Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю

1.4. Характеристика об'єктів промислової власності

Як було показано (Рис. 1.2), до промислової власності в Україні віднесено десять об'єктів. У цьому розділі ми розглянемо лише ті ОПВ, які найбільш поширені і мають велике комерційне значення для підприємницької діяльності: винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг.

Щодо інших ОПВ, то тут слід -зазначити таке. На топографії інтегральних мікросхем і на географічні зазначення для оформлення прав в Україні поки що подано обмаль заявок, на сорти рослин видано незначну кількість патентів. Крім того, на географічні зазначення не розроблено механізмів реалізації закону. На фірмові найменування і породи тварин відсутнє спеціальне законодавство. Щодо раціоналізаторських пропозицій, то цей вид ОПВ розглянуто в окремому розділі.

Виваходи і корисні моделі

Винаходи і корисні моделі, як правило, народжуються в процесі дослідження і розробок, спрямованих на створення нових видів продукції або технологій. Однак їхньому створенню має передувати усвідомлення необхідності цієї розробки, або, інакше кажучи, має бути виявленою потреба.

Це не обов'язково нова потреба, тобто потреба в нових виробі чи продукті, яких ще не було на ринку. Це може бути потреба у вдосконалених виробі або продукті, які мають більш високі утилітарні властивості, в поліпшенні яких зацікавлений споживач.

Перш ніж ужити заходів з правової охорони розробки, треба спробувати оцінити її науково-технічну і комерційну значущість. Для цього зазвичай необхідно зібрати інформацію про запатентовані у провідних промислово розвинених країнах світу винаходи, спрямовані на задоволення такої самої потреби, а також про розроблені раніше зразки продукції аналогічного призначення. Потім бажано на підставі зібраної інформації за допомоги одного з методів оцінки значущості винаходу оцінити розробку з позиції отримання зиску від її комерційної реалізації. Зазвичай, така робота потребує часу, зусиль і певних матеріальних видатків. Не зважаючи на те, що витрати часу, сил і грошей на патентування і подальше підтримання чинності патенту значні, не варто "економити" кошти на такі дослідження, потрібно патентувати винахід, який забезпечить отримання прибутку від реалізації продукції на його основі.

Щоб мати право на патентну охорону, винахід має відповідати кільком умовам (критеріям): повинен бути промислово Новизна — це така придатним (корисним); має бути новим (містити новизну); повинен демонструвати достатній винахідницький рівень. Розкриття винаходу в патентній заявці має відповідати певним правилам.

Корисна модель відповідає умовам па-тентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Аби бути патентоздатним, винахід і корисна модель повинні бути такими, щоб їх можна було застосовувати на практиці. Винахід і корисна модель не можуть бути суто теоретичними. Якщо винахід і корисну модель задумано як продукт або частину продукту, то мусить існувати можливість одержання продукту. Якщо ж винахід і корисну модель задумано як спосіб (процес) або їхню частину, то такий спосіб (процес) має бути здійсненим (застосованим) на практиці.

Отже, об'єктами винаходу може бути — (Рис. 1.7).

Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (в редакції нового Цивільного Кодексу України). Не підпадають під правову охорону — (Рис. 1.8).

Пристрій — найбільш поширений об'єкт винаходу. До пристроїв як об'єктіввинаходів належать машини, механізми, прилади тощо.

Ознаки, які можуть характеризувати пристрій як об'єкт винаходу, показано на Рис 1.9.

До речовин як об'єктів винаходу належать (Рис. 1.10).

До штамів мікроорганізмів, культивованих клітин рослин і тварин належать — (Рис. 1.11).

Штами мікроорганізмів можуть використовуватися безпосередньо як мікробна маса або як виробничі штами, що продукують корисні речовини. Крім того, штами служать як висхідні для селекції виробничих штамів.

До способів як об'єктів винаходів (корисних моделей) належать процеси виконання дій над матеріальним об'єктом (об'єктами) за допомоги матеріальних об'єктів.

Спосіб як об'єкт винаходу (корисної моделі) характеризується лише діями з матеріальними об'єктами (сировиною, заготовкою тощо), які виконуються в певному часовому порядку. На відміну від статичної характеристики пристрою (що і як зроблено), характеристиці способу притаманна динаміч-ність (що і як роблять). При цьому має бути чітко визначено матеріальний об'єкт, з яким виконуються дії.

Такими об'єктами можуть бути — (Рис. 1.12).

