Аналіз банківської діяльності (2003)

6.1.3. Аналіз дохідності та прибутковості операцій з цінними паперами

Завершується аналіз операцій з цінними паперами розрахунком показників ефективності. Для характеристики ефективності та доцільності операцій з цінними паперами використовуються показники:

дохідності;

рентабельності;

прибутковості;

зіставлення питомої ваги прибутку від операцій з цінними паперами в загальній сумі прибутку з питомою вагою цих операцій у загальній сумі активу.

Прибуток від операцій з цінними паперами створюється за рахунок комісійних винагород за надання комерційним банкам послуг щодо зберігання, розповсюдження, перепродажу цінних паперів, а також за рахунок курсових різниць. Джерелом створення прибутку від прямих фінансових інвестицій є дивіденди. Тобто аналіз доходів та витрат банку за операціями з цінними паперами проводиться в трьох напрямках:

за операціями з цінними паперами на інвестиції;

за операціями з цінними паперами на продаж;

за іншими операціями з цінними паперами.

Аналіз структури доходів та витрат за операціями з цінними паперами доцільно проводити за такими показниками:

1. Доходи за операціями з цінними паперами, всього, у тому числі:

1.1. Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж.

1.2. Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції.

1.3. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

1.4. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції.

1.5. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків.

1.6. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів.

1.7. Результат від торгівлі цінними паперами на продаж.

1.8. Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями.

1.9. Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії.

1.10. Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на продаж та інвестиції.

2. Витрати за операціями з цінними паперами, всього, у тому числі:

2.1. Комісійні витрати за операціями з цінними паперами.

2.2. Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії.

2.3. Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж та інвестиції.

3. Прибуток від операцій з цінними паперами, всього, у тому числі:

3.1. Від операцій з цінними паперами на продаж.

3.2. Від операцій з цінними паперами на інвестиції.

3.3. Від інших операцій з цінними паперами.

4. Доходи банку, всього.

5. Питома вага доходів від операцій з цінними паперами в загальному обсязі доходів.

6. Витрати банку, всього.

7. Питома вага витрат банку за операціями з цінними паперами в загальних витратах банку.

8. Прибуток банку, всього.

9. Питома вага прибутку від операцій з цінними паперами в загальній сумі прибутку банку.

Після загального аналізу структури доходів та витрат банку за операціями з цінними паперами переходять до факторного аналізу доходів та витрат банку за операціями з цінними паперами.

Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами проводиться за допомогою різних факторних моделей з використанням методів елімінування, причому окремо аналізуються доходи і витрати за інвестиційними цінними паперами та доходи і витрати від операцій з цінними паперами на продаж. Аналіз проводиться на основі журналу особового обліку за підсумком купівлі акцій. При цьому може бути використана така факторна модель:Аналіз завершується розрахунком показників дохідності від операцій з цінними паперами: