Основи економічної теорії (2001)

16.1. Загальна модель (або модель сукупного попиту і сукупної пропозиції)

Головне завдання макроекономіки, як уже зазначалося, полягає у з'ясуванні, як функціонує економічна система загалом. Макроекономічний аналіз, власне, і передбачає вивчення тих явищ і процесів, які в сукупності відбивають взаємозв'язки і взаємозалежності, що виникають на загальному ринку і впливають на всі сфери національного виробництва. Розгляд загальних взаємозв'язків і взаємозалежностей у системі національної економіки як цілого потребує наявності відповідних агрегованих економічних категорій: «загальний національний ринок», «сукупний попит», «сукупна пропозиція», «загальний рівень цін», «реальний обсяг національного виробництва» тощо. Для цього слід, по-перше, агрегувати, або об'єднати, всі окремі ринки країни в єдиний загальний національний ринок, тобто агрегувати тисячі окремих цін в єдину сукупну ціну, або загальний рівень цін; по-друге, зібрати рівноважні кількості окремих товарів і послуг в єдине ціле — реальний обсяг національного виробництва.

Загальна модель за допомогою агрегованих економічних категорій не тільки і не стільки дає змогу знайти відповідь на низку питань {Що зумовлює зниження і зростання загальних цін? Чому в одні періоди рівень цін різко зростає, а в інші залишається відносно стабільним? Від яких чинників залежить реальний обсяг національного виробництва?), скільки виявити причини, що зумовили коливання національної економіки. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції (модель макроекономічних коливань) ґрунтується на двох змінних: обсяг вироблених товарів і послуг, вимірюваний реальним обсягом ВВП, загальний рівень цін, що визначається індексом цін (Щ) або ВВП —дефлятором. Загальний обсяг національного виробництва є реальною змінною, а загальний рівень цін — номінальною. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції допомагає розв'язувати якщо не всі, то більшу частину проблем національної економіки. Розрізняють кілька видів і форм зазначеної моделі — нормативну, аналогову тощо. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції у вигляді аналогової моделі — це графік сукупного попиту і сукупної пропозиції в системі координат (рис. 20).Аналогову модель сукупного попиту і сукупної пропозиції економісти здебільшого використовують для аналізу короткотермінових коливань в економіці. На вертикальній осі координат (осі ординат) відкладають значення загального рівня цін РЦ в економіці, а на горизонтальній осі (осі абсцис) — загальний обсяг створених товарів і послуг у національному виробництві ВВП*.

Отже, розглянемо насамперед сукупний попит і сукупну пропозицію як головні компоненти загальної моделі.