Способу, як і пристрою, властиві лише його ознаки. Характеризуючи спосіб, не можна використовувати ознаки інших видів об'єктів винаходів. Ознаки, які використовуються для характеристики способу як об'єкта винаходу (корисної моделі), проілюстровано на Рис. 1.13.

Застосування раніше відомого продукту чи способу аа новий призначенням

Винахід (корисна модель) "на застосування" — різновид винаходу (корисної моделі), який відрізняється від інших походженням, пов'язаним з певним характером винахідницької діяльності. (В новому Цивільному Кодексі України цей вид ОПВ вилучено, але ми вважаємо, що незабаром він з'явиться знову)

Рис. 1.9. Об'єкт винаходу (корисної моделі) — пристрій

Якщо більшість винаходів (корисних моделей) скеровано на створення нового засобу задоволення суспільної потреби у вигляді пристрою, способу, речовини, штаму, то винаходи (корисні моделі) "на застосування" забезпечують створення нового засобу за рахунок виявлення нових можливостей (невідомої властивості) відомого об'єкта в новій функції або в нових, нетрадиційних умовах, де він використовується за новим при-значенням. При цьому мається на увазі, що нова властивість об'єкта виявляється лише за певних умов застосування.

Винаходи (корисні моделі) "на застосування", як правило, характерні для речовин, оскільки речовини найменше пов'язані з призначенням.

Пристрій або спосіб (процес) є результатом цілеспрямованої діяльності людини, тобто створюється для виконання певних функцій, має певне призначення. Тому використання таких об'єктів в іншій якості без внесення до них істотних змін, зазвичай, неможливе. Відомий пристрій можна використати за новим призначенням, наприклад, змінивши умови його роботи, або за рахунок виявлення нової властивості матеріалу, з якого пристрій виготовлено.

Розрізняють такі винаходи (корисні моделі) "на застосування" — (Рисі.14).Винаходи (корисні моделі) "на перенесення" характеризуються використанням відомих засобів з певними властивостями за інших умов, в іншій галузі техніки.

"Функціональні" винаходи (корисні моделі) пов'язано із заново відкритими, практично цінними властивостями об'єкта, які реалізуються у вигляді нової для нього функції.

"Селективний" винахід (корисна модель) — це винахід (корисна модель), в якому можливість використання якоїсь речовини або групи речовин відомого класу сполук засновано на виявлених винахідником цінних властивостях цієї речовини.

Права на винахід і корисну модель засвідчуються патентом.

Промисловий зразок

За часів промислової революції розвиток мистецтва дизайну зумовив дедалі більшу зацікавленість споживача в тому, щоб вироби, які він придбає, були не тільки корисними, а й привабливими в естетичному плані. Це змушує виробників вкладати в дизайн все більше коштів і, крім того, спричиняє необхідність захисту результатів творчої праці дизайнерів через придбання прав на промислові зразки.

Промисловий зразок являє собою рішення естетичної та декоративної сторони виробу і є результатом творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Декоративна сторона може бути вираженою у формі, структурі, кольорі виробу, вона повинна впливати на зорове сприйняття. Обов'язковою умовою є відтворення виробу промисловими засобами.

Орнаментальний аспект такого виробу може складатися з тримірних елементів (форма виробу) або двомірних елементів (контур, малюнок, колір), але він не повинен диктуватися тільки призначенням виробу.

Для того, аби промисловий зразок підпадав під охорону, він має бути новим і здатним до промислового застосування. Як промисловий зразок охороняються лише зовнішні, видимі в готовому виробі форми. Внутрішні пристрої і конструкції не підлягають охороні як промисловий зразок. Під промисловим зразком мається на увазі як сам виріб, так і будь-яка його частина, якщо вона виготовляється і продається окремо.

Промислові зразки здебільшого захищаються від неправомірного копіювання або імітації. Для цього вони повинні бути зареєстрованими в патентному відомстві. Охорона промислового зразка означає, що зразок не може бути скопійовано або зімітовано без дозволу власника прав, а копії чи імітації, виготовлені без такого дозволу, не можуть ні продаватися, ні імпортуватися. Права на промисловий зразок також засвідчуються патентом.

Об'єктом промислового зразка може бути — (Рис. 1.15).Не можуть одержати правову охорону як промислові зразки об'єкти — (Рис. 1.16).

Оскільки промисловий зразок призначено задовольняти естетичні потреби, він наближається до творів образотворчого мистецтва, правова охорона яких здійснюється згідно з нормами авторського права. Різниця полягає в тому, що для оцінки художньої цінності промислового зразка беруть до уваги його естетичне сприйняття, яке мало технічне застосування, а не його художню цінність як твору мистецтва.

Художнє рішення зовнішнього вигляду промислового виробу здійснюється у процесі створення виробів різних конструкцій. Тому в тому разі, якщо технічне конструювання може змінити зовнішній вигляд виробу, постає питання про розмежування промислових зразків і винаходів (корисних моделей).

Промисловий зразок не повинен описувати і визначати природу, функцію і спосіб будь-чого (це прерогатива винаходів, корисних моделей).

Якщо під час створення пристрою розв'язується чисто технічне завдання — це винахід або корисна модель, які характеризуються технічними функціями. Якщо розв'язується есте-тичне завдання — це промисловий зразок, оскільки він слугує прикрасою.

Якщо зразок не може бути відтворено промисловим способом, то такий виріб радше є твором мистецтва і охороняється відповідно до закону про авторське право.

Ознаки промислового зразка, які впливають на формування того чи іншого візуального образу, можуть бути такими, що безпосередньо сприймаються зором (форма об'єкта і його елементів, співвідношення їхніх розмірів, взаємне розташування, міра освітленості, колір тощо) і опосередковано впливають на зовнішній вигляд виробу (матеріал, фактура, способи організації форми, властивості композиційної побудови, образне рішення тощо).

Отже, зовнішня обробка виробів набуває певної економічної цінності.

Знаки для товарів і послуг (товариші знак, торговельна парка)

Товарний знак, який попервах з'явився ще за середньовіччя як певний символ, засіб позначення конкретного виробника, що пропонує свій товар на ринку, за сучасних умов постав засобом спілкування між підприємцем, котрий виробляє товар або пропонує послуги, і споживачем, допомагаючи останньому розрізняти товари чи послуги різних підприємств (підприємців).

Тут і виникає необхідність захисту свого товару або послуги від підробки, для чого необхідно розробити знак і одержати його правову охорону для припинення можливої недобросовісної конкуренції.

Правова охорона знака для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом.

Знак для товарів і послуг не тільки дає власнику виключне право користування, а й покладає обов'язок гарантувати споживачеві певний рівень якості товару чи послуги.

Виконуючи свої основні функції, а саме:

• ідентифікувати товар і виробника;

• рекламувати товар або послугу;

• сприяти запам'ятовуванню товару або послуги, допомагаючи споживачеві відрізняти їх від аналогічних;

• стимулювати високу якість товару або послуги і, таким чином, бажання покупця вибрати саме цей товар, знак для товарів і послуг є ефективним помічником в реалізації товару або наданні послуги і викликає природне прагнення його власника мати правовий захист держави, на території якої він використовується.Не можуть одержати правову охорону як знаки для товарів і послуг об'єкти — (Рис. 1.18).

Знак для товарів і послуг відрізняється від інших ОПВ тим, що він не може існувати сам по собі. Знак для товарів і послуг існує тільки спільно з певними видами товарів або послуг, тобто обсяг прав, що надається власникові свідоцтва, визначається власне знаком та переліком товарів і послуг, щодо яких передбачається його використання. Отже, наступне, з чим необхідно визначитися, — щодо яких товарів і послуг передбачається реєстрація і подальше використання знака, тобто скласти перелік товарів і послуг.

Такий перелік необхідно складати з урахуванням Міжнародної класифікації товарів і послуг.

У деяких випадках один і той самий об'єкт може охоронятися і як промисловий зразок, і як знак для товарів і послуг, (наприклад, зовнішній вигляд пляшки "Кока-Кола").

При цьому розподіл двох об'єктів провадиться не за характером самого виробу, а за функціями, які ним виконуються:

• основна функція знака для товарів і послуг полягає в позначенні виробника або продавця;

• промисловий зразок призначено приваблювати покупця своїм зовнішнім виглядом.У багатьох випадках зовнішнє оформлення стає вирішальним фактором збуту.

У цьому розділі автор не ставив за мету розглянути процедуру отримання прав на той чи інший ОПВ, а лише прагнув показати характерні особливості найбільш поширених у підприємницькій діяльності ОПВ.

Для того, щоб отримати права на ОПВ, необхідно за певними правилами оформити відповідну заявку і в установленому порядку подати її на розгляд до Українського інституту промислової власності (Укрпатент). Правила оформлення заявок на ОПВ, порядок їхнього розгляду та видачі охоронних документів регламентовано спеціальними законами України і відповідними нормативно-правовими актами. Щодо винаходів і корисних моделей дивись