Макроекономіка (2005)

4.3. Політика іноземного інвестування.

Серед широкого кола питань, які розглядаються зовнішньоекономічною політикою, на сьогодні однією з найактуальніших є політика іноземного інвестування.

До останнього часу розвинуті країни експортували, а країни, що розвиваються, імпортували капітал. У 80—90 pp. корінним чином змінились напрямки і структура інвестиційних процесів. Інвестиції інших розвинутих та нових індустріальних держав відіграють суттєву роль в економіках таких країн як США, Німеччина, Японія, Франція та ін. Для більшості країн з перехідною економікою іноземні інвестиції стають ключовим фактором їх ефективного розвитку.

Міжнародний інвестиційний ринок — це сукупність економічних відносин, які виникають між суб'єктами різних країн щодо залучення та вкладення міжнародних інвестицій, у результаті яких формуються попит і пропозиція на інвестиції, ціна на інвестиції, конкуренція в інвестиційному середовищі. Міжнародний інвестиційний ринок є регулятором сукупності суспільно-економічних відносин, що виникають між продавцем і покупцем інвестиційних ресурсів, які знаходяться у різних країнах.

Функціонування міжнародного інвестиційного ринку неможливе без відповідної інфраструктури: кредитних інститутів (банків), інвестиційних фондів і компаній, фондових бірж, страхових та консалтингових фірм тощо.

Міжнародна інвестиційна діяльність є сукупністю практичних дій суб'єктів господарювання щодо вкладення міжнародних інвестицій. Вона перерозподіляє у просторі й часі ресурси між окремими суб'єктами та об'єктами різних країн.

Вивезення капіталів зумовлюється дією низки чинників:

– надлишком капіталів у країні (що може спричинити, зокрема, падіння норми прибутку);

– потребою у нових ринках збуту (у тому числі товарів, у яких закінчився «життєвий цикл»);

– формуванням певного рівня конкурентоспроможності економіки;

– міжнародним поділом праці;

– транснаціоналізацією світової економіки;

– пошуком стабільних умов застосування капіталів;

– політичними мотивами;

– особистими мотивами тощо.

Необхідність залучення іноземних інвестицій виникає за:

– обмеженості внутрішніх інвестиційних ресурсів;

– в низької інвестиційної активності власних інвесторів;

– необхідності залучення разом з інвестиціями нової техніки і технології;

– бажання створити конкурентоспроможну економіку, освоїти світові ринки, необхідності посилення «відкритості» економіки;

– потреби в модернізації соціальної структури суспільства;

– наявності політичних мотивів тощо.

Упродовж останніх 25 років ринки капіталу стають глобальними і відображають фінансову сторону обміну товарами та послугами. Лише за 10 років, з 1986 до 1996, загальна сума накопичення прямих іноземних інвестицій (2 трлн дол.) майже у 2,7 разу перевищила суму, нагромаджену за весь попередній (до 1986 року) період. У 1999 році прямі іноземні інвестиції, вкладені в економіку країн світу, збільшилися порівняно з попереднім роком на 25 % і досягли 827 млрд. дол. Дві третини від цієї суми (609 млрд. дол.) припадає на розвинені країни. Найбільшим реципієнтом є США, а серед країн Євросоюзу — Швеція. У країни, що розвиваються, надійшло 198 млрд. дол. (зростання — 15%). Тому є підстави стверджувати, що приплив саме прямих іноземних інвестицій став одним із чинників, які прискорюють розвиток світової економіки.

Однією з найголовніших причин стрімкого зростання прямих іноземних інвестицій є формування і швидкий розвиток міжнародних компаній нового типу — транснаціональних корпорацій (ТНК): на початку 70-х років їх налічувалося 7,5 тис, через десять років — 12 тис, у середині 90-х — понад 40 тис. ТНК контролюють до 90 % усіх прямих іноземних інвестицій світу. Українські вчені, посилаючись на висновки експертів, наводять дані про прогноз розвитку світового ринку капіталу: за найближчі 10 років він має зрости у десять разів — до 200 трлн дол., внаслідок чого темпи зростання світової економіки сягнуть 20 %.

Міжнародна інвестиційна діяльність зумовлена розвитком господарських зв'язків між країнами світу і залежить як від об'єктивних економічних законів, так і від політико-економічної мети діяльності держав у світовому політичному й економічному просторі. Дія цих чинників суттєво позначається на інтенсивності й напрямах міжнародної міграції капіталів.

За даними Державного комітету статистики, станом на 1 січня 2004 року загальний обсяг вкладених в українську економіку прямих іноземних інвестицій становив 6657,6 млн. дол. В розрахунку на одну особу обсяг прямих інвестицій складає 150 дол. США.

У більшості постсоціалістичних країн ці показники є значно вищими: у Чехії — 4 тис. дол. США, в Угорщині — 2,4 тис. дол. США, у Польщі — 1 тис. дол. США, в Росії — 370 дол. США.

Серед країн світу лідерами прямого інвестування в українську економіку є США (1074,8 млн. дол., або 16,2 % від загального обсягу) Кіпр (779,2 млн. дол., або 11,7%), Великобританія (686,1 млн. дол., або 10,3 %).

Серед регіонів України лідерами у залученні прямих іноземних інвестицій є Київ (2123,4 млн. дол., або 31,2% до загального обсягу), Дніпропетровська (598,4 млн. дол., або 9 %), Київська (473,7 млн. дол., або 7,1 %) і Донецька (434,2 млн. дол., або 6,5 %) області. За даними Мінпромполітики, у галузях промисловості зареєстровано близько 2 тисяч спільних підприємств, із них лише половина випускає продукцію. За видами економічної діяльності пріоритет отримання прямих інвестицій продовжує належати оптовій торгівлі та посередництву у торгівлі — 996,0 млн. дол. США (14,0 %), харчовій промисловості та переробці сільськогосподарських продуктів — 988,0 млн. дол. США (13,9 %), машинобудуванню — 597,0 млн. дол. США (8 %), фінансовій діяльності — 491 млн. дол. США (7,0%), металургії та обробці металу — 388 млн. дол. США (5,4 %).

Аналіз структури іноземного інвестування промисловості дає змогу дійти таких висновків. По-перше, іноземний інвестор вкладає кошти у не капіталомісткі галузі, які можуть забезпечити, за певних обставин, швидку окупність капіталу. По-друге, рівень інвестування у капіталомісткі галузі (машинобудування та металообробка, металургія, транспорт і зв'язок, наука й наукове обслуговування) щорічно падає. По-третє, іноземні інвестори охоче вкладають кошти лише у рентабельні галузі (що й не дивно).

Усі заходи, які пропонуються для підвищення інвестиційної привабливості української економіки для капіталу нерезидентів, можуть поділятися на дві великі групи: заходи, що впливають на всіх, і заходи, що впливають тільки на іноземних інвесторів. Найгостріші проблеми підвищення інвестиційної привабливості української економіки виникають у макроекономічній сфері. Розв'язувати їх треба з урахуванням інтересів і внутрішніх, і іноземних інвесторів.

Компанії з іноземними інвестиціями, як правило, дуже уважно ставляться до системи інвестиційних пільг у країні, що приймає. Бо такі пільги — важливий елемент підвищення конкурентного становища фірми та забезпечення її панівного господарського і фінансового становища. На Заході основна кількість пільг, якими можуть скористатися іноземні інвестори, пільги загальноекономічні. Вони поширюються на всі компанії, котрі інвестують свої

кошти, — на національні й на іноземні. У країнах, що розвиваються, та у країнах із перехідною економікою існують окремі спеціальні пільги для іноземних інвесторів. Особливо багато цих пільг надається в офшорних зонах.