Антикризове управління підприємством (2005)

5.1. Життєві цикли організацій і їх зміст

Відомо, що організація, звичайно розглядається як відкрита соціально-економічна система, що реалізує себе у виробництві товарів, послуг, інформації, ідей і нових знань. Організація як будь-яка матеріальна система проходить всі етапи життєвого циклу (рис. 2.1) чи частину з них.Життєвий цикл організації як системи містить у собі, як правило, вісім взаємозалежних ключових етапів:

поріг нечутливості (виникнення організації) — (Е,),

становлення (впровадження) — (Е2),

розвиток (ріст) — (Е3),

зрілість {Е4)

насичення (Е5),

спад (Е6),

крах (банкрутство) (Е7),

ліквідація чи утилізація (Е8).

Як видно з поданого рисунка (див. рис. 2.1), всі етапи (за винятком п'ятого) у часі умовно показані однаковими. Насправді все інакше. Життєвий шлях кожного підприємства унікальний і не схожий на інші. Більше того, для багатьох підприємств він може виявитися значно коротшим. Деякі фірми вмирають навіть не народившись, тобто на стадії ідеї чи ж до одержання останнього документа про початок його офіційного створення.

На п'ятому етапі показаний розрив у лінії насичення, тому що він може бути досить тривалим. Усе залежить від конкретного підприємства. Якщо підприємство успішно розвивається, цей період може обчислюватися роками, десятиліттями і навіть сторіччями. Це пов'язане, в першу чергу, з розумною інноваційно-інвестиційною політикою, продуманим і результативним маркетингом, високою внутрішньою культурою, соціально-психологічним кліматом у колективі і своєчасних організаційно-структурних перетвореннях. Доведено, що без розумних щорічних інноваційних інвестицій підприємство швидко відстає від конкурентів і його життєвий цикл різко скорочується. Але це вже прерогатива окремого питання, що більш докладно буде розглянуте в інноваційному менеджменті.

Вісім етапів включають як прогресивний, так і регресивний розвиток. Тангенс кута нахилу кривої на етапах впровадження, росту, зрілості, спаду і краху визначає приналежність розвитку до еволюційної чи революційної форми, спаду чи підйому. Значення кута в діапазоні 50-60° свідчить про революційну форму розвитку, діапазон 10-30° — еволюційну форму розвитку, проміжний діапазон 30-50° — це період поступового переходу до перерахованих форм, діапазон 0-10° — це стабілізація чи зміна запасів. Позитивне значення тангенса свідчить про підйом, а негативне — про спад.

Розвиток — це необоротна, спрямована, закономірна зміна матерії і свідомості. Розрізняють дві форми розвитку:

еволюційну, пов'язану з поступовими кількісними і якісними змінами (зміна свідомості поєднується зі змінами матерії);

революційну, що характеризується неусвідомленим стрибкоподібним переходом від одного стану матерії до іншого, або стрибкоподібною зміною свідомості без відповідної зміни базису.

Виділяють прогресивний і регресивний розвиток. Прогресивний розвиток — це перехід від нижчого до вищого, від менш до більш зробленого. Регресивний — це деградація, зниження рівня знань і відносин, перехід до таких, що вижили себе раніше, чи вже пройдених форм і структур.

Прогрес і регрес тісно пов'язані між собою і складають діалектичну єдність. Без регресу немає прогресу, а без прогресу немає регресу.

Розвиток організацій зумовлений наступними факторами:

змінами зовнішнього середовища (економіка, політика, етика, культура й ін.),

змінами внутрішнього середовища (переміщення працівників, перехід на нові технології й ін.);

потребами й інтересами людини і суспільства (потреба в самовираженні і самопрояві людини, потреба в додатковому продукті суспільства й ін.);

старінням і зносом матеріальних елементів (устаткування, людини, технології);

змінами екології (забруднення чи очищення середовища, скорочення чи збільшення флори і фауни);

технічним прогресом;

глобальним станом світової цивілізації.

Етапи життєвого циклу організації, подані на рис. 2.1 можна об'єднати у дві групи: статичну і динамічну.

Статична група містить у собі дві групи: поріг нечутливості (Е,) і ліквідації чи утилізації (Е8).

Фірму, що знаходиться в статичній групі називають статичною організацією. У такій організації внутрішні і зовнішні відносини розглядаються у відриві від їхнього розвитку. Це досить насичений період з підготовки документів, реєстрації і створення організації (рис. 2.2), а також етап, пов'язаний з реорганізацією і ліквідацією фірми, що існувала.Створення успішно функціонуючого малого підприємства (МП) вимагає системного пророблення безлічі взаємозалежних питань. Загальний порядок створення нового підприємства включає звичайно три основні стадії: підготовчу, установчу й організаційну.

Динамічна група включає впровадження (розвиток), ріст, зрілість, насичення, крах. Цей період пов'язаний з активною діяльністю підприємства і з запуском продукції і її реалізацією на ринку, а також з усіма видами діяльності, пов'язаної з ними (рис. 2.3).Фахівці консалтингових фірм бажають працювати зі статичними організаціями, а керівникам приходиться працювати з динамічними організаціями.