Сучасна економіка (2005)

8.4. Сутність і умови функціонування підприємства (фірми)

Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Існують різні види підприємств: заводи і фабрики, банки й універмаги, інститути і магазини, шахти і ферми, інші установи, що є самостійними господарськими суб'єктами, наділені правами юридичної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.

Підприємства визначають ділову активність національної економіки. Вони є головними товаровиробниками, суб'єктами, які розвивають виробництво, визначають його структуру, асортимент продуктів і способи їх отримання. Від ефективності функціонування підприємства залежить економічний, науковий, технічний рівень розвитку країни, добробут усіх верств населення.

Крім терміна «підприємство» в літературі часто вживають термін «фірма».

Фірма — це ім’я, під яким юридично повноправний господарюючий суб'єкт (одноосібний чи колективний) здійснює свою діяльність. У ширшому розумінні— це основна ланка сучасної економіки ринкового типу, зареєстрована у відповідній правовій формі

Іноді фірму визначають як ділове підприємство. Таке тлумачення збігається з попереднім. Проте слід мати на увазі, що під діловим підприємством зазвичай розуміють вид, форму підприємницької діяльності. Виробничі підприємства, збутові контори та різні служби функціонують у вигляді фірм або як їхній підрозділ. Підприємство саме по собі не є юридичною особою, відповідальність за нього несе фірма, до складу якої воно входить.

У країнах з розвиненим ринковим господарством діє кілька десятків мільйонів фірм різних видів, які представляють різні форми і способи залучення та використання капіталу.

В Україні, економіка якої перебуває в перехідному стані, фірми знаходяться в стадії формування. Це потребує стимулювання такого процесу і реструктуризації підприємств.

Виходячи з викладеного вище, надалі розглядатимемо підприємство як організацію, що здійснює господарську діяльність, тобто як фірму.

Підприємство (фірма) як основна ланка національної економіки має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з назвою підприємства, товарний знак.

Умови функціонування підприємства

Реальними суб'єктами ринкових відносин підприємства незалежно від їхніх масштабів, форм організації, структури власності та сфери діяльності можуть бути за таких умов:

Якщо вони є економічно самостійними товаровиробниками. Це дає їм можливість на свій розсуд використовувати належне їм майно, визначати програму дій, обирати постачальників і споживачів, розпоряджатися доходами, що залишаються після сплати податків.

Стимулом їхньої діяльності є прибуток, який створюється під час кругообороту капіталу.

Підприємство несе економічну відповідальність за результати господарської діяльності — як поточними доходами, так і капіталом.

Створення таких умов й означає перехід країни до ринкової економіки. Це складний процесу, що потребує багато часу. Потрібно також, щоб відбулися трансформаційні процеси у формах власності, структурі та організації виробництва.

Сьогодні в Україні відбувається активний процес утвердження механізмів недержавної власності, розширення корпоративного та приватного секторів економіки, реформування відносин власності.