприємств. Окрім цього, запропоновано динамічну модель оцінки ефективності з метою удосконалення зовнішньоекономічних зв'язків вітчизняних підприємств та формування на її основі зовнішньоекономічної політики.

Четвертий розділ узагальнює аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств, керуючись принципами міжнародного менеджменту, які враховують культурні особливості геоекопомічного простору.

У п'ятому розділі підручника викладено оригінальний підхід до становлення маркетингового механізму організації, регулювання та управління зовнішньоекономічними процесами, що відбуваються на підприємствах, у тому числі й вітчизняних; вказано на необхідність розвитку та інтенсифікації використання маркетингового інструментарію з метою підвищення конкурентоспроможності та створення позитивного іміджу вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку.

Шостий розділ відтворює фінансові аспекти здійснення зовнішньоекономічних відносин у світовій практиці та в практиці вітчизняного господарювання; визначає перспективи застосування і розвитку в Україні ефективних напрямків міжнародних розрахунків у формі акредитивів, інкасо, вексельних та чекових розрахунків; формулює необхідність розширення сфери кредитування зовнішньої торгівлі за допомогою факторингових та форфейтингових операцій; визначає ефективні напрямки інвестування зовнішньоекономічної сфери діяльності.

У сьомому розділі подано нормативно-правові основи здійснення зовнішньоекономічних операцій підприємств та особливості їх юридичного оформлення у вигляді зовнішньоекономічного договору (контракту); детально охарактеризовано складові розділи змісту зовнішньоекономічного договору (контракту); наведено типові приклади.

Останній восьмий розділ підручника підсумовує теоретичний матеріал попередніх розділів, обґрунтовує напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на всіх ієрархічних рівнях ринкового простору; визначає пріоритети у становленні та розвитку конкретних зовнішньоекономічних операцій; вказує на перспективи, пов'язані з розвитком експортоорієнтованої політики вітчизняних підприємств, регіонів і держави в цілому.

У підручнику читачу запропоновано ознайомитися з деякими історичними та статистичними викладками з відповідної тематики, що стосується тієї чи іншої галузі зовнішньоекономічної сфери діяльності, які в тексті мають підзаголовок «Це цікаво знати», для полегшення сприйняття досить складного матеріалу, усвідомлення його сутності та зосередження уваги на найбільш істотних моментах. Використовувана в зовнішньоекономічній сфері діяльності специфічна термінологія розтлумачується (а в деяких випадках - перекладається здебільшого з англійської мови) у відповідних виносках з тексту, що концентрує увагу читача і позбавляє від можливих непорозумінь. Для полегшення пошуку необхідного терміна в кінці підручника наведено алфавітний покажчик.

З метою економії часу та матеріальних витрат на пошук необхідного нормативно-правового акту чи отримання консультації з приводу роз'яснення будь-якого аспекту зовнішньоекономічної діяльності в підручнику передбачені додатки, в яких наведено необхідний матеріал у повному обсязі з найдрібпішими подробицями та достатньо розгорнутий перелік рекомендованої літератури, в якій можна відшукати відповідь на будь-яке теоретичне чи практичне запитання, що виникає з приводу здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Запропонований у підручнику системний підхід до сприйняття основ зовнішньоекономічної діяльності створює всі необхідні умови для опанування відповідних знань. Для закріплення, систематизації та перевірки знань у кінці кожного розділу запропоновані питання для самоконтролю у вигляді цільових запитань чи тестових завдань, складених за класичною схемою (тобто серед варіантів відповідей на поставлене запитання правильною є тільки одна).

Ми сподіваємося, що підручник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» допоможе читачеві правильно зорієнтуватися у застосуванні конкретних економічних і правових заходів здійснення зовнішньоекономічних зв'язків, адже він розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачів, аспірантів, працівників адміністративних установ, підприємців, інших зацікавлених осіб, які спеціалізуються чи виявляють інтерес до зовнішньоекономічної діяльності.← prev content next →