Макроекономіка (2005)

5. IS-LM модель у відкритій економіці.

В макроекономічних моделях відкритої економіки в якості додаткових факторів, що визначають кон'юнктуру національного господарства, виступають: стан (сальдо) платіжного балансу (ZB), рівень цін закордону (Pz), закордонна ставка відсотку (і2) і обмінний курс національної грошової одиниці (є).

Стратегічною метою стабілізаційної політики у відкритій економіці є досягнення «подвійної рівноваги» — загальної економічної рівноваги на рівні повної зайнятості при нульовому сальдо платіжного балансу.

Якщо припустити, що рівень цін постійний при наявності кон'юнктурного безробіття, то в цих умовах мета державної політики зводиться до того, щоб довести величину ефективного попиту до величини національного доходу повної зайнятості.

Для досягнення подвійної рівноваги при постійному рівні цін необхідно IS-LM рівновагу сполучити з нульовим сальдо платіжного балансу.

Платіжний баланс країни є вирівняним, коли додатне (від'ємне) сальдо рахунку поточних операцій дорівнює від'ємному (додатному) сальдо рахунку операцій з капіталом або коли чистий експорт благ дорівнює чистому експорту капіталу:

Е – Z = KE – KZ, або NE = NKE,

де КЕ— експорт капіталу;

KZ— імпорт капіталу.

На обсяг чистого експорту благ безпосередньо впливають два фактори: величина національного доходу і показник реальних умов обміну:

NE = NE (y Q)

Зі зростанням національного доходу зростає імпорт товарів і послуг; зростання 8 знижує експорт і збільшує імпорт благ. Те й інше зменшує чистий експорт товарів і послуг.Девізний курс (є) показує, скільки одиниць іноземної валюти можна одержати за одиницю вітчизняної, тобто це ціна вітчизняної валюти, виражена в одиницях іноземної валюти.

Обмінний курс (є) є зворотною величиною до девізного курсу і показує, скільки одиниць вітчизняної валюти можна одержати в обмін на одиницю іноземної, тобто це ціна іноземної валюти, виражена в одиницях вітчизняної валюти.

Девізний і обмінний курс поєднуються в одному понятті - валютний курс.

На основі розглянутих залежностей на рис. 14. 3. побудована

крива нульового сальдо платіжного балансу ZB при заданих значеннях 6 і є.В квадранті IV зображено графік функції чистого експорту благ (14. 3.): зростання реального доходу зменшує чистий експорт товарів і послуг. У квадранті II проведено графік функції чистого експорту капіталу (14. 4.): в міру зниження вітчизняної ставки відсотку експорт капіталу зростає. В квадранті III побудована допоміжна пряма під кутом 45° до осей координат. При заданому розташуванні ліній NE(y) і NKE(i) у квадранті І можна знайти множину сполучень значень і та у, що забезпечують нульове сальдо платіжного балансу.

Якщо в країні встановилася ставка відсотку о, то чистий експорт капіталу буде дорівнювати NKE0. Щоб при такому відтоку капіталу одержати нульове сальдо платіжного балансу, необхідно мати чистий експорт благ в обсягу. Чистий експорт благ досягне такої величини при уо. Отже, точка А належить шуканій множині ZB.

Всі точки, що лежать вище лінії ZB, відповідають надлишку платіжного балансу. Так, при значеннях доходу і ставки відсотку, у відповідних точці С, NE > NKE, тобто ZB > 0. Всі точки під лінією ZB представляють сполучення і, у, що приводять до від'ємного сальдо платіжного балансу.

При збільшенні (зменшенні) значення 6 лінія ZB слідом за лінією NE зсувається вліво (вправо).

При зростанні (зниженні) девізного курсу національної валюти графік ZB слідом за графіком NKE зсувається вліво (вправо).

При підвищенні (зниженні) ставки відсотку за кордоном чистий експорт капіталу збільшується (зменшується), і тому графік

ZB слідом за графіком NKE зсувається вліво (вправо).

Доповнивши IS-LM модель лінією ZB , стан подвійної рівноваги можна представити рисунком 14. 4. Точка Е відповідає спільній рівновазі на ринках благ, грошей, цінних паперів і праці при нульовому сальдо платіжного балансу. Всі комбінації значень національного доходу і ставки відсотку, крім того відповідають різним типам нерівноважних значень (рис. 14. 5.).В області І безробіття сполучається з дефіцитом платіжного балансу. В області II безробіття зберігається, незважаючи на надлишок платіжного балансу. З іншого боку, надлишкова зайнятість може супроводжуватись як надлишком (область III), так і дефіцитом (область IV) платіжного балансу.

В алгебраїчному вигляді IS-LM модель у відкритій економіці при заданій закордонній ставці відсотку представляється системою з трьох рівнянь, що описують три лінії на рисунку 14. 6.:Підвищення обмінного курсу національної валюти (її знецінювання) зсуває лінію IS вправо через збільшення експорту і зменшення імпорту; при зниженні обмінного курсу лінія IS зсувається вліво.

Задача уряду в країні з відкритою економікою полягає в тому, щоб за допомогою заходів стабілізаційної політики забезпечити

перетин ліній IS, LM і ZB у точці, що відповідає національному доходу повної зайнятості. Способи досягнення цієї мети залежать

від вихідного розташування ліній IS, LM, ZB, кутів їх нахилу і того, чи є валютний курс фіксованим чи плаваючим.

Оскільки передбачається, що рівень цін не змінюється, то правдоподібними є лише ситуації, відповідні областям І і II, де y<yF